Stypendium 1800 PLN/mc dla absolwentów kierunków humanistycznych i ekonomicznych

Najważniejsze informacje:

Program adresowany jest do posiadających wyższe wykształcenie młodych liderów zainteresowanych rozwojem demokracji, gospodarki i społeczeństwa obywatelskiego w swoich krajach i w regionie.
Realizacja Programu odbywa się w ramach 2 semestrów studiów na polskich uczelniach oraz 2-4 tygodniowych staży zawodowych w instytucjach państwowych lub prywatnych.

DZIEDZINY:

  • Ekonomia i zarządzanie
  • Administracja / zarządzanie (biznes, NGO, kultura, ochrona środowiska, służba zdrowia)
  • Administracja publiczna (rządowa i samorządowa)
  • Prawo
  • Nauki społeczne (psychologia społeczna, socjologia)
  • Nauki polityczne i stosunki międzynarodowe
  • Polityka rozwojowa i pomoc humanitarna

KANDYDACI:

W roku akademickim 2014/2015 Program Kirklanda adresowany jest do osób reprezentujących następujące środowiska:

  • eksperci, politycy, pracownicy instytucji rządowych i samorządowych
  • przedsiębiorcy, menedżerowie
  • liderzy organizacji pozarządowych, animatorzy kultury i aktywności obywatelskiej
  • nauczyciele akademiccy
  • dziennikarze.

KRYTERIA FORMALNE:

  • Obywatelstwo i miejsce zamieszkania w jednym
  • z wymienionych w ogłoszeniu krajów (posiadacze kart stałego pobytu w Polsce nie mogą ubiegać się o stypendia Kirklanda)
  • Wykształcenie pełne wyższe (tytuł magistra)
  • Wiek do 35 lat (w uzasadnionych przypadkach do 40 lat)
  • Znajomość języka polskiego umożliwiająca korzystanie z zajęć akademickich, w tym pisanie pracy dyplomowej lub znajomość języka angielskiego w przypadku wskazania przez kandydata konkretnej oferty edukacyjnej w tym języku (w takim przypadku akceptowana jest bierna znajomość języka polskiego)
  • Doświadczenie zawodowe – minimum 2 lata

W Programie obowiązuje zasada wzajemnego szacunku, bez względu na kraj pochodzenia.

PREFERENCJE:

  • Kandydaci aktywni w swoich środowiskach zawodowych i społecznych
  • Kandydaci legitymujący się znaczącymi osiągnięciami
  • Kandydaci, którzy dotąd nie studiowali w Polsce

WYMAGANE DOKUMENTY:

1.    Wypełniony on-line formularz zgłoszeniowy:
•    ankieta danych personalnych
•    projekt pobytu – uzasadnienie zamiaru udziału w Programie Kirklanda wraz z propozycjami dotyczącymi pobytu w Polsce i planami na przyszłość (4000-6000 znaków ze spacjami).
2.    Dwa listy referencyjne wykazujące dotychczasowe osiągnięcia i kwalifikacje kandydata oraz nadzieje wiązane z dalszym jego rozwojem i pracą na polu zawodowym lub społecznym (wypełnione według wzoru w języku polskim, rosyjskim lub angielskim) wysłane drogą elektroniczną na adres kirkland@kirkland.edu.pl.
3.    Kopia dyplomu ukończenia studiów (ewentualnie kopia dyplomu kandydata nauk) wysłane drogą elektroniczną.

 

REKRUTACJA:

Wybór około 45 najlepszych kandydatów w trzyetapowym procesie selekcji:

I etap – ocena formalna wniosków
II etap – ocena merytoryczna wniosków
III etap – rozmowy kwalifikacyjne (1-30.04.2014).

Osoby zaproszone do III etapu zostaną powiadomione o tym pocztą elektroniczną w końcu marca. Informacja o ostatecznych rezultatach konkursu wysyłana e-mailem w czerwcu 2014.

PROCEDURA ZGŁOSZEŃ KANDYDATÓW:

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest pod adresem: http://www.kirkland.edu.pl/pl/formularz
Należy go wypełnić w trybie on-line.
Po wypełnieniu formularza on-line, należy wydrukować wygenerowaną przez system stronę potwierdzającą zgłoszenie. Podpisaną stronę wraz z załączoną aktualną fotografią kandydata należy wysłać pocztą na adres biura Programu.

Listy referencyjne oraz kopie dyplomu należy zeskanować i wysłać na adres: kirkland@kirkland.edu.pl
Termin dostarczenia zgłoszeń na stypendia Kirklanda upływa:

1 marca 2014 r.

Zgłoszenia otrzymane po upływie podanego powyżej terminu nie będą rozpatrywane.
WARUNKI FINANSOWE:

Stypendium: około 1800 PLN miesięcznie. Dodatkowo, pokrywane są następujące koszty: opłaty edukacyjne, zakwaterowanie w Polsce, ubezpieczenie, podróż do i z Polski, koszt wizy, zakup materiałów i pomocy naukowych. Komputery wypożyczane stypendystom mogą przejść na ich własność dopiero po pełnym wypełnieniu warunków stypendium.

PROGRAM STYPENDIUM:

  • Inauguracja Programu (połowa września 2014)
  • Kurs przygotowawczo-informacyjny (10 dni)
  • Zajęcia na uczelniach (dwa semestry) w największych polskich ośrodkach akademickich: Warszawa, Kraków, Poznań, Wrocław, Lublin
  • Przygotowanie prac semestralnych i dyplomowych
  • Cztery spotkania integracyjno-merytoryczne wszystkich stypendystów
  • Zajęcia z zakresu animacji liderów i indywidualnego rozwoju
  • Staż zawodowy (2-4 tygodnie) zwykle na zakończenie programu akademickiego
  • Uroczystość zakończenia stypendium – wręczenie dyplomów (koniec czerwca 2015 w Warszawie)

 

pdf ico2Broszura_2014_15_pl.pdf

pdf ico2Broszura_2014_15_en.pdf

pdf ico2Broszura_2014_15_ros.pdf

foto: doyoufancysomeenglish.wordpress.com


5 miesięczne płatne praktyki w Parlamencie Europejskim

Najważniejsze informacje:

Nazwa: Praktyki i wizyty studyjne w Parlamencie Europejskim

Termin aplikowania: 01-02-2014

Dla kogo: absolwenci lub studenci studiów magisterskich

Przedmiot: 5 miesięczne płatne praktyki w Parlamencie Europejskim


PRAKTYKI

Parlament Europejski oferuje różnego rodzaju praktyki w ramach swojego Sekretariatu. Praktyki mają uzupełniać kształcenie zawodowe młodych obywateli oraz przyczyniać się do zrozumienia zasad funkcjonowania instytucji.

Ogólne warunki:

· obywatelstwo jednego z państw członkowskich UE lub państw kandydujących;

· wiek 18 lat w momencie rozpoczęcia praktyki

· solidna znajomość jednego oficjalnego języka UE i dobra znajomość drugiego języka;

· osoby, które nie odbyły wcześniej żadnych płatnych lub niepłatnych praktyk i nie były wcześniej zatrudnione w żadnej instytucji unijnej;

· praktyki mogą być przyznane niewielkiej liczbie obywateli państw trzecich.

Płatne praktyki:

1. Stypendia Roberta Schumana, opcja ogólna

2. Stypendia Roberta Schumana, opcja dziennikarska

Kryteria:

1. Stypendia Roberta Schumana: opcja ogólna.

Kandydaci powinni wykazać, że napisali znaczącą rozprawę, w ramach uniwersyteckiej pracy dyplomowej lub w czasopiśmie naukowym. Jedno z tych stypendiów, znane jako „Chris Piening Fellowship” może być przyznane kandydatowi, którego rozprawa koncentruje się na relacji między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi.

2. Stypendia Roberta Schumana: opcja dziennikarska. Kandydaci powinni również wykazać się doświadczeniem zawodowym, którego potwierdzeniem będą: opublikowane prace, przynależność do stowarzyszenia dziennikarzy danego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, kwalifikacje dziennikarskie uznawane w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w państwach kandydujących. Płatne praktyki trwają pięć miesięcy.

Termin składania podań jest upływa 15 października (dla praktyk rozpoczynających się 15 marca) i 15 maja (dla praktyk rozpoczynających się 1 października).

Każda praktyka ma swoje własne specyficzne kryteria, które można znaleźć w regulacjach. Praktyki niepłatne trwają od jednego do czterech miesięcy. Mogą być częścią kursu uniwersyteckiego lub odbywanego w równorzędnej instytucji lub stanowić staż zawodowy zorganizowany przez organizacje non-profit.

Terminy składania podań są stałe: 1 października, 1 lutego, 1 czerwca.

Wizyty studyjne Wizyty studyjne umożliwiają obywatelom Unii Europejskiej dogłębne badania związane z integracją europejską, zarówno poprzez dostęp do dokumentów znajdujących się w archiwach i bibliotece Parlamentu Europejskiego, jak również poprzez kontakty z członkami Parlamentu i jego specjalistami. Wizyta studyjna może trwać maksymalnie miesiąc.

DANE ORGANIZATORA

Parlament Europejski – Biuro Informacyjne

ul. Jasna 14/16 a

00-041 Warszawa

Tel.: +48 22 595 24 70

Fax: +48 22 595 24 80

Email: epwarszawa@europarl.europa.eu

Strona www

źródło: eurodesk

foto: flickr.com


Ważne dokumenty: European Parliament Traineeships and Study Visits European Parliament Traineeships and Study Visits – Regulations and application forms


Płatne praktyki w Komitecie Regionów

 

Nazwa: Praktyki w Komitecie Regionów

Termin aplikowania: 31-03-2014

Dla kogo: absolwenci lub studenci studiów magisterskich

Przedmiot: płatne praktyki w Komitecie Regionów – 25% wynagrodzenia urzędniczego + możliwość uzyskania dodatku

 


Każdego roku Komitet Regionów oferuje młodym ludziom możliwość odbycia praktyk, a tym samym zdobycie doświadczenia w pracy w instytucji europejskiej.

Komitet Regionów oferuje dwa typy aktywności: praktyki KR lub krótkoterminowe wizyty studyjne.

Praktyki KR. Każdego roku Komitet Regionów organizuje pięciomiesięczne praktyki dla absolwentów studiów uniwersyteckich. Szkolenia obejmują pracę na rzecz Komitetu Regionów i trwają od 16 lutego do 15 lipca (praktyki wiosenne) i od 16 września do 15 lutego (praktyki jesienne).

Praktyki w Komitecie Regionów mają na celu:
 zapewnienie bezpośrednich doświadczeń związanych z pracą w KR
 dostarczenie praktycznej wiedzy na temat pracy poszczególnych departamentów KR
– pracę w środowisku wielokulturowym i wielojęzycznym
– wykorzystanie w praktyce wiedzy nabytej podczas studiów lub praktyki zawodowej
– umożliwienie stażystom możliwości zorganizowania wizyty studyjnej do europejskiego, lokalnego lub regionalnego organu, w związku z priorytetami politycznymi Komitetu

Praktykanci są wybierani spośród obywateli państw członkowskich UE, jednak możliwe jest również przyjęcie ograniczonej liczby kandydatów pochodzących z państw znajdujących się poza UE

Kandydaci powinni:

– Posiadać dyplom studiów uniwersyteckich lub jego odpowiednik otrzymany przed upływem terminu zgłoszeń
– Wykazać się dogłębną znajomością jednego z roboczych języków UE (angieslki lub francuski)
– Mieć nie więcej niż 30 lat. Jednak, w uzasadnionych przypadkach, na wniosek kandydata limit wiekowy może zostać zniesiony. W tym celu należy zwrócić się z pisemną prośbą do biura praktyk z odpowiednim uzasadnieniem .

Stażyści KR mają prawo do miesięcznej dotacji. Kwota dotacji jest równa 25% wynagrodzenia urzędniczego w danym roku (etap 1) i jest wypłacana na początku stażu za cały 5-miesięczny okres. Miesięczny dodatek w wysokości 100 euro jest przyznawany stażystom, których małżonkowie nie są nigdzie zatrudnieni oraz stażystom, którzy mają na utrzymaniu dzieci (100 euro za dziecko na miesiąc). Dotacja uzupełniająca w wysokości do 50% kwoty miesięcznej dotacji może być przyznana niepełnosprawnemu stażyście.

Terminy nadsyłania zgłoszeń:
Aplikacje należy nadsyłać do 31 marca (praktyki jesienne) lub 30 września (praktyki wiosenne).

Aplikacje można nadsyłać jedynie poprzez Internet, poprzez formularz aplikacyjny on-line

Krótkoterminowe wizyty studyjne
Komitet Regionów oferuje także możliwość odbycia krótkich wizyt studyjnych osobom, których działalność zawodowa, akademicka lub naukowa wskazuje na potrzebę zaznajomienia się z pracą i polityką Komitetu Regionów. Zadania wykonywane przez praktykantów zależą od działu do jakiego zostaną przydzieleni; jedne działy są bardziej polityczne, inne zajmują się głównie administracją.

Kandydaci powinni:

   • – Posiadać co najmniej dyplom licencjacki
   • – Być w stanie wykazać potrzebę pogłębienia wiedzy o Komitecie Regionów z przyczyn dotyczących działalności zawodowej, akademickiej, badawczej.Wszystkie wydatki pokrywa beneficjent. Komitet Regionów nie przyznaje żadnych grantów ani innej pomocy finansowej. Wizyty trwają maksymalnie 4 miesiące, ale w zależności od środków dostępnych w KR mogą być wydłużone do 6 miesięcy.

Termin nadsyłania zgłoszeń:
Nie ma stałego terminu. Aplikacje należy nadsyłać pocztą do biura praktyk.

DANE ORGANIZATORA:

Komitet Regionów
Rue Belliard 99-101
B-1040 Brussels
Belgium
Tel.: (32-2) 282 2211
Fax: (32-2) 282 2325
Email: trainee@cor.europa.eu
Strona www

źródło: eurodesk

foto: bruksela.lubuskie.pl


Ważne dokumenty:

Short-term study visits at the Committee of the Regions

CoR Traineeships at the Committee of the Regions

Administrative in-service traineeship with the Committee of the Regions. Online application form

W śmiechu jest metoda. Charlie Chaplin – historia komika wszechczasów

Charlie Chaplin o tym, że początki bywają trudne, wiedział od najmłodszych lat. Dzieciństwo w przytułku, głód czy obłęd matki, to tylko część przeszkód, z jakimi musiał radzić sobie jako mały chłopiec. Aż trudno uwierzyć, że po tym wszystkim zachował optymizm i jak nikt potrafił rozśmieszyć publiczność do łez. Continue reading “W śmiechu jest metoda. Charlie Chaplin – historia komika wszechczasów”

Fordham – konkurs o stypendium na roczne studia w Nowym Jorku

Fordham Challenger 2014 to konkurs stypendialny organizowany przez Fordham University Graduate School of Business Administration.

5 zwycięzców konkursu otrzyma stypendia w całości pokrywające czesne na prestiżowym, prywatnym uniwersytecie Fordham w Nowym Jorku;

Fordham University oferuje 5 programów studiów magisterskich o następujących wartościach :

 • Master’s in Marketing Intelligence – $54,390
 • Master’s in Business Analytics- $38,850
 • Master’s in Applied Statistics & Decision Making – $38,850
 • 3 Continent Master of Global Management- $37,000
 • Master’s in Business Enterprise – $44,030

Więcej informacji o wymienionych powyżej kierunkach studiów TUTAJ

 

Zasady konkursu:

Aby zakwalifikować się do konkursu kandydaci muszą:

– posiadać tytuł studiów licencjackich

– być w trakcie ostatnie roku studiów licencjackich i otrzymać tytuł licencjacki do czerwca 2014 .

 

Aby kwalifikować się do dalszego etapu konkursu kandydaci muszą :

– spełniać wszystkie konkursowe wymogi

– zaaplikować do wybranego przez siebie programu studiów magisterskich na Fordham do 17 marca 2014 r.

– być dopuszczonym i zapisanym na Fordham GBA wraz z rozpoczęciem nowego semestru w 2014 r.

 

Jak aplikować?

A żeby wziąć udział w konkursie każdy aplikant musi:

1. Zarejestrować swoje konto na stronie: www.fordhambusinesschallenge.com

2. Wykonać wszystkie konkursowe zadania do 20 stycznia 2014 roku.

3. Zaaplikować do wybranego przez siebie programu studiów magisterskich na Fordham do 17 marca 2014 roku.
Strona domowa konkursu Fordham: fordhambusinesschallenge.com

foto: iki.coolapple.org


Płatne praktyki w Europejskim Centrum Języków Nowożytnych

 

Nazwa: Praktyki i stypendia w Europejskim Centrum Języków Nowożytnych (ECML)

Termin aplikowania: 31-03-2014

Dla kogo: absolwenci lub studenci studiów magisterskich

Przedmiot:  Płatne praktyki – 686 euro oraz dodatek przeznaczony na wydatki związane z kosztami podróży.


Europejskie Centrum Języków Nowożytnych (ECML) dwa razy do roku prowadzi nabór na płatne praktyki trwające od trzech do sześciu miesięcy.

Głównym celem ECML, będącego organem Rady Europy, jest działanie na rzecz wdrożenia polityki językowej i promocji innowacyjnych metod nauczania języków nowożytnych.

Praktykanci będą wykonywać dwa rodzaje zadań:
1) Specyficzne zadania w ramach określonych obszarów. Proponowane są cztery rodzaje praktyk:

· Specjalizacja internetowa – strony internetowe: praktykant będzie towarzyszył webmasterowi w jego codziennej pracy i uczestniczył w rozwijaniu strony internetowej ECML będąc odpowiedzialnym za sprawdzanie poprawności zadań oraz uaktualnianie informacji. Praktykant będzie również współpracował z Centrum Zasobów i z osobami odpowiedzialnymi za program średnioterminowy. Praktykant powinien mieć specjalizację lingwistyczną oraz doświadczenie z zakresu ICT.

· Specjalizacja organizacyjna – program: praktykant będzie towarzyszył szefowi programów i będzie odpowiedzialny za zadania ściśle związane z zarządzaniem programami średnioterminowymi (MPT): przygotowaniem teczek z materiałami praktycznymi i informacyjnymi dla uczestników warsztatów oraz innych imprez organizowanych przez ECML; przygotowywaniem i wysyłaniem innych dokumentów.

· Specjalizacja dokumentacyjna – DRC: praktykant będzie towarzyszył specjaliście z zakresu dokumentacji. Powinien mieć specjalizację z zakresu bibliotekoznawstwa/ dokumentacji/ informacji naukowej i ICT. Praktykant będzie wchodził w skład zespołu Centrum Zasobów i dokumentacji i będzie brał udział w tworzeniu nowych usług, wdrażaniu nowych narzędzi i produktów dokumentacyjnych oraz w codziennych pracach związanych z dokumentacją.

– Specjalizacja finansowa i administracyjna – Administracja. Praktykant będzie asystował przy rozwoju bazy danych powiązanej z istniejącą mailową bazą danych a także we wdrażaniu Windream (software służący do zarządzania dokumentami), w szczególności rozwoju podręcznika szkoleniowego. Praktykant będzie zaangażowany w proces dokumentacji finansowej; kserowanie i skanowanie, klasyfikowanie według budżetów rejestrację poczty, przygotowanie poczty do Strasburga, korektę bazy danych ECML (korekta i wpisywanie informacji; wpisywanie danych bankowych do bazy ECML, przygotowanie dokumentów takich jak formularze zwrotów koszty podróży, rezerwacje hoteli etc.

We wszystkich czterech wypadkach, kandydaci powinni posiadać umiejętność pracy w zespole, wykazać się elastycznością i zainteresowaniem działalnością ECML.

2) Praktykanci będą również proszeni o pomoc w przygotowaniu imprez organizowanych przez ECML (warsztatów i spotkań) oraz posiedzeń ECML.

Praktykanci dostają miesięczne wynagrodzenie w wysokości 686 euro oraz dodatek przeznaczony na wydatki związane z kosztami podróży.

Kandydaci na praktykantów powinni być absolwentami studiów wyższych, kończącymi co najmniej pierwszy cykl kształcenia. Powinni znać języki obce (angielski, niemiecki, francuski) oraz sprawnie posługiwać się komputerem, gdyż będą często proszeni o tłumaczenie oficjalnych dokumentów.

Termin: zgłoszenia na praktyki powinny nadejść do ECML przed:
· 30 września (praktyki od stycznia do czerwca)
· 31 marca (praktyki od czerwca do grudnia i od września do lutego – tylko praktyki w administracji).

DANE ORGANIZATORA:

Rada Europy – Europejskie Centrum Języków Nowożytnych
ECML/CELV
Nikolaiplatz 4
A-8020 Graz
Tel.: +43 316 323554
Fax: +43 316 323554-4
Email: information@ecml.at
Strona www

źródło: eurodesk

foto: jows.pl


Ważne dokumenty:

European Centre for Modern Languages – Traineeships

Płatny staż w Banku Światowym w Waszyngtonie

 

Nazwa: Staże w Banku Światowym

Termin aplikowania: 31-01-2014

Dla kogo: absolwenci lub studenci studiów magisterskich i doktoranckich

Przedmiot: Wszyscy stażyści otrzymują wynagrodzenie (płatne za godzinę), a w niektórych wypadkach zwrot kosztów podróży


Staż w Banku Światowym przeznaczone są dla młodych ludzi pragnących dowiedzieć się więcej o zjawiskach społecznych i gospodarczych wpływających na życie ludzi na świecie. Stwarzają możliwość zdobycia praktycznych doświadczeń.

Staż w Banku Światowym stwarza studentom okazję do podniesienia umiejętności i zdobycia doświadczenia w pracy w środowisku międzynarodowym.

Płatny staż można odbywać w okresie zimowym i letnim. Przeznaczone są dla studentów pochodzących z państw członkowskich Banku posiadających stopień licencjata i odbywających dalsze studia w celu uzyskania stopnia magistra lub doktora.

Przyjmowani będą kandydaci z następujących dziedzin: ekonomia, finanse, rozwój zasobów ludzkich (zdrowie publiczne, edukacja, odżywianie, ludność), nauki społeczne (antropologia, socjologia), rolnictwo, środowisko, rozwój sektora prywatnego. Wymagana jest biegła znajomość angielskiego.

Wszyscy stażyści otrzymują wynagrodzenie (płatne za godzinę), a w niektórych wypadkach zwrot kosztów podróży. Zakwaterowanie i wyżywienie zapewniają sobie we własnym zakresie. Minimalna długość stażu wynosi cztery tygodnie. Większość dostępnych miejsc znajduje się w Waszyngtonie DC.

Terminy składania wniosków:
Staż organizowany jest w dwóch okresach:
– letnim (czerwiec-wrzesień) – aplikacje należy składać w okresie od 1grudnia do 31 stycznia każdego roku
– zimowym (grudzień-marzec) – aplikacje należy składać w okresie od 1września do 31 października każdego roku.

Wszystkie aplikacje MUSZĄ byc złozone online
Bank Światowy oferuje również staże regionalne. Więcej informacji na ten temat można znaleźć:tutaj.

DANE ORGANIZATORA

Bank Światowy
The World Bank
1818 H Street, NW
Washington, DC 20433 USA
Tel.: (202) 473-1000
Fax: (202) 477-6391
Strona www
źródło: eurodesk

foto: sens-public.org


Ważne dokumenty:

The Bank Internship Programme application details

7 skutecznych sposobów na szybkie opanowanie języka obcego

nauka języków obcych

Tekst ten uzupełnieniem artykułu Super szybka nauka języków obcych – czyli jak nauczyłem się niemieckiego w 2 miesiące. Opisana tam moja osobista historia wprowadzi Cię do spisanej poniżej listy rzeczy, które pomogły mi opanować język niemiecki w 2 miesiące.

Po przełomowym dla mojej nauki niemieckiego (opisałem je TUTAJ), wyszedłem z założenia, że aby posługiwać się swobodnie obcym językiem nie potrzebuję inwestować swojego czasu w gramatykę i słownictwo z zakresu feminizmu czy historii sztuki.

1. Oparłem swoją naukę o 1000 najczęściej używanych słów w danym języku. Nie znajdziesz wśród nich wyrażeń takich jak „słoń” czy „purpurowy”. Metodą statystyczną wyciągnięto ze słownika 1000 najpopularniejszych słów i udowodniono, że wystarczą one do swobodnej rozmowy w danym języku. Gdy już je opanujesz i zaczniesz bez strachu prowadzić konwersację z obcokrajowcami, bez większego wysiłku i niezwykle szybko podbijesz swój poziom do góry.

Linki, do niezwykle przydatnej aplikacji opierającej się na powyższej zasadzie:

Język niemiecki: http://www.naukaslowek.pl/lessons/start/63

Język angielski: http://www.naukaslowek.pl/lessons/start/186

Przydatne lekcje: http://www.naukaslowek.pl/

2. Kolejny krok jaki zrobiłem, to realizacja postanowienia o otoczeniu się obcym językiem w jak największym stopniu. Usiadłem z czystą kartką przed oczami i wypisałem wszystkie rzeczy, które mogłyby mi pomóc utrzymać kontakt z językiem obcym. Wypisałem oglądanie filmów/seriali, czytanie prasy i książek, słuchanie radia i muzyki.

3. W tamtym momencie nie dysponowałem zbyt dużą ilością wolnego czasu. Musiałem więc wykorzystać te chwile, który do tej pory były marnotrawione – chodzi mianowicie o poruszanie się komunikacją miejską, samochodem lub po prostu moment poruszania się (np. do sklepu lub biblioteki). Idealnie na te warunki nadają się słuchanki. Czasami wystarczy, że po prostu lecą. Nie trzeba się na nich specjalnie skupiać (chociaż jeżeli masz siłę i możliwości staraj się to robić), pewien procent wysłuchanych słówek zostanie zapamiętane przez nasz mózg.

4. Codziennie czytałem sporą ilość prasy informacyjnej. Lubię wiedzieć, co się dzieje na świecie. Postanowiłem, że od tej pory wykorzystam tą swoją małą przyjemność do nauki języka obcego – z polskojęzycznych portali przerzuciłem się na niemieckiego Spiegela (http://www.spiegel.de/). Na początku było to mocno męczące, w jednym oknie otwarty news, a w drugim słownik. Jednak po pewnym czasie zauważyłem, że język prasowy ma swoje powtarzające się sekwencje i słowa. Gdy już je przyswoiłem czytanie niemieckiej gazety stało się proste i przyjemne.

5. Nie mam w domu telewizora i nie śpieszy mi się do jego zakupu, jednak uznałem, że i ten element warto wykorzystać. Niezwykle cenię sobie przemówienia z TED`a (serwis prezentujący najbardziej inspirujące przemówienia ludzi sukcesu). W wielu z nich można wybrać napisy w dowolnym języku. Nie wahałem się długo i ustawiłem wszystkie na niemiecki. Upiekłem tym samym 2 pieczenie na jednym ogniu. Polecam Ci sprawdzić 20 najlepszych wystąpień z TED`a: http://pej.cz/TED-20-najlepszych-wystapien-a4031.

Dodatkowo znalazłem w sieci świetną inicjatywę młodych ludzi pod nazwą „Easy german”. Prezentują tam proste konwersacje, dzięki którym możemy uczyć się rzeczywistego języka wziętego „z ulicy”, czyli takiego jakim naprawdę posługują się zwykli ludzie. Możesz je znaleźć pod adresem http://www.youtube.com/watch?v=_NXDM9XXhQ4&list=PL3936178A38BB5F87.

Podobne inicjatywy widziałem także dla innych jezyków. Gdy zabraknie nam już materiałów warto po prostu odpalić radio w obcym języku lub jakąś internetową telewizję. Wystarczy, żeby leciało w tle. Nawet wykonując inne czynności i słuchając mimochodem nasz umysł zapamięta część słówek.

6. Dogadałem się ze znajomym (który też uczył się języka niemieckiego), że podczas naszych spotkań będziemy mogli mówić jedynie po niemiecku, bez względu na to jak trudne będzie dane zagadnienie – wyzwaniem będzie takie lawirowanie pośród znanych nam słówek, żebyśmy mogli wytłumaczyć to, o co nam chodzi. Kiedy tylko mogłem odzywałem się także do moich niemieckojęzycznych znajomych na skypie lub poprzez maila. Im więcej konwersacji tym lepiej, bez względu na to jak bardzo koślawych.

7. Na koniec rzecz, która pomogła mi dokonać największego przełomu – czytnik e-booków z funkcją dotykowego słownika (klikasz słowo i otrzymujesz natychmiastowe tłumaczenie). Gdy tylko dowiedziałem się o jego istnieniu, wiedziałem, że muszę go mieć. Nazywa się Kindle Paperwhite i od kilku miesięcy jest moim najlepszym przyjacielem.

Uwielbiam fantastykę. Mogę czytać książki o tej tematyce bez ograniczeń. Od dłuższego już czasu miałem ochotę zabrać się za Grę o Tron. I zabrałem się, wykorzystując mój czytnik ebooków z funkcją dotykowego słownika i czytając po niemiecku. Mam za sobą już 4 części dzieła George` R.R. Martina. Nawet nie wiedziałem, kiedy je pochłonąłem. Co najlepsze – nawet nie czułem, że uczę się w tym czasie obcego języka. Mój poziom rósł lawinowo podczas gdy ja bawiłem się w najlepsze. Co prawda na początku musiałem tłumaczyć 80% słów, ale później zadziała ta sama mechanika co przy prasie – pewne słowa i sekwencje cały czas się powtarzają. Pod koniec 3 części już rzadko kiedy musiałem szukać znaczenia jakiegoś słowa.

Wszystkie wymienione wyżej sposoby nauki języka mają jedną wspólną rzecz – otoczenie się nim w jak największym stopniu i wprowadzenie go w swoje codzienne życie. Najlepiej jest połączyć naukę z czynnościami, które sprawiają nam przyjemność. Wtedy nawet nie czujemy, że się uczymy. To po prostu dzieje się samo.

Jeżeli masz jakieś swoje pomysły na niestandardową naukę języka obcego podziel się nimi koniecznie w komentarzach.

Autor: Michał Szymański

Efektywny i zdrowy sen – czyli jak wydłużyć sobie dobę o kilka godzin

Wielu z nas marzy o dobie trwającej 48 godzin. Jeszcze nie znaleziono sposobu zrealizowania takiej potrzeby, ale wydłużenie dnia o kilka godzin jest jak najbardziej realne. Wystarczy przyjrzeć się dokładnie czynności, która zajmuje nam najwięcej czasu w ciągu dniu – naszemu spaniu. Naukowcy już dawno obalili mit o idealnych 8 godzinach snu. Ani nie jest to naturalne, ani zdrowe i jak sam pewnie już nieraz zauważyłeś rzadko kiedy czujemy się naprawdę wyspani i pełni energii. Efektem tego są badania nad snem polifazowym, które można podsumować jednym zdaniem – są sposoby, żeby spać krócej a efektywniej.

sleep3

Czym tak naprawdę jest sen? To złożony z kilku etapów proces, z których jedne są bardziej istotne dla naszego organizmu a inne mniej. W uproszczonej formie można powiedzieć, że sen składa się z fazy płytkiej oraz fazy głębokiej zwanej REM. To właśnie podczas fazy REM nasz mózg się regeneruje i dla naszego organizmu ona jest najważniejsza. Techniki snu polifazowego wykorzystują tą właściwość i tym samym pozwalają nam spać krócej, a mimo to być bardziej wyspanym niż po tradycyjnych 8 godzinach.

Nasz sen składa się z cykli, które trwają około półtorej godziny (u poszczególnych osób mogą się one nieco różnić – np. mój cykl trwa około 1h 20 min). Najważniejsza zasada dobrego spania głosi, żeby spać wielokrotność owej półtorej godziny. Wychodzi na to, że dla naszego zdrowia najlepszy czas to 4,5h, 6h lub ewentualnie 7,5h.

Uzupełnieniem dla krótszego snu w ciągu nocy jest krótka drzemka w ciągu dnia – maks 15 minut (licząc od położenia głowy na poduszkę). Kiedy czujesz, że już naprawdę dłużej nie wytrzymasz zrób sobie tak zwaną power nap – 15 minutową drzemkę. Uważaj jednak, żeby nie zamieniła się ona w kilkugodzinny sen, gdyż wtedy cały wysiłek pójdzie na darmo. Zazwyczaj po tych 15 minutach ciężko jest zmusić się do wstania, ale gdy już to zrobisz po 5 minutach poczujesz niesamowitą energię do działania.

Około rok temu zacząłem stosować się do wyżej wymienionej zasady. Wcześniej wydawało mi się niemożliwym, żeby być wyspanym po mniej niż 9 godzin. Uwielbiałem spać i gdy miałem wolny dzień nierzadko zwlekałem się z łóżka po 12.00. Powodowało to później u mnie problemy z bezsennością i brakiem energii w ciągu dnia. Coraz bardziej zirytowany tą sytuacją postanowiłem spróbować snu polifazowego.

krótki sen

Przez pierwszy tydzień była to prawdziwa męką. Przeskoczenie z 9-10 godzin spania dziennie, na jedynie 6 h było jednym z większych wyzwań jakie sobie postawiłem. Z dnia na dzień czułem się jednak coraz lepiej. Zacząłem łatwiej zasypiać, spać mocniejszym snem i wstawać bardziej wypoczętym. Dostrzegłem także znaczącą poprawę w mojej kondycji fizycznej. Moją pasją jest bboying (taniec znany jako breakdance), który wymaga dużej wytrzymałości fizycznej. Ku mojemu zdziwieniu moje ciało było teraz zdecydowanie silniejsze na treningach. Miałem więcej energii, mogłem trenować dłużej i intensywniej.

Stosuję tą technikę już 9 miesięcy. Kładę się spać każdego dnia o 23.45 i wstaję około 5.30. Budzę się najczęściej automatycznie kilka minut przed ustawionym budzikiem. Jestem obecnie w tak dobrej kondycji fizycznej, że już wkrótce zamierzam zacząć realizować 4,5h cykl spania na dobę.

Oprócz widocznych efektów dla mojego zdrowia i mojej pracy najbardziej cieszy mnie świadomość, że ograniczając niepotrzebny i niezdrowy sen jednocześnie wydłużyłem swoje życie o około 10 lat. Moje problemy z bezsennością (które potrafiły mnie kosztować nawet 4h na dobę bezsensownego miotania się w łóżku) odeszły w niepamięć. Senność w trakcie dnia, obniżająca moją produktywność i spowalniająca mnie w realizacji moich celów stała się tylko złym wspomnieniem. Słaba kondycja fizyczna i brak energii to problemy, o których już nawet nie pamiętam. Polecam Ci sen polifazowy z całego serca.

Wiedząc jednak z własnego doświadczenia jak ciężkie mogą być początki ze zmianą swojego snu, przygotowałem dla Ciebie Listę 7 rzeczy, które sprawią, że Twój sen będzie zdrowy, a kłopoty ze wstawaniem przestaną Cię dręczyć. Pomogą Ci one wprowadzić nowe przyzwyczajenia do swojego trybu życia i mam nadzieję zmienią je na lepsze w równym stopniu, jak zmieniły moje.

Przeczytaj Listę 7rzeczy, które zapewnią Ci zdrowy sen.

Przeczytaj drugą część Listy rzeczy, które zapewnią Ci zdrowy sen, część 2.

Podziel się swoją opinią na temat snu polifazowego w komentarzach. Z chęcią poznam Twoje zdanie.

Autor: Michał Szymański

Jak zwiększyć pewność siebie – proste i skuteczne sposoby, cz.1.

Pewność siebie to podstawa we współczesnym świecie. Bez niej poznawanie nowych ludzi, kariera czy spełnianie marzeń to prawdziwy horror. Na szczęście  to umiejętność, którą można łatwo wyćwiczyć. W jaki sposób? Odpowiedź znajdziesz poniżej.

1.      Poznaj swoją wartość

Powodem braku pewności siebie jest niska samoocena. Pracę nad sobą powinieneś zacząć od docenienia własnej osoby. Uświadom sobie, że jesteś wyjątkową jednostką, która pomimo niepowodzeń osiągnie wszystko, co sobie postanowi. Pamiętaj, że jeśli Ty siebie nie zaczniesz doceniać – nikt Cię nie doceni.

Ćwiczenie: Chwyć za długopis i przez kilka minut wypisuj na kartce wszystkie rzeczy, dzięki którym  jesteś z siebie zadowolony. Zwróć uwagę nawet na najdrobniejsze elementy. Może znasz się na piłce nożnej? Może potrafisz zrobić świetne spaghetti? Może znasz język obcy na tyle, że potrafisz dogadać się z obcokrajowcem? Jeździsz na rowerze? Masz dobrych znajomych? To już bardzo wiele. Nawet jeśli te rzeczy wydają Ci się nieistotne pamiętaj – to i tak znacznie więcej niż ma wielu ludzi. Doceń to co masz, uznaj wartość swojej osoby, a niedługo zyskasz o wiele więcej.

2.      „Co sobie inni o mnie pomyślą?!” – właściwie to niewiele.

Najczęstszą barierą jest zastanawianie się, co pomyślą o nas inni ludzie. No właśnie, co pomyślą? Z moich doświadczeń wynika, że ludzie o wiele chętniej niż o nas myślą o sobie samych. Jeżeli więc obawiasz się zrobienia czegoś pamiętaj, że prawdopodobnie większość ludzi nawet nie zauważy Twojego ewentualnego błędu. A jeśli tak się stanie, to szybko o nim zapomną, ponieważ mają własne sprawy na głowie.

Nie zapominaj też, że inni są takimi samymi ludźmi jak Ty i także oni obawiają się Twojej oceny. Gdy zobaczą, że robisz coś, na co oni sami nie mieliby odwagi, nawet jeśli Ci nie wyjdzie, zyskasz ich szacunek.

Ćwiczenie: Wyobraź sobie czynność, której wykonania się obawiasz. Zastanów się jakie konsekwencje mogłoby mieć zrobienie tego oraz co by to dla Ciebie oznaczało. Zapewne nawet przy najbardziej ponurych scenariuszach nie zmieni się kilka rzeczy – będziesz nadal żył, będziesz nadal zdrowy i będziesz mógł spróbować jeszcze raz. Dlaczego cokolwiek innego miałoby mieć dla Ciebie znaczenie?

3.      Małymi kroczkami wychodź poza strefę komfortu

Zapewne oprócz sytuacji, w których czujesz się niepewnie są też takie, dzięki którym masz poczucie bezpieczeństwa. To dobrze, ale pamiętaj, że tylko te pierwsze są w stanie nauczyć Cię czegoś nowego. Stawiaj sobie codziennie małe wyzwania i wychodź poza swoją strefę komfortu.

Ćwiczenie: Boisz się nawiązać kontakt z nowo poznaną osobą? Małe wyzwanie na dziś – zapytaj 5 przypadkowo spotkanych na ulicy osób o godzinę. Proste? Kolejnym razem zapytaj 5 obcych ludzi o drogę (nawet jeżeli ją znasz), a gdy już Ci ją wskażą pozwól sobie na komentarz, że jesteś tutaj pierwszy raz i bardzo Ci się dane miejsce podoba. Podziękuj i odejdź. Następnego dnia spróbuj do powyższej sekwencji dodać pytanie – „ czy może mi Pan/ Pani polecić jakąś dobrą restaurację/kino/klub? Z chęcią poznałbym opinię kogoś miejscowego”. Bądź zawsze kulturalny i nigdy natarczywy. Zawsze podziękuj i idź poćwiczyć z kolejną osobą. Wkrótce ze zdziwieniem odkryjesz, że z każdą kolejną osobą rozmawiasz coraz dłużej i coraz bardziej przyjacielsko.

Ciesz się nowymi relacjami i nie przestawaj ćwiczyć. Ćwiczenie czyni prawdziwego mistrza.

Jeżeli przyswoiłeś już dobrze powyższą wiedzę przejdź do kolejnych części:

Skuteczne i proste sposoby zyskania pewności siebie część 2.

Skuteczne i proste sposoby zyskania pewności siebie część 3.

Skuteczne i proste sposoby zyskania pewności siebie część 4.

 Autor: Michał Szymański