Skąd się wziął Empik? Czyli historia sieci kulturalnych sklepów

W 1948 roku Warszawa dopiero podnosiła się po zniszczeniach spowodowanych drugą wojną światową. 85 procent lewobrzeżnej części miasta było doszczętnie zniszczone. I nagle wśród gruzów i ruin, na ulicy Bagatela otworzył się pierwszy Empik. Continue reading “Skąd się wziął Empik? Czyli historia sieci kulturalnych sklepów”

Staże długo i krótkoterminowe w Komitecie Społeczno-Ekonomicznym

Nazwa: Staże w Komitecie Społeczno-Ekonomicznym

Termin aplikowania: 31-03-2014

Dla kogo: studenci i absolwenci

Przedmiot: staże długo i krótkoterminowe Komitecie Społeczno-Ekonomicznym


  • Komitet Społeczno-Ekonomiczny (KSE) jest organem doradczym, który umożliwia wyrażenie formalnych opinii na temat polityk UE partnerom ekonomicznym i społecznym w Europie (tzn. pracownikom, pracodawcom, związkom zawodowym, przedstawicielom sektora drobnej przedsiębiorczości, stowarzyszeniom rolników, konsumentom, etc.). 
  • KSE organizuje staże długoterminowe (pięć miesięcy) i krótkoterminowe (od jednego do trzech miesięcy). Główne cele tych staży to:
   · uzupełnienie i zastosowanie w praktyce wiedzy nabytej przez stażystów w czasie studiów lub w pracy;
   · dostarczenie stażystom praktycznej wiedzy na temat działania różnych departamentów KSE;
   · umożliwienie stażystom zdobycia doświadczenia poprzez kontakty w ramach codziennej pracy.
  • Główne obszary zainteresowania KSE to:
   · Praca konsultacyjna: rolnictwo, rozwój wsi i środowisko naturalne, unia gospodarcza i monetarna oraz spójność społeczna i ekonomiczna, zatrudnienie, sprawy społeczne i obywatelstwo, stosunki zewnętrzne, wspólny rynek, produkcja i konsumpcja, transport, energia, infrastruktura i społeczeństwo informacyjne
   · Inne obszary: przewodnictwo i grupy („Pracodawcy”, „Pracownicy” oraz „Różne Grupy Interesu”), relacje z organizacjami społeczno-zawodowymi, Dyrekcja ds. Ogólnych, zasoby ludzkie i finansowe, tłumaczenia, technologie informatyczne i telekomunikacja.
  • I. Staże długoterminowe
   Kandydatami mogą być absolwenci szkół wyższych posiadający wiedzę na temat jednego z obszarów działalności KSE zdobytą w ramach studiów lub w inny sposób, tzn. przez pracę naukową, badania, inne staże europejskie, etc. Kandydaci muszą posiadać bardzo dobrą znajomość jednego języka Unii Europejskiej oraz zadowalającą znajomość innego języka UE. Kandydaci z krajów innych niż państwa członkowskie muszą znać w stopniu bardzo dobrym tylko jeden język UE.Staże długoterminowe trwają po pięć miesięcy i odbywają się dwa razy w roku: od 16 lutego do 15 lipca (staże wiosenne) oraz od 16 września do 15 lutego (staże jesienne).

Niezatrudnieni stażyści mogą otrzymywać miesięczne granty. Stażyści, którzy otrzymują już wypłaty, nie będą otrzymywać finansowania.

II. Staże krótkoterminowe
Kandydatami mogą być studenci szkół wyższych, dla których odbycie stażu o długości od jednego do trzech miesięcy w ramach studiów jest wymogiem niezbędnym do otrzymania dyplomu lub niedawni absolwenci. Nie obowiązuje żaden limit wiekowy. Kandydaci muszą w stopniu bardzo dobrym znać jeden język Unii Europejskiej i posiadać zadowalającą znajomość innego języka UE. Kandydaci z krajów innych niż państwa członkowskie muszą znać w stopniu bardzo dobrym tylko jeden język UE. Staże krótkoterminowe nie są płatne, mogą się odbywać w dowolnym czasie w ciągu roku.

Terminy dla staży długoterminowych: dwa razy w roku

30 września (staże wiosenne, odbywające się w okresie luty-lipiec)
31 marca (staże jesienne, odbywające się w okresie od września do lutego).

DANE ORGANIZATORA:

Komitet Ekonomiczno – Społeczny
Training office
Rue Belliard 99
B- 1040 Brussels
Tel.: +32 (0)2 546 90 11
Fax: +32 (0)2 513 48 93
Strona www

 


Darmowe podróżowanie pociągiem przez miesiąc po Europie + 550 euro

Nazwa: Finansowanie podróży dla Młodego Europejczyka Roku

Termin aplikowania: 01-03-2014

Dla kogo: osoby w wieku 18-28 lat

Przedmiot: 550 euro na podróż do wybranego kraju oraz darmowe podróżowanie pociągami przez miesiąc po 30 europejskich krajach

Wszystkie oferty stypendiów i konkursów można zobaczyć TUTAJ


Więcej informacji o stypendium:

Celem działania Fundacji jest wspieranie młodych ludzi w rozwijaniu postaw odpowiedzialności i świadomości politycznej oraz wspieranie procesów integracji europejskiej. Fundacja Młoda Europa im. Heinza Schwarzkopfa powstała w 1971 r. w Hamburgu. Działania Fundacji w Europie Wschodniej koordynuje jej biuro w Berlinie. 

Stypendia podróżne
Każdego roku Fundacja finansuje 20-30 stypendiów w wysokości 550 euro, przyznawanych młodym ludziom. Celem takich stypendiów jest umożliwienie młodym ludziom odkrycie i przedyskutowanie różnych zagadnień społecznych i politycznych aktualnie występujących w kraju przyjmującym. Po powrocie z wyjazdu uczestnicy muszą sporządzić raport końcowy dotyczący podróży i zawierający opis zdobytych podczas niej doświadczeń. Pod koniec każdego roku ogłaszany jest konkurs na najlepszy raport z podróży. Młodzi ludzie spoza Niemiec mogą otrzymać wsparcie tylko na podróże na terenie Niemiec. Powinni mieć również pewną znajomość języka niemieckiego.

Terminy składania wniosków o stypendia podróżne przypadają na 1 marca i 1 września każdego roku, wnioski powinny napłynąć około 8 tygodni przed planowanym początkiem podróży.

Formularze aplikacyjne dostępne są w języku niemieckim. Więcej informacji na temat nagrody dla Młodego Europejczyka Roku można uzyskać w krajowym biurze Europejskiego Parlamentu Młodzieży.

InterRail
Grant InterRail umożliwia młodym ludziom darmowe podróżowanie pociagami po 30 krajach europejskich, w tym Turcji, przez okres jednego miesiąca. W normalnej sprzedaży bilet InterRail tego typu kosztuje 399 euro. O grant InterRail mogą ubiegać się młodzi ludzie w wieku 17-25 lat, na stałe zamieszkujący w jednym z krajów Unii Europejskiej, Współnoty Niepodległych Państw lub Turcji przez okres co najmniej 6 miesięcy poprzedzający datę złożenia aplikacji.

Zasady przyznawania grantu
Podróż musi mieć sprecyzowany temat badawczy, który powinien poruszać aspekty rozwoju kulturowego lub politycznego w kontekście integracji europejskiej. Temat ten powinen zostać opisany w aplikacji. najpóźniej trzy miesiące po zakończeniu podróży, stypendysta jest zobowiązany do przzedłoożenia raportu zawierającego opis przedmiotu badań, odkrycia oraz refleksje na temat doświadczeń i wrażeń z podróży. Raport zostanie opublikowany przez Fundację.

Czas trwania podróży:
Podróż może trwać od 3 do 6 tygodni.

Terminy skłdania wniosków:
1 marca i 1 września każdego roku

Więcej informacji: http://www.schwarzkopf-stiftung.de/page.11.864.Travel-scholarship.html

 

DANE ORGANIZATORA

Fundacja im. Heinza Schwarzkopfa
Schwarzkopf-Stiftung Junges Europa
Sophienstr. 28 – 29
10178 Berlin
Tel.: 0049 – 30 – 280 95 146
Fax: +49 030 280 95 150
Email: info@schwarzkopf-stiftung.de
Strona www

źródło: eurodesk

foto: pl.forwallpaper.com


Dokument kluczowy

Heinz – Schwarzkopf – Foundation Young Europe – Application forms


Stypendium na Uniwersytet Cambridge, Instytut Karolinska oraz Uniwersytet Ludwiga Maximiliana

Najważniejsze informacje:

 

Nazwa: Amgen Scholars

Termin aplikowania: 03-02-2014

Dla kogo: studenci medycyny, chemii, farmacji, biologii, biotechnologii, bioinżynierii oraz kierunków pokrewnych

Przedmiot: stypendium na najlepsze uczelnie w Europie:

– na Uniwersytecie Cambridge (Wielka Brytania),
– w Instytucie Karolinska (Szwecja)
– na Uniwersytecie Ludwiga Maximiliana (Niemcy)

Wszystkie stypendia możesz zobaczyć TUTAJ

 


Program naukowy skierowany do studentów kierunków ścisłych, umożliwiający prowadzenie projektów badawczych w międzynarodowym środowisku na najlepszych uczelniach w Europie:

– na Uniwersytecie Cambridge (Wielka Brytania),
– w Instytucie Karolinska (Szwecja)
– na Uniwersytecie Ludwiga Maximiliana (Niemcy).

Celem programu jest umożliwienie studentom zdobycia praktycznych doświadczeń pod opieką doświadczonych naukowców.

Stypendyści biorący udział w programie otrzymują stypendium pokrywające koszty transportu, zakwaterowania i wyżywienia. Nie ponoszą oni żadnych kosztów związanych z udziałem w Programie badawczym.

Kto może wziąć udział:
Do europejskiej edycji Programu Amgen Scholars mogą aplikować studenci medycyny, chemii, farmacji, biologii, biotechnologii, bioinżynierii oraz kierunków pokrewnych.

Kandydaci powinni osiągać bardzo dobre wyniki w nauce, planować kontynuowanie nauki na studiach doktoranckich oraz nie posiadać tytułu licencjata, magistra czy też innego tytułu potwierdzającego ukończenie studiów I stopnia (bądź równoważnego tytułu).

W jaki sposób aplikować
Należy wybrać uczelnię, na której będzie realizowany Program interesujący kandydata (można aplikować na wszystkie uniwersytety europejskiej edycji) i postępować zgodnie z instrukcją opublikowaną na stronie internetowej uczelni. Każda uczelnia ma własny proces kwalifikacyjny. Elementem wspólnym każdego zgłoszenia jest przygotowanie krótkiego eseju o dotychczasowych osiągnięciach naukowych, listów rekomendacyjnych oraz wykaz dotychczasowych wyników w nauce na macierzystej uczelni. Wszystkie informacje należy przygotować w języku angielskim.

Terminy zgłoszeń:
Zgłoszenia do Programu Amgen Scholars rozpoczynają się na początku listopada 2013 roku, i trwają do początku lutego 2014 roku. Terminy zakończenia naboru aplikacji mogą się różnić na poszczególnych uczelniach.
Ogłoszenie wyników odbędzie się wiosną. Program będzie realizowany od czerwca do sierpnia.

Więcej informacji na stronie: www.amgenscholars.eu

DANE ORGANIZATORA

źródło: eurodesk
foto: en.wikipedia.org

Stypendia dla uczniów liceów na naukę w UK, Hong Kongu, Austrii, Norwegii, Kostaryce

Najważniejsze informacje:

Nazwa: Szkoły Zjednoczonego Świata

Termin aplikowania: 15-01-2014

Dla kogo: uczniowie I klas liceów ogólnokształcących

Przedmiot: Stypendia dla uczniów pierwszych klas liceum ogólnokształcącego na dwa ostatnie lata nauki, zakończone międzynarodową maturą IB w szkołach w Wielkiej Brytanii, Austrii, Bośni i Hercegowinie, Włoszech, Hong Kongu, Norwegii i Kostaryce.

Wszystkie stypendia możesz zobaczyć TUTAJ

 

______________________________________________________________________________________

Stypendia pokrywają 50%-100% kosztow nauki, zakwaterowania oraz wyżywienia w Szkołach Zjednoczonego Świata (United World Colleges UWC).

Kandydaci powinni spełniać następujące warunki:
• uczeń/uczennica I klasy liceum ogolnokształcącego
• średnia ocen minimum 4,5
• wynik testu gimnazjalnego minimum 80%
• dobra znajomość języka angielskiego
• udokumentowane szerokie zainteresowania i osiągnięcia
• doświadczenie w pracy charytatywnej, społecznej
Termin składania wniosków: 15 stycznia 2014 r.

Ze strony internetowej www.uwc.org.pl należy pobrać formularz zgłoszeniowy, a następnie wypełnić go w wersji elektronicznej i wysłać jako załącznik na adres e-mail: kwalifikacje@uwc.org.pl

Więcej informacji można znaleźć na stronie http://www.uwc.org.pl.

 

DANE ORGANIZATORA

Towarzystwo Szkół Zjednoczonego Świata im. prof. Pawła Czartoryskiego
ul. Nowy Świat 72
00-330 Warszawa
Email: biuro@uwc.org.pl
Strona www

źródło: eurodesk

foto: en.wikipedia.org