Staże długo i krótkoterminowe w Komitecie Społeczno-Ekonomicznym

Nazwa: Staże w Komitecie Społeczno-Ekonomicznym

Termin aplikowania: 31-03-2014

Dla kogo: studenci i absolwenci

Przedmiot: staże długo i krótkoterminowe Komitecie Społeczno-Ekonomicznym


  • Komitet Społeczno-Ekonomiczny (KSE) jest organem doradczym, który umożliwia wyrażenie formalnych opinii na temat polityk UE partnerom ekonomicznym i społecznym w Europie (tzn. pracownikom, pracodawcom, związkom zawodowym, przedstawicielom sektora drobnej przedsiębiorczości, stowarzyszeniom rolników, konsumentom, etc.). 
  • KSE organizuje staże długoterminowe (pięć miesięcy) i krótkoterminowe (od jednego do trzech miesięcy). Główne cele tych staży to:
   · uzupełnienie i zastosowanie w praktyce wiedzy nabytej przez stażystów w czasie studiów lub w pracy;
   · dostarczenie stażystom praktycznej wiedzy na temat działania różnych departamentów KSE;
   · umożliwienie stażystom zdobycia doświadczenia poprzez kontakty w ramach codziennej pracy.
  • Główne obszary zainteresowania KSE to:
   · Praca konsultacyjna: rolnictwo, rozwój wsi i środowisko naturalne, unia gospodarcza i monetarna oraz spójność społeczna i ekonomiczna, zatrudnienie, sprawy społeczne i obywatelstwo, stosunki zewnętrzne, wspólny rynek, produkcja i konsumpcja, transport, energia, infrastruktura i społeczeństwo informacyjne
   · Inne obszary: przewodnictwo i grupy („Pracodawcy”, „Pracownicy” oraz „Różne Grupy Interesu”), relacje z organizacjami społeczno-zawodowymi, Dyrekcja ds. Ogólnych, zasoby ludzkie i finansowe, tłumaczenia, technologie informatyczne i telekomunikacja.
  • I. Staże długoterminowe
   Kandydatami mogą być absolwenci szkół wyższych posiadający wiedzę na temat jednego z obszarów działalności KSE zdobytą w ramach studiów lub w inny sposób, tzn. przez pracę naukową, badania, inne staże europejskie, etc. Kandydaci muszą posiadać bardzo dobrą znajomość jednego języka Unii Europejskiej oraz zadowalającą znajomość innego języka UE. Kandydaci z krajów innych niż państwa członkowskie muszą znać w stopniu bardzo dobrym tylko jeden język UE.Staże długoterminowe trwają po pięć miesięcy i odbywają się dwa razy w roku: od 16 lutego do 15 lipca (staże wiosenne) oraz od 16 września do 15 lutego (staże jesienne).

Niezatrudnieni stażyści mogą otrzymywać miesięczne granty. Stażyści, którzy otrzymują już wypłaty, nie będą otrzymywać finansowania.

II. Staże krótkoterminowe
Kandydatami mogą być studenci szkół wyższych, dla których odbycie stażu o długości od jednego do trzech miesięcy w ramach studiów jest wymogiem niezbędnym do otrzymania dyplomu lub niedawni absolwenci. Nie obowiązuje żaden limit wiekowy. Kandydaci muszą w stopniu bardzo dobrym znać jeden język Unii Europejskiej i posiadać zadowalającą znajomość innego języka UE. Kandydaci z krajów innych niż państwa członkowskie muszą znać w stopniu bardzo dobrym tylko jeden język UE. Staże krótkoterminowe nie są płatne, mogą się odbywać w dowolnym czasie w ciągu roku.

Terminy dla staży długoterminowych: dwa razy w roku

30 września (staże wiosenne, odbywające się w okresie luty-lipiec)
31 marca (staże jesienne, odbywające się w okresie od września do lutego).

DANE ORGANIZATORA:

Komitet Ekonomiczno – Społeczny
Training office
Rue Belliard 99
B- 1040 Brussels
Tel.: +32 (0)2 546 90 11
Fax: +32 (0)2 513 48 93
Strona www

 


Darmowe podróżowanie pociągiem przez miesiąc po Europie + 550 euro

Nazwa: Finansowanie podróży dla Młodego Europejczyka Roku

Termin aplikowania: 01-03-2014

Dla kogo: osoby w wieku 18-28 lat

Przedmiot: 550 euro na podróż do wybranego kraju oraz darmowe podróżowanie pociągami przez miesiąc po 30 europejskich krajach

Wszystkie oferty stypendiów i konkursów można zobaczyć TUTAJ


Więcej informacji o stypendium:

Celem działania Fundacji jest wspieranie młodych ludzi w rozwijaniu postaw odpowiedzialności i świadomości politycznej oraz wspieranie procesów integracji europejskiej. Fundacja Młoda Europa im. Heinza Schwarzkopfa powstała w 1971 r. w Hamburgu. Działania Fundacji w Europie Wschodniej koordynuje jej biuro w Berlinie. 

Stypendia podróżne
Każdego roku Fundacja finansuje 20-30 stypendiów w wysokości 550 euro, przyznawanych młodym ludziom. Celem takich stypendiów jest umożliwienie młodym ludziom odkrycie i przedyskutowanie różnych zagadnień społecznych i politycznych aktualnie występujących w kraju przyjmującym. Po powrocie z wyjazdu uczestnicy muszą sporządzić raport końcowy dotyczący podróży i zawierający opis zdobytych podczas niej doświadczeń. Pod koniec każdego roku ogłaszany jest konkurs na najlepszy raport z podróży. Młodzi ludzie spoza Niemiec mogą otrzymać wsparcie tylko na podróże na terenie Niemiec. Powinni mieć również pewną znajomość języka niemieckiego.

Terminy składania wniosków o stypendia podróżne przypadają na 1 marca i 1 września każdego roku, wnioski powinny napłynąć około 8 tygodni przed planowanym początkiem podróży.

Formularze aplikacyjne dostępne są w języku niemieckim. Więcej informacji na temat nagrody dla Młodego Europejczyka Roku można uzyskać w krajowym biurze Europejskiego Parlamentu Młodzieży.

InterRail
Grant InterRail umożliwia młodym ludziom darmowe podróżowanie pociagami po 30 krajach europejskich, w tym Turcji, przez okres jednego miesiąca. W normalnej sprzedaży bilet InterRail tego typu kosztuje 399 euro. O grant InterRail mogą ubiegać się młodzi ludzie w wieku 17-25 lat, na stałe zamieszkujący w jednym z krajów Unii Europejskiej, Współnoty Niepodległych Państw lub Turcji przez okres co najmniej 6 miesięcy poprzedzający datę złożenia aplikacji.

Zasady przyznawania grantu
Podróż musi mieć sprecyzowany temat badawczy, który powinien poruszać aspekty rozwoju kulturowego lub politycznego w kontekście integracji europejskiej. Temat ten powinen zostać opisany w aplikacji. najpóźniej trzy miesiące po zakończeniu podróży, stypendysta jest zobowiązany do przzedłoożenia raportu zawierającego opis przedmiotu badań, odkrycia oraz refleksje na temat doświadczeń i wrażeń z podróży. Raport zostanie opublikowany przez Fundację.

Czas trwania podróży:
Podróż może trwać od 3 do 6 tygodni.

Terminy skłdania wniosków:
1 marca i 1 września każdego roku

Więcej informacji: http://www.schwarzkopf-stiftung.de/page.11.864.Travel-scholarship.html

 

DANE ORGANIZATORA

Fundacja im. Heinza Schwarzkopfa
Schwarzkopf-Stiftung Junges Europa
Sophienstr. 28 – 29
10178 Berlin
Tel.: 0049 – 30 – 280 95 146
Fax: +49 030 280 95 150
Email: info@schwarzkopf-stiftung.de
Strona www

źródło: eurodesk

foto: pl.forwallpaper.com


Dokument kluczowy

Heinz – Schwarzkopf – Foundation Young Europe – Application forms


Stypendium na Uniwersytet Cambridge, Instytut Karolinska oraz Uniwersytet Ludwiga Maximiliana

Najważniejsze informacje:

 

Nazwa: Amgen Scholars

Termin aplikowania: 03-02-2014

Dla kogo: studenci medycyny, chemii, farmacji, biologii, biotechnologii, bioinżynierii oraz kierunków pokrewnych

Przedmiot: stypendium na najlepsze uczelnie w Europie:

– na Uniwersytecie Cambridge (Wielka Brytania),
– w Instytucie Karolinska (Szwecja)
– na Uniwersytecie Ludwiga Maximiliana (Niemcy)

Wszystkie stypendia możesz zobaczyć TUTAJ

 


Program naukowy skierowany do studentów kierunków ścisłych, umożliwiający prowadzenie projektów badawczych w międzynarodowym środowisku na najlepszych uczelniach w Europie:

– na Uniwersytecie Cambridge (Wielka Brytania),
– w Instytucie Karolinska (Szwecja)
– na Uniwersytecie Ludwiga Maximiliana (Niemcy).

Celem programu jest umożliwienie studentom zdobycia praktycznych doświadczeń pod opieką doświadczonych naukowców.

Stypendyści biorący udział w programie otrzymują stypendium pokrywające koszty transportu, zakwaterowania i wyżywienia. Nie ponoszą oni żadnych kosztów związanych z udziałem w Programie badawczym.

Kto może wziąć udział:
Do europejskiej edycji Programu Amgen Scholars mogą aplikować studenci medycyny, chemii, farmacji, biologii, biotechnologii, bioinżynierii oraz kierunków pokrewnych.

Kandydaci powinni osiągać bardzo dobre wyniki w nauce, planować kontynuowanie nauki na studiach doktoranckich oraz nie posiadać tytułu licencjata, magistra czy też innego tytułu potwierdzającego ukończenie studiów I stopnia (bądź równoważnego tytułu).

W jaki sposób aplikować
Należy wybrać uczelnię, na której będzie realizowany Program interesujący kandydata (można aplikować na wszystkie uniwersytety europejskiej edycji) i postępować zgodnie z instrukcją opublikowaną na stronie internetowej uczelni. Każda uczelnia ma własny proces kwalifikacyjny. Elementem wspólnym każdego zgłoszenia jest przygotowanie krótkiego eseju o dotychczasowych osiągnięciach naukowych, listów rekomendacyjnych oraz wykaz dotychczasowych wyników w nauce na macierzystej uczelni. Wszystkie informacje należy przygotować w języku angielskim.

Terminy zgłoszeń:
Zgłoszenia do Programu Amgen Scholars rozpoczynają się na początku listopada 2013 roku, i trwają do początku lutego 2014 roku. Terminy zakończenia naboru aplikacji mogą się różnić na poszczególnych uczelniach.
Ogłoszenie wyników odbędzie się wiosną. Program będzie realizowany od czerwca do sierpnia.

Więcej informacji na stronie: www.amgenscholars.eu

DANE ORGANIZATORA

źródło: eurodesk
foto: en.wikipedia.org

Stypendia dla uczniów liceów na naukę w UK, Hong Kongu, Austrii, Norwegii, Kostaryce

Najważniejsze informacje:

Nazwa: Szkoły Zjednoczonego Świata

Termin aplikowania: 15-01-2014

Dla kogo: uczniowie I klas liceów ogólnokształcących

Przedmiot: Stypendia dla uczniów pierwszych klas liceum ogólnokształcącego na dwa ostatnie lata nauki, zakończone międzynarodową maturą IB w szkołach w Wielkiej Brytanii, Austrii, Bośni i Hercegowinie, Włoszech, Hong Kongu, Norwegii i Kostaryce.

Wszystkie stypendia możesz zobaczyć TUTAJ

 

______________________________________________________________________________________

Stypendia pokrywają 50%-100% kosztow nauki, zakwaterowania oraz wyżywienia w Szkołach Zjednoczonego Świata (United World Colleges UWC).

Kandydaci powinni spełniać następujące warunki:
• uczeń/uczennica I klasy liceum ogolnokształcącego
• średnia ocen minimum 4,5
• wynik testu gimnazjalnego minimum 80%
• dobra znajomość języka angielskiego
• udokumentowane szerokie zainteresowania i osiągnięcia
• doświadczenie w pracy charytatywnej, społecznej
Termin składania wniosków: 15 stycznia 2014 r.

Ze strony internetowej www.uwc.org.pl należy pobrać formularz zgłoszeniowy, a następnie wypełnić go w wersji elektronicznej i wysłać jako załącznik na adres e-mail: kwalifikacje@uwc.org.pl

Więcej informacji można znaleźć na stronie http://www.uwc.org.pl.

 

DANE ORGANIZATORA

Towarzystwo Szkół Zjednoczonego Świata im. prof. Pawła Czartoryskiego
ul. Nowy Świat 72
00-330 Warszawa
Email: biuro@uwc.org.pl
Strona www

źródło: eurodesk

foto: en.wikipedia.org


Stypendium 1800 PLN/mc dla absolwentów kierunków humanistycznych i ekonomicznych

Najważniejsze informacje:

Program adresowany jest do posiadających wyższe wykształcenie młodych liderów zainteresowanych rozwojem demokracji, gospodarki i społeczeństwa obywatelskiego w swoich krajach i w regionie.
Realizacja Programu odbywa się w ramach 2 semestrów studiów na polskich uczelniach oraz 2-4 tygodniowych staży zawodowych w instytucjach państwowych lub prywatnych.

DZIEDZINY:

  • Ekonomia i zarządzanie
  • Administracja / zarządzanie (biznes, NGO, kultura, ochrona środowiska, służba zdrowia)
  • Administracja publiczna (rządowa i samorządowa)
  • Prawo
  • Nauki społeczne (psychologia społeczna, socjologia)
  • Nauki polityczne i stosunki międzynarodowe
  • Polityka rozwojowa i pomoc humanitarna

KANDYDACI:

W roku akademickim 2014/2015 Program Kirklanda adresowany jest do osób reprezentujących następujące środowiska:

  • eksperci, politycy, pracownicy instytucji rządowych i samorządowych
  • przedsiębiorcy, menedżerowie
  • liderzy organizacji pozarządowych, animatorzy kultury i aktywności obywatelskiej
  • nauczyciele akademiccy
  • dziennikarze.

KRYTERIA FORMALNE:

  • Obywatelstwo i miejsce zamieszkania w jednym
  • z wymienionych w ogłoszeniu krajów (posiadacze kart stałego pobytu w Polsce nie mogą ubiegać się o stypendia Kirklanda)
  • Wykształcenie pełne wyższe (tytuł magistra)
  • Wiek do 35 lat (w uzasadnionych przypadkach do 40 lat)
  • Znajomość języka polskiego umożliwiająca korzystanie z zajęć akademickich, w tym pisanie pracy dyplomowej lub znajomość języka angielskiego w przypadku wskazania przez kandydata konkretnej oferty edukacyjnej w tym języku (w takim przypadku akceptowana jest bierna znajomość języka polskiego)
  • Doświadczenie zawodowe – minimum 2 lata

W Programie obowiązuje zasada wzajemnego szacunku, bez względu na kraj pochodzenia.

PREFERENCJE:

  • Kandydaci aktywni w swoich środowiskach zawodowych i społecznych
  • Kandydaci legitymujący się znaczącymi osiągnięciami
  • Kandydaci, którzy dotąd nie studiowali w Polsce

WYMAGANE DOKUMENTY:

1.    Wypełniony on-line formularz zgłoszeniowy:
•    ankieta danych personalnych
•    projekt pobytu – uzasadnienie zamiaru udziału w Programie Kirklanda wraz z propozycjami dotyczącymi pobytu w Polsce i planami na przyszłość (4000-6000 znaków ze spacjami).
2.    Dwa listy referencyjne wykazujące dotychczasowe osiągnięcia i kwalifikacje kandydata oraz nadzieje wiązane z dalszym jego rozwojem i pracą na polu zawodowym lub społecznym (wypełnione według wzoru w języku polskim, rosyjskim lub angielskim) wysłane drogą elektroniczną na adres kirkland@kirkland.edu.pl.
3.    Kopia dyplomu ukończenia studiów (ewentualnie kopia dyplomu kandydata nauk) wysłane drogą elektroniczną.

 

REKRUTACJA:

Wybór około 45 najlepszych kandydatów w trzyetapowym procesie selekcji:

I etap – ocena formalna wniosków
II etap – ocena merytoryczna wniosków
III etap – rozmowy kwalifikacyjne (1-30.04.2014).

Osoby zaproszone do III etapu zostaną powiadomione o tym pocztą elektroniczną w końcu marca. Informacja o ostatecznych rezultatach konkursu wysyłana e-mailem w czerwcu 2014.

PROCEDURA ZGŁOSZEŃ KANDYDATÓW:

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest pod adresem: http://www.kirkland.edu.pl/pl/formularz
Należy go wypełnić w trybie on-line.
Po wypełnieniu formularza on-line, należy wydrukować wygenerowaną przez system stronę potwierdzającą zgłoszenie. Podpisaną stronę wraz z załączoną aktualną fotografią kandydata należy wysłać pocztą na adres biura Programu.

Listy referencyjne oraz kopie dyplomu należy zeskanować i wysłać na adres: kirkland@kirkland.edu.pl
Termin dostarczenia zgłoszeń na stypendia Kirklanda upływa:

1 marca 2014 r.

Zgłoszenia otrzymane po upływie podanego powyżej terminu nie będą rozpatrywane.
WARUNKI FINANSOWE:

Stypendium: około 1800 PLN miesięcznie. Dodatkowo, pokrywane są następujące koszty: opłaty edukacyjne, zakwaterowanie w Polsce, ubezpieczenie, podróż do i z Polski, koszt wizy, zakup materiałów i pomocy naukowych. Komputery wypożyczane stypendystom mogą przejść na ich własność dopiero po pełnym wypełnieniu warunków stypendium.

PROGRAM STYPENDIUM:

  • Inauguracja Programu (połowa września 2014)
  • Kurs przygotowawczo-informacyjny (10 dni)
  • Zajęcia na uczelniach (dwa semestry) w największych polskich ośrodkach akademickich: Warszawa, Kraków, Poznań, Wrocław, Lublin
  • Przygotowanie prac semestralnych i dyplomowych
  • Cztery spotkania integracyjno-merytoryczne wszystkich stypendystów
  • Zajęcia z zakresu animacji liderów i indywidualnego rozwoju
  • Staż zawodowy (2-4 tygodnie) zwykle na zakończenie programu akademickiego
  • Uroczystość zakończenia stypendium – wręczenie dyplomów (koniec czerwca 2015 w Warszawie)

 

pdf ico2Broszura_2014_15_pl.pdf

pdf ico2Broszura_2014_15_en.pdf

pdf ico2Broszura_2014_15_ros.pdf

foto: doyoufancysomeenglish.wordpress.com


5 miesięczne płatne praktyki w Parlamencie Europejskim

Najważniejsze informacje:

Nazwa: Praktyki i wizyty studyjne w Parlamencie Europejskim

Termin aplikowania: 01-02-2014

Dla kogo: absolwenci lub studenci studiów magisterskich

Przedmiot: 5 miesięczne płatne praktyki w Parlamencie Europejskim


PRAKTYKI

Parlament Europejski oferuje różnego rodzaju praktyki w ramach swojego Sekretariatu. Praktyki mają uzupełniać kształcenie zawodowe młodych obywateli oraz przyczyniać się do zrozumienia zasad funkcjonowania instytucji.

Ogólne warunki:

· obywatelstwo jednego z państw członkowskich UE lub państw kandydujących;

· wiek 18 lat w momencie rozpoczęcia praktyki

· solidna znajomość jednego oficjalnego języka UE i dobra znajomość drugiego języka;

· osoby, które nie odbyły wcześniej żadnych płatnych lub niepłatnych praktyk i nie były wcześniej zatrudnione w żadnej instytucji unijnej;

· praktyki mogą być przyznane niewielkiej liczbie obywateli państw trzecich.

Płatne praktyki:

1. Stypendia Roberta Schumana, opcja ogólna

2. Stypendia Roberta Schumana, opcja dziennikarska

Kryteria:

1. Stypendia Roberta Schumana: opcja ogólna.

Kandydaci powinni wykazać, że napisali znaczącą rozprawę, w ramach uniwersyteckiej pracy dyplomowej lub w czasopiśmie naukowym. Jedno z tych stypendiów, znane jako „Chris Piening Fellowship” może być przyznane kandydatowi, którego rozprawa koncentruje się na relacji między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi.

2. Stypendia Roberta Schumana: opcja dziennikarska. Kandydaci powinni również wykazać się doświadczeniem zawodowym, którego potwierdzeniem będą: opublikowane prace, przynależność do stowarzyszenia dziennikarzy danego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, kwalifikacje dziennikarskie uznawane w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w państwach kandydujących. Płatne praktyki trwają pięć miesięcy.

Termin składania podań jest upływa 15 października (dla praktyk rozpoczynających się 15 marca) i 15 maja (dla praktyk rozpoczynających się 1 października).

Każda praktyka ma swoje własne specyficzne kryteria, które można znaleźć w regulacjach. Praktyki niepłatne trwają od jednego do czterech miesięcy. Mogą być częścią kursu uniwersyteckiego lub odbywanego w równorzędnej instytucji lub stanowić staż zawodowy zorganizowany przez organizacje non-profit.

Terminy składania podań są stałe: 1 października, 1 lutego, 1 czerwca.

Wizyty studyjne Wizyty studyjne umożliwiają obywatelom Unii Europejskiej dogłębne badania związane z integracją europejską, zarówno poprzez dostęp do dokumentów znajdujących się w archiwach i bibliotece Parlamentu Europejskiego, jak również poprzez kontakty z członkami Parlamentu i jego specjalistami. Wizyta studyjna może trwać maksymalnie miesiąc.

DANE ORGANIZATORA

Parlament Europejski – Biuro Informacyjne

ul. Jasna 14/16 a

00-041 Warszawa

Tel.: +48 22 595 24 70

Fax: +48 22 595 24 80

Email: epwarszawa@europarl.europa.eu

Strona www

źródło: eurodesk

foto: flickr.com


Ważne dokumenty: European Parliament Traineeships and Study Visits European Parliament Traineeships and Study Visits – Regulations and application forms


Płatne praktyki w Komitecie Regionów

 

Nazwa: Praktyki w Komitecie Regionów

Termin aplikowania: 31-03-2014

Dla kogo: absolwenci lub studenci studiów magisterskich

Przedmiot: płatne praktyki w Komitecie Regionów – 25% wynagrodzenia urzędniczego + możliwość uzyskania dodatku

 


Każdego roku Komitet Regionów oferuje młodym ludziom możliwość odbycia praktyk, a tym samym zdobycie doświadczenia w pracy w instytucji europejskiej.

Komitet Regionów oferuje dwa typy aktywności: praktyki KR lub krótkoterminowe wizyty studyjne.

Praktyki KR. Każdego roku Komitet Regionów organizuje pięciomiesięczne praktyki dla absolwentów studiów uniwersyteckich. Szkolenia obejmują pracę na rzecz Komitetu Regionów i trwają od 16 lutego do 15 lipca (praktyki wiosenne) i od 16 września do 15 lutego (praktyki jesienne).

Praktyki w Komitecie Regionów mają na celu:
 zapewnienie bezpośrednich doświadczeń związanych z pracą w KR
 dostarczenie praktycznej wiedzy na temat pracy poszczególnych departamentów KR
– pracę w środowisku wielokulturowym i wielojęzycznym
– wykorzystanie w praktyce wiedzy nabytej podczas studiów lub praktyki zawodowej
– umożliwienie stażystom możliwości zorganizowania wizyty studyjnej do europejskiego, lokalnego lub regionalnego organu, w związku z priorytetami politycznymi Komitetu

Praktykanci są wybierani spośród obywateli państw członkowskich UE, jednak możliwe jest również przyjęcie ograniczonej liczby kandydatów pochodzących z państw znajdujących się poza UE

Kandydaci powinni:

– Posiadać dyplom studiów uniwersyteckich lub jego odpowiednik otrzymany przed upływem terminu zgłoszeń
– Wykazać się dogłębną znajomością jednego z roboczych języków UE (angieslki lub francuski)
– Mieć nie więcej niż 30 lat. Jednak, w uzasadnionych przypadkach, na wniosek kandydata limit wiekowy może zostać zniesiony. W tym celu należy zwrócić się z pisemną prośbą do biura praktyk z odpowiednim uzasadnieniem .

Stażyści KR mają prawo do miesięcznej dotacji. Kwota dotacji jest równa 25% wynagrodzenia urzędniczego w danym roku (etap 1) i jest wypłacana na początku stażu za cały 5-miesięczny okres. Miesięczny dodatek w wysokości 100 euro jest przyznawany stażystom, których małżonkowie nie są nigdzie zatrudnieni oraz stażystom, którzy mają na utrzymaniu dzieci (100 euro za dziecko na miesiąc). Dotacja uzupełniająca w wysokości do 50% kwoty miesięcznej dotacji może być przyznana niepełnosprawnemu stażyście.

Terminy nadsyłania zgłoszeń:
Aplikacje należy nadsyłać do 31 marca (praktyki jesienne) lub 30 września (praktyki wiosenne).

Aplikacje można nadsyłać jedynie poprzez Internet, poprzez formularz aplikacyjny on-line

Krótkoterminowe wizyty studyjne
Komitet Regionów oferuje także możliwość odbycia krótkich wizyt studyjnych osobom, których działalność zawodowa, akademicka lub naukowa wskazuje na potrzebę zaznajomienia się z pracą i polityką Komitetu Regionów. Zadania wykonywane przez praktykantów zależą od działu do jakiego zostaną przydzieleni; jedne działy są bardziej polityczne, inne zajmują się głównie administracją.

Kandydaci powinni:

   • – Posiadać co najmniej dyplom licencjacki
   • – Być w stanie wykazać potrzebę pogłębienia wiedzy o Komitecie Regionów z przyczyn dotyczących działalności zawodowej, akademickiej, badawczej.Wszystkie wydatki pokrywa beneficjent. Komitet Regionów nie przyznaje żadnych grantów ani innej pomocy finansowej. Wizyty trwają maksymalnie 4 miesiące, ale w zależności od środków dostępnych w KR mogą być wydłużone do 6 miesięcy.

Termin nadsyłania zgłoszeń:
Nie ma stałego terminu. Aplikacje należy nadsyłać pocztą do biura praktyk.

DANE ORGANIZATORA:

Komitet Regionów
Rue Belliard 99-101
B-1040 Brussels
Belgium
Tel.: (32-2) 282 2211
Fax: (32-2) 282 2325
Email: trainee@cor.europa.eu
Strona www

źródło: eurodesk

foto: bruksela.lubuskie.pl


Ważne dokumenty:

Short-term study visits at the Committee of the Regions

CoR Traineeships at the Committee of the Regions

Administrative in-service traineeship with the Committee of the Regions. Online application form

Fordham – konkurs o stypendium na roczne studia w Nowym Jorku

Fordham Challenger 2014 to konkurs stypendialny organizowany przez Fordham University Graduate School of Business Administration.

5 zwycięzców konkursu otrzyma stypendia w całości pokrywające czesne na prestiżowym, prywatnym uniwersytecie Fordham w Nowym Jorku;

Fordham University oferuje 5 programów studiów magisterskich o następujących wartościach :

 • Master’s in Marketing Intelligence – $54,390
 • Master’s in Business Analytics- $38,850
 • Master’s in Applied Statistics & Decision Making – $38,850
 • 3 Continent Master of Global Management- $37,000
 • Master’s in Business Enterprise – $44,030

Więcej informacji o wymienionych powyżej kierunkach studiów TUTAJ

 

Zasady konkursu:

Aby zakwalifikować się do konkursu kandydaci muszą:

– posiadać tytuł studiów licencjackich

– być w trakcie ostatnie roku studiów licencjackich i otrzymać tytuł licencjacki do czerwca 2014 .

 

Aby kwalifikować się do dalszego etapu konkursu kandydaci muszą :

– spełniać wszystkie konkursowe wymogi

– zaaplikować do wybranego przez siebie programu studiów magisterskich na Fordham do 17 marca 2014 r.

– być dopuszczonym i zapisanym na Fordham GBA wraz z rozpoczęciem nowego semestru w 2014 r.

 

Jak aplikować?

A żeby wziąć udział w konkursie każdy aplikant musi:

1. Zarejestrować swoje konto na stronie: www.fordhambusinesschallenge.com

2. Wykonać wszystkie konkursowe zadania do 20 stycznia 2014 roku.

3. Zaaplikować do wybranego przez siebie programu studiów magisterskich na Fordham do 17 marca 2014 roku.
Strona domowa konkursu Fordham: fordhambusinesschallenge.com

foto: iki.coolapple.org


Płatne praktyki w Europejskim Centrum Języków Nowożytnych

 

Nazwa: Praktyki i stypendia w Europejskim Centrum Języków Nowożytnych (ECML)

Termin aplikowania: 31-03-2014

Dla kogo: absolwenci lub studenci studiów magisterskich

Przedmiot:  Płatne praktyki – 686 euro oraz dodatek przeznaczony na wydatki związane z kosztami podróży.


Europejskie Centrum Języków Nowożytnych (ECML) dwa razy do roku prowadzi nabór na płatne praktyki trwające od trzech do sześciu miesięcy.

Głównym celem ECML, będącego organem Rady Europy, jest działanie na rzecz wdrożenia polityki językowej i promocji innowacyjnych metod nauczania języków nowożytnych.

Praktykanci będą wykonywać dwa rodzaje zadań:
1) Specyficzne zadania w ramach określonych obszarów. Proponowane są cztery rodzaje praktyk:

· Specjalizacja internetowa – strony internetowe: praktykant będzie towarzyszył webmasterowi w jego codziennej pracy i uczestniczył w rozwijaniu strony internetowej ECML będąc odpowiedzialnym za sprawdzanie poprawności zadań oraz uaktualnianie informacji. Praktykant będzie również współpracował z Centrum Zasobów i z osobami odpowiedzialnymi za program średnioterminowy. Praktykant powinien mieć specjalizację lingwistyczną oraz doświadczenie z zakresu ICT.

· Specjalizacja organizacyjna – program: praktykant będzie towarzyszył szefowi programów i będzie odpowiedzialny za zadania ściśle związane z zarządzaniem programami średnioterminowymi (MPT): przygotowaniem teczek z materiałami praktycznymi i informacyjnymi dla uczestników warsztatów oraz innych imprez organizowanych przez ECML; przygotowywaniem i wysyłaniem innych dokumentów.

· Specjalizacja dokumentacyjna – DRC: praktykant będzie towarzyszył specjaliście z zakresu dokumentacji. Powinien mieć specjalizację z zakresu bibliotekoznawstwa/ dokumentacji/ informacji naukowej i ICT. Praktykant będzie wchodził w skład zespołu Centrum Zasobów i dokumentacji i będzie brał udział w tworzeniu nowych usług, wdrażaniu nowych narzędzi i produktów dokumentacyjnych oraz w codziennych pracach związanych z dokumentacją.

– Specjalizacja finansowa i administracyjna – Administracja. Praktykant będzie asystował przy rozwoju bazy danych powiązanej z istniejącą mailową bazą danych a także we wdrażaniu Windream (software służący do zarządzania dokumentami), w szczególności rozwoju podręcznika szkoleniowego. Praktykant będzie zaangażowany w proces dokumentacji finansowej; kserowanie i skanowanie, klasyfikowanie według budżetów rejestrację poczty, przygotowanie poczty do Strasburga, korektę bazy danych ECML (korekta i wpisywanie informacji; wpisywanie danych bankowych do bazy ECML, przygotowanie dokumentów takich jak formularze zwrotów koszty podróży, rezerwacje hoteli etc.

We wszystkich czterech wypadkach, kandydaci powinni posiadać umiejętność pracy w zespole, wykazać się elastycznością i zainteresowaniem działalnością ECML.

2) Praktykanci będą również proszeni o pomoc w przygotowaniu imprez organizowanych przez ECML (warsztatów i spotkań) oraz posiedzeń ECML.

Praktykanci dostają miesięczne wynagrodzenie w wysokości 686 euro oraz dodatek przeznaczony na wydatki związane z kosztami podróży.

Kandydaci na praktykantów powinni być absolwentami studiów wyższych, kończącymi co najmniej pierwszy cykl kształcenia. Powinni znać języki obce (angielski, niemiecki, francuski) oraz sprawnie posługiwać się komputerem, gdyż będą często proszeni o tłumaczenie oficjalnych dokumentów.

Termin: zgłoszenia na praktyki powinny nadejść do ECML przed:
· 30 września (praktyki od stycznia do czerwca)
· 31 marca (praktyki od czerwca do grudnia i od września do lutego – tylko praktyki w administracji).

DANE ORGANIZATORA:

Rada Europy – Europejskie Centrum Języków Nowożytnych
ECML/CELV
Nikolaiplatz 4
A-8020 Graz
Tel.: +43 316 323554
Fax: +43 316 323554-4
Email: information@ecml.at
Strona www

źródło: eurodesk

foto: jows.pl


Ważne dokumenty:

European Centre for Modern Languages – Traineeships

Płatny staż w Banku Światowym w Waszyngtonie

 

Nazwa: Staże w Banku Światowym

Termin aplikowania: 31-01-2014

Dla kogo: absolwenci lub studenci studiów magisterskich i doktoranckich

Przedmiot: Wszyscy stażyści otrzymują wynagrodzenie (płatne za godzinę), a w niektórych wypadkach zwrot kosztów podróży


Staż w Banku Światowym przeznaczone są dla młodych ludzi pragnących dowiedzieć się więcej o zjawiskach społecznych i gospodarczych wpływających na życie ludzi na świecie. Stwarzają możliwość zdobycia praktycznych doświadczeń.

Staż w Banku Światowym stwarza studentom okazję do podniesienia umiejętności i zdobycia doświadczenia w pracy w środowisku międzynarodowym.

Płatny staż można odbywać w okresie zimowym i letnim. Przeznaczone są dla studentów pochodzących z państw członkowskich Banku posiadających stopień licencjata i odbywających dalsze studia w celu uzyskania stopnia magistra lub doktora.

Przyjmowani będą kandydaci z następujących dziedzin: ekonomia, finanse, rozwój zasobów ludzkich (zdrowie publiczne, edukacja, odżywianie, ludność), nauki społeczne (antropologia, socjologia), rolnictwo, środowisko, rozwój sektora prywatnego. Wymagana jest biegła znajomość angielskiego.

Wszyscy stażyści otrzymują wynagrodzenie (płatne za godzinę), a w niektórych wypadkach zwrot kosztów podróży. Zakwaterowanie i wyżywienie zapewniają sobie we własnym zakresie. Minimalna długość stażu wynosi cztery tygodnie. Większość dostępnych miejsc znajduje się w Waszyngtonie DC.

Terminy składania wniosków:
Staż organizowany jest w dwóch okresach:
– letnim (czerwiec-wrzesień) – aplikacje należy składać w okresie od 1grudnia do 31 stycznia każdego roku
– zimowym (grudzień-marzec) – aplikacje należy składać w okresie od 1września do 31 października każdego roku.

Wszystkie aplikacje MUSZĄ byc złozone online
Bank Światowy oferuje również staże regionalne. Więcej informacji na ten temat można znaleźć:tutaj.

DANE ORGANIZATORA

Bank Światowy
The World Bank
1818 H Street, NW
Washington, DC 20433 USA
Tel.: (202) 473-1000
Fax: (202) 477-6391
Strona www
źródło: eurodesk

foto: sens-public.org


Ważne dokumenty:

The Bank Internship Programme application details