24 miesiące szkoleń w Banku Światowym – program “Młodych Specjalistów BŚ”

1

 


Długoterminowy program praktyk Banku Światowego przeznaczony dla młodych ludzi, którzy pasjonują się tematyką światowego rozwoju i mają zadatki na przyszłych światowych liderów.

Program jest przeznaczony dla wysoko wykwalifikowanych i zmotywowanych osób, specjalistów w dziedzinach istotnych dla działalności Banku Światowego (ekonomia, finanse, edukacja, zdrowie publiczne, nauki społeczne, inżynieria, planowanie przestrzenne, zarządzanie zasobami naturalnymi itp.).

Kandydaci muszą wykazać się swoim zaangażowaniem na rzecz rozwoju, osiągnięciami akademickimi i zawodowymi oraz zdolnościami przywódczymi. Ceniąc różnorodność w miejscu pracy, Bank Światowy zachęca do aplikowania wykwalifikowane kobiety i mężczyzn z różnych środowisk zawodowych/akademickich oraz z różnych kręgów kulturowych.

Wybrani młodzi specjaliści spędzą 24 miesiące odbywając zorganizowany program szkoleń i ciesząc się wieloma możliwościami oferowanymi przez Bank Światowy. Program ten jest szansą na zdobycie żywego doświadczenia w dziedzinie rozwoju i wiedzy na temat działalności i polityki Banku Światowego.

Kryteria uczestnictwa:
Minimalne wymagania stawiane kandydatom do Programu to:
– mieć nie więcej niż 32 lata (osoby urodzone 30 września 1980 r. lub później)
– posiadać tytuł magistra lub równoważny
– biegle znać język angielski
– doskonale znać jeden z języków roboczych Banku Światowego (Arabski, Chiński, Francuski, Portugalski, Rosyjski, Hiszpański)
– specjalizować się w dziedzinie istotnej z punktu widzenia działań Banku Światowego (ekonomia, finanse, edukacja, zdrowie publiczne, nauki społeczne, inżynieria, planowanie przestrzenne, zarządzanie zasobami naturalnymi)
– posiadać minimum 3-letnie doświadczenie na poziomie decydenckim (np. stanowisko kierownicze) lub stopień doktora

Program Młodych Specjalistów obecnie nie przewiduje przyjmowania absolwentów studiów w dziedzinach takich jak: informatyka, HR, księgowość, marketing, prawo, lingwistyka.

 

[betteroffer]Aby móc aplikować i mieć dostęp do całości oferty, kliknij w obrazek poniżej i dołącz do klubu BiznesFlow[/betteroffer][betterpay amount=”” button=”http://biznesflow.pl/wp-content/uploads/2013/10/bf-club.png” description=”” validity=”0″ validity_unit=”d” ids=”0″ redirect_button=”http://biznesflow.pl/czlonkostwo-biznesflow/”]

Nazwa: Program Młodych Specjalistów Banku Światowego

Termin zgłoszeń: każdego roku 30 czerwca.
Więcej informacji na stronie Banku Światowego.

DANE ORGANIZATORA:

Bank Światowy
The World Bank
1818 H Street, NW
Washington, DC 20433 USA
Tel.: (202) 473-1000
Fax: (202) 477-6391
Strona www

____________________________________________________________________________________________

Ważne dokumenty

World Bank-Young Professionals Programme

Termin aplikowania: 30-06-2014

Dla kogo: absolwenci

Przedmiot:  24  miesięczny program szkoleń w Banku Światowym

Proces rekrutacji:
Co roku wielu kandydatów ubiega się o ograniczoną ilość miejsc w programie. Należy pamiętać, że proces selekcji kandydatów trwa 9 miesięcy. Oczekuje się, że wybrani kandydaci dołączą do Banku Światowego we wrześniu roku następującego po ich aplikacji (tj. kandydaci aplikujący w maju/czerwcu 2012, jeśli zostaną wybrani, rozpoczną program we wrześniu 2013).

Kandydaci, którym zaproponowany zostanie udział w programie, mają 2 tygodnie na udzielenie ostatecznej odpowiedzi. Oferta Banku Światowego jest wiążąca tylko w bieżącym roku rekrutacji i nie może zostać przeniesiona na rok następny.

Kalendarz rekrutacji:
– 1 maja – 30 czerwca: przyjmowanie i ocenianie wniosków pod względem kryteriów formalnych
– lipiec – listopad: preselekcja kandydatów, wybrani kandydaci proszeni są o złożenie dodatkowych dokumentów
– grudzień – styczeń: rozmowy kwalifikacyjne, selekcja osób przechodzących do tego etapu odbywa się na podstawie bardzo szczegółowej aplikacji
– luty: kandydaci, którzy pozytywnie przeszli przez dotychczasowe etapy rekrutacji, zaprezentowani zostają na ostatecznym posiedzeniu Komitetu Rekrutacyjnego
– marzec: ogłoszenie wyników rekrutacji do programu
– wrzesień: rozpoczęcie Programu Młodych Specjalistów Banku Światowego

 

foto: kurir.mk

źródło: eurodesk

[/betterpay]

Stypendium na studia w Niemczech dla studentów i absolwentów kierunków ścislych

Nazwa: Stypendia Fundacji Bayer Science & Education

Termin aplikowania:    od 1 czerwca do 15 lipca 2014 r

Dla kogo: studenci i absolwenci nauk ścisłych

Przedmiot: stypendia na pobyty naukowe w Niemczech

 


Stypendia na pobyty naukowe w Niemczech dla studentów i absolwentów kierunków biologicznych, chemicznych, farmaceutycznych i fizycznych.

Dofinansowane działania:
Stypendia przeznaczone m.in. na projekty studyjne, staże, kursy letnie, kursy przygotowawcze i uzupełniające, studia doktoranckie przyznawane są w następujących dziedzinach:

   • biologia, biochemia, biotechnologia, inżynieria bioprocesowa
   • chemia, inżynieria chemiczna
   • farmaceutyka
   • fizyka

Fundacja Bayer Science & Education przyznaje 20 stypendiów rocznie. W pierwszej kolejności rozpatrywane są wnioski niemieckich studentów planujących studia za granicą oraz zagranicznych studentów planujących studia w Niemczech.

Niemiecka Fundacja przynaje również dofinansowania w dziedzinie medycyny (stypendia Carla Duisberga) i kształcenia przyszłych nauczycieli (stypendia Kurta Hansena).

Kto może ubiegać się o fundusze:
Stypendium adresowane jest do studentów i absolwentów (najpóźniej dwa lata od ukończenia studiów), którzy wyróżniają się w nauce i przedstawią plan pobytu studyjnego w Niemczech.

Wysokość dofinansowania:
Stypendium ma na celu pokrycie kosztów życia, podróży i wydatków związanych z nauką w Niemczech.

Terminy składania wniosków : od 1 czerwca do 15 lipca 2014 r.

Więcej informacji na stronie: http://www.bayer-foundations.com/en/bayer-fellowship-program.aspx

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu +49 214 30 41111 oraz pisząc na adres scholarships@bayer-stiftungen.de.

DANE ORGANIZATORA:

Fundacja Bayer Science & Education
51368 Leverkusen
Niemcy
Tel.: Tel. +49 214 30-50100
Email: scholarships@bayer-stiftungen.de
Strona www

 

foto: de.wikipedia.org

Płatne praktyki 1207,83 euro/mc w Europejskim Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób

 

Nazwa: Praktyki w Europejskim Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC)

Termin aplikowania: 30-01-2014

Dla kogo: absolwenci i studencistudiów magisterskich

Przedmiot:  Płatne praktyki 1207,83 euro (netto) oraz zwrot kosztów podróży

 


Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób jest europejską agencją powołaną w celu wzmocnienia ochrony przed chorobami zakaźnymi. Dwa razy w roku oferuje możliwość odbycia praktyk trwających od trzech do sześciu miesięcy.

Główne cele:

   • Umożliwienie młodym absolwentom studiów zdobycie unikalnego doświadczenia w ECDC
    Umożliwienie praktykantom zdobycia praktycznego doświadczenia i poznania codziennej pracy centrum
   • Umożliwienie wykorzystania w praktyce wiedzy zdobytej podczas studiów.

Oferta praktyk skierowana jest do absolwentów następujących kierunków: choroby zakaźne, mikrobiologia, epidemiologia, statystyka i/lub modele chorób zakaźnych, informacja medyczna, komunikacja naukowa i kierunki pokrewne.

Kryteria naboru:

   • W programie praktyk mogą uczestniczyć obywatele państw członkowskich UE, państw kandydujących oraz obywatele Islandii, Lichtensteinu i Norwegii.
   • Kandydaci muszą legitymować się dyplomem ukończenia studiów wyższych pierwszego stopnia w momencie składania aplikacji.
   • Od kandydatów pochodzących z państw członkowskich UE wymagana jest bardzo dobra znajomość co najmniej dwóch języków wspólnoty, w tym języka roboczego ECDC (angielski). Kandydaci spoza UE powinni wykazać się bardzo dobrą znajomością angielskiego.
   • W programie mogą uczestniczyć osoby, które wcześniej nie odbywały praktyk w instytucjach UE (niezależnie od tego czy były to praktyki formalne lub nieformalne, płatne czy bezpłatne) i nie były wcześniej zatrudnione w żadnych instytucjach unijnych.

Grant:
Centrum oferuje praktykantom miesięczny grant w wysokości 1207,83 euro (netto) oraz zwrot kosztów podróży.

Termin nadsyłania zgłoszeń upłynęły:

  • Na pierwszą połowę roku: 30 stycznia
  • Na drugą połowę roku: 30 kwietnia

DANE ORGANIZATORA

Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób
ECDC
Tomtebodavägen 11a
Solna
Sweden
Tel.: +46 (0) 8 586 01000
Fax: +46 (0) 8 586 01001
Email: info@ecdc.europa.eu
Strona www
źródło: eurodesk

foto: ymszewicz.eu


Ważne dokumenty:

ECDC Traineeship programme: rules, call for applications

Stypendia na studia w Nowej Zelandii

Nazwa: Międzynarodowe Nowozelandzkie Stypendia Doktoranckie

Termin aplikowania:   15-07-2014

Dla kogo: osoby pomiędzy 18-25 lat

Przedmiot: studia w Nowej Zelandii – stypendium na odbycie studiów doktoranckich

 


Międzynarodowe Nowozelandzkie Stypendia Doktoranckie to wsparcie finansowe dla studentów z wybranych państw pragnących odbyć studia doktoranckie w Nowej Zelandii.

Stypendia, ufundowane przez rząd Nowej Zelandii i administrowane przez jej ministerstwo edukacji, mają na celu:

   • przyciągnąć do Nowej Zelandii najlepszych studentów z całego świata
   • poprawić poziom naukowy uczelni nowozelandzkich
   • zbudować więzi naukowe z innymi krajami i regionam
   • poprawić wizerunek i reputację nowozelandzkiego szkolnictwa wyższego w świecie

W ramach stypendium studenci otrzymują:

   • czesne na trzyletnie studia doktoranckie
   • 25000 dolarów nowozelandzkich rocznie (2083,33) miesięcznie na pokrycie kosztów utrzymania
   • maksymalnie 600 dolarów nowozelandzkich rocznie na pokrycie kosztów ubezpieczenia
   • zdrowotnego
   • 2000 dolarów nowozelandzkich (na trzy lata) na pokrycie kosztów podróży związanych z badaniami i uczestnictwem w konferencjach naukowych
   • 800 dolarów nowozelandzkich (na trzy lata) na książki i publikacje naukowe
   • 500 dolarów nowozelandzkich wypłacanych jednorazowo jako pomoc na osiedlenie się dla studentów przybywających specjalnie do Nowej Zelandii w celu odbycia studiów doktoranckich
   • ta kwota nie jest przyznawana studentom już mieszkającym w Nowej Zelandii. Nie przewidziano dodatkowych funduszy na utrzymanie osób towarzyszących.

Kwalifikujący się studenci:

   • posiadają status studenta
   • posiadają najwyższą średnią ze studiów (“A” lub odpowiednik)
   • spełniają wymagania stawiane przed kandydatami do studiów doktoranckich na uniwersytecie w Nowej Zelandii
   • dostarczą Educational Credential Evaluation Certificate (ECE)
   • udowodnią, że kontaktowali się z odpowiednim wydziałem wybranej przez siebie uczelni w celu przedyskutowania programu badań, zainteresowań naukowych i odpowiedniego nadzoru
   • posiadają certyfikat potwierdzający biegła znajomość języka angielskiego zdobyty na przestrzeni ostatnich dwóch lat przed zgłoszeniem.

Termin nadsyłana zgłoszeń: 15 lipca każdego roku
Jeżeli 15 lipca wypada w weekend, zgłoszenia będą przyjmowane do poniedziałku wypadającego po danym weekendzie, do godziny 17.

DANE ORGANIZATORA:

Międzynarodowe Nowozelandzkie Stypendia Doktoranckie
Education New Zealand Trust
PO Box 10-500 Wellington
New Zealand 6143
Tel.: +64 4 472 0788
Fax: +64 4 471 2828
Email: scholarships@educationnz.org.nz
Strona www
Scholarships Manager
foto: vagabondquest.com

Ważne dokumenty:

New Zealand International Doctoral Research Scholarships (NZIDRS ) – Homepage

NZIDRS Application Form

NZIDRS Terms and conditions

Stypendia na roczny staż w Japonii

 

Termin aplikowania: 20 stycznia 2014 r.

Kraj: Japonia

Kto może aplikować: studenci

 

Program mający na celu wzrost współpracy przemysłowej i lepsze zrozumienie między Japonią a Unią Europejską. Obejmuje praktyki przemysłowe dla studentów z Europy.

Praktyki zaczynają się we wrześniu a kończą w sierpniu następnego roku. Obejmują one:
– Tygodniowe seminarium dotyczące Japonii
– Czteromiesięczny intensywny kurs języka japońskiego
– Ośmiomiesięczny staż w Japonii w jednej z tamtejszych firm

Cele programu:
– Poznanie szeregu zaawansowanych technologii stosowanych przez wiodące firmy japońskie
– Poznanie języka japońskiego i docenienie japońskiej kultury
– Stworzenie warunków dalszej kariery ukierunkowanej na współpracę z japońskim biznesem.

W programie mogą uczestniczyć:
– obywatele Unii Europejskiej
– studenci inżynierii i nauk ścisłych, taich jak informatyka, inżynieria naukowa, mechaniczna, chemiczna, elektronika, biotechnologia, elektronika, fizyka, telekomunikacja, informacja, inżynieria nuklearna, materiały metalowe, ceramika, systemy produkcji,…
– osoby ubiegające się o wyjazd muszą być studentami na co najmniej czwartego roku na jednym z uniwersytetów w UE. Staż odbędzie się zgodnie z zasadami danego uniwersystetu – może, ale nie musi być zaliczony do czasu nauki na danym uniwersytecie

Program jest finansowany przez Europejsko – Japońskie Centrum Współpracy Przemysłowej oraz japońskie firmy goszczące praktykantów. Studenci dostają grant w wysokości Yen 2.000.000 na pokrycie kosztów podróży oraz kosztów utrzymania w Japonii. Seminarium i kurs językowy są bezpłatne. Studenci otrzymują zakwaterowania na czas seminarium, kursu językowego i praktyk.

Termin składania wniosków: 20 stycznia 2014 r.
Formularz aplikacyjny dostępny online od listopada 2013 r.

Więcej informacji na stronie internetowej

 

Dane organizatora:

Komisja Europejska – Dyrekcja ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu
European Commission
DG Enterprise and Industry
Communication and Information Unit R4
BREY 13/092
Belgia
B – 1049 Bruksela
Tel.: 00 800 67 89 10 11
Email: http://ec.europa.eu/europedirect/write_to_us/mailbox/index_en.htm
Strona www

źródło informacji: eurodesk.pl

foto: feross.org

Roczne stypendia na studia w USA

Nazwa: Georgia Rotary Student Program

Termin aplikowania:   01-10-2014

Dla kogo: osoby pomiędzy 18-25 lat

Przedmiot: roczne stypendia na studia w USA

 


Stypendium na roczny pobyt w USA na jednym z uniwersytetów w stanie Georgia.

Dofinansowane działania:
Trzy amerykańskie Dystrykty Rotary fundują co roku ok. 80 stypendiów dla kandydatów z całego świata na roczne studia na jednym z uniwersytetów w Georgia .

Kto może się ubiegać o fundusze:
O stypendium mogą się ubiegać osoby stanu wolnego w wieku 18-25 lat, które nie studiowały wcześniej w USA. Wymagana jest rekomendacja Prezydenta Klubu Rotary lub Gubernatora Dystryktu, w którego skład wchodzi Polska. Stypendia GRSP są dostępne także dla dzieci i krewnych Rotarian.

Wysokość dofinansowania:
Stypendium pokrywa czesne, koszt podręczników, zakwaterowanie i wyżywienie. Stypendysta musi sam ponieść koszty za przelot samolotem w obie strony oraz za roczne ubezpieczenie.

Termin składania wniosków: 1 października 2014 r.
O terminie kolejnej edycji programu poinformujemy niezwłocznie po jego ogłoszeniu przez organizatora.

Więcej informacji na stroniehttp://www.grsp.org/

 

DANE ORGANIZATORA:

Klub Rotariański
Email: jkarasinski@formator.pl
Strona www
Jerzy Karasiński

FUNDATOR

Fundacja Rotariańska
The Rotary Foundation – Education Program
One Rotary Center
1560 Sherman Avenue
Evanston
IL 60201-3698 USA
Tel.: + 847-866-3000
Fax: +847-328-8554 or+847-328-8281
Strona www

foto: athensbusiness.org