Szkolenie w Hiszpanii – doświadczenie projektów wymian młodzieżowych

1

Miejsce projektu: Hiszpania (dokładna lokalizacja zostanie podana niebawem)

Rodzaj projektu: szkolenie

Termin aplikowania: 31 maja 2015

Aplikowanie: aby mieć dostęp do aplikacji należy być członkiem klubu BiznesFlow. Tutaj można przeczytać, jak do nas dołączyć.

Wyniki kwalifikacji: 23 czerwca 2015

Data rozpoczęcia projektu: 5 października 2015

Data zakończenia projektu: 9 października 2015

Język: angielski

Krótki opis:

Szkolenie ma na celu dać silne pozytywne pierwsze doświadczenie w międzynarodowej pracy z młodzieżą oraz zmotywować uczestników do korzystania z europejskich programów młodzieżowych. Cel ten streszcza całą ideę spotkania – dać poczucie, co to znaczy pracować z młodymi ludźmi w międzynarodowym środowisku. Pozostawiając wszelkie wyjaśnienia i wiedzę z boku, to szkolenie jest po to, aby dać przestrzeń uczestnikom do odkrywania zalet “międzynarodowości” przez ich samych.

To wydarzenie jest zaprojektowane zgodnie z następującymi celami:

 • zasmakować poza formalnej i międzykulturowej edukacji
 • cieszyć się pierwszym doświadczeniem międzykulturowego projektu młodzieżowego
 • wymieniać lokalne działania młodzieży w kontekst międzynarodowy
 • odkryć możliwości wsparcia dla międzynarodowych działań młodzieżowych oferowanych przez europejskie programy młodzieżowe
 • analiza przykładów jakościowych projektów młodzieżowych wspieranych przez europejskie programy młodzieżowe
 • dowiedzieć się jak korzystać z kontekstu międzynarodowego w praktyce lokalnych działań uczestników

Twój profil:

W seminarium mogą wziąć udział osoby:

 • zainteresowane współpracą międzynarodową, a nie mających jeszcze dużego doświadczenia w tym zakresie,
 • reprezentujące organizacje pracujące z młodzieżą,
 • chcące w przyszłości realizować projekty w ramach międzynarodowej współpracy młodzieży,
 • mówiące w języku angielskim w stopniu komunikatywnym,
 • mające ukończone 18 lat.

Koszty:

szkolenia, zakwaterowania, wyżywienia pokrywają organizatorzy.

Zakwalifikowany uczestnik jest zobowiązany do samodzielnego kupna biletów do i z Hiszpanii.

Koszty podróży do 2100 PLN zostaną zakwalifikowanym uczestnikom po zakończeniu szkolenia, dlatego należy zachować WSZYSTKIE bilety oraz dokumenty z podróży!

Pytania i wątpliwości:
Zobacz Najczęściej Zadawane Pytania. Jeśli nie znajdziesz tam odpowiedzi napisz pytanie w komentarzu.

 

[betteroffer]

Aby móc aplikować i mieć dostęp do całości oferty, kliknij w obrazek poniżej i dołącz do klubu BiznesFlow

[/betteroffer][betterpay amount=”” button=”http://biznesflow.pl/wp-content/uploads/2013/10/bf-club.png” description=”” validity=”0″ validity_unit=”d” ids=”0″ redirect_button=”http://biznesflow.pl/czlonkostwo-biznesflow/”]

 

Miasto: Spain (jakie miasto dokładnie dowiemy się niebawem)

Tytuł projektu: APPETISER – An introduction on how to use the ‘Erasmus+ Youth in Action’ Programme for international youth work

Aplikowanie oraz więcej informacji:  –> TUTAJ <– w tym miejscu znajdziesz formularz aplikacyjny na seminarium. Najpierw trzeba się zarejestrować na stronie. Będziesz również potrzebował/ła znaleźć organizację wysyłającą, powinna to być organizacja z którą się współpracuje lub chce współpracować i rozwijać projekty młodzieżowe (tutaj BAZA różnych organizacji).

Osoby kontaktowe w razie pytań: María Espallargas, e-mail: tca@injuve.es (organizator hiszpański), Karolina Suchecka, e-mail: ksuchecka@frse.org.pl (organizator polski)

Do pobrania: Infopack

Przeczytaj całość oferty:

_____________________________

Training Course

5-9 October 2015 | Spain

Giving a strong positive first experience of international youth projects to motivate the participants to use the Erasmus+ Youth in Action Programme.

Appetiser aimes to give a strong positive first experience of international youth work and motivate participants to use Erasmus+ Youth in Action Programme.

This aim summarises the entire idea of the seminar – to give a feeling, what it means to work with young people in an international setting. Leaving all explanations and knowledge aside it is about giving a space for participants to explore the advantage of “internationality” themselves.

“Appetiser” is designed according to the following objectives:
• To taste non-formal and intercultural learning
• To enjoy the first intercultural youth project experience
• To exchange local youth activities in the international context
• To explore possibilities of support available for international youth activities offered by the Erasmus+ Youth in Action Programme
• To analyse examples of qualitative youth projects supported by the Erasmus+ Youth in Action Programme
• To see how to benefit from international context in participants local work practice.

The network of National Agencies for “Youth in Action” organises severl Appetiser TCs per year. You’ll find an overview at http://www.salto-youth.net/Appetiser/.

[/betterpay]

Konferencja dla młodzieży we Francji

Franncja

Miejsce projektu: północno – zachodnia Francja, departament Loara Atlantycka

Rodzaj projektu: konferencja

Termin aplikowania: 5 czerwca 2015

Aplikowanie: aby mieć dostęp do aplikacji należy być członkiem klubu BiznesFlow. Tutaj można przeczytać, jak do nas dołączyć.

Data rozpoczęcia projektu: 28 października 2015

Data zakończenia projektu: 31 października 2015

Język: angielski

Krótki opis:

W odpowiedzi na kreatywne zdolności młodych ludzi we Francji i w całej Europie, organizatorzy rozpoczęli w 2009 roku tworzyć ‘konferencję kreatywnych pokoleń’. Są oni przekonani, że młodzi Europejczycy i ich projekty reprezentują Europę przyszłości, a zatem zachęcają młodzież i wspierają w ich inicjatywach. Dzisiaj wydarzenie składa się z różnych elementów, które dają młodym ludziom możliwość spotkania się, wymiany pomysłów oraz podjęcia dalszych kroków w celu wzmocnienia koncepcji obywatelstwa i “życia razem”. To jest również sposób na uznanie ich zaangażowania, weryfikację ich inicjatyw w zmieniającej się Europie oraz wspieranie chęci do współpracy. Konferencja odbędzie się w dniach 28 – 31 października 2015 i ma na celu zebranie młodych ludzi, aby zaprezentowali swoje innowacyjne i inspirujące projekty związane z obywatelstwem. Ponadto, jest to wydarzenie na temat realiów mających wpływ na młodzież w Europie, a także będzie to czas na pracę i zastanowienie się – prawdziwy tygiel pomysłów i kultur. Uczestnicy zaprezentują również własne projekty, będą mieli szansę uczyć się od rówieśników z całej Europy oraz dowiedzieć się na temat europejskiego wymiaru lokalnych projektów. W ciągu trzech dni trwania spotkania, uczestnicy z każdego środowiska są zaproszeni do:

 • przedstawienia projektu albo inicjatywy
 • dzielenia się dobrymi praktykami
 • rozwijania umiejętności w tworzeniu projektów
 • nawiązywania potencjalnych przyszłych partnerstw z myślą o tworzeniu projektów międzynarodowych
 • rozmów z innymi młodymi Europejczykami
 • wzięcia udziału w wydarzeniach kulturalnych i społecznych

Program będzie zawierał:

 • sesje plenarne, aby przedstawić swoje projekty innym uczestnikom, wziąć udział w dyskusjach i publicznych programach radiowych i podsumować prace prowadzone podczas warsztatów
 • warsztaty, aby omówić konkretne tematy w małych grupach i zdobyć umiejętności w tworzeniu projektów, szczególnie międzynarodowych (metody, fundusze, narzędzia komunikacyjne itp.)
 • czas nieformalny, aby mieć okazję do głębszej wymiany doświadczeń w wolnym czasie

Twój profil:

Konferencja jest dla osób, które:

 • są w wieku 18 – 30 lat
 • mieszkają w kraju członkowskim (Polska jest takim krajem)
 • mają pomysł lub projekt w temacie “życia razem”, który promuje solidarność, wspiera wymianę kulturową zachęca do większego poszanowania i otwartości wobec innych itp.

Koszty:

konferencji, zakwaterowania, wyżywienia pokrywają organizatorzy.

Zakwalifikowany uczestnik jest zobowiązany do samodzielnego kupna biletów do i z Francji.

Koszty podróży do 400 PLN zostaną zakwalifikowanym uczestnikom po zakończeniu szkolenia, dlatego należy zachować WSZYSTKIE bilety oraz dokumenty z podróży!

Pytania i wątpliwości:
Zobacz Najczęściej Zadawane Pytania. Jeśli nie znajdziesz tam odpowiedzi napisz pytanie w komentarzu.

 

[betteroffer]

Aby móc aplikować i mieć dostęp do całości oferty, kliknij w obrazek poniżej i dołącz do klubu BiznesFlow

[/betteroffer][betterpay amount=”” button=”http://biznesflow.pl/wp-content/uploads/2013/10/bf-club.png” description=”” validity=”0″ validity_unit=”d” ids=”0″ redirect_button=”http://biznesflow.pl/czlonkostwo-biznesflow/”]

 

Miasto: Nantes, France

Tytuł projektu: Nantes Creative Generation Forum for European Young Citizens

Aplikowanie oraz więcej informacji:  –> TUTAJ <– w tym miejscu znajdziesz oficjalne zaproszenie na konferencję od organizatorów, a także kontakt do nich i formularz aplikacyjny.

Przeczytaj całość oferty:

_____________________________

Deadline: 5 June 2015
Open to: participants aged 18-30 from Council of Europe member-states working on projects promoting living-together
Venue: 28-31 October 2015, Nantes, France

Description

In response to this creative abilities of young people in Nantes and Europe-wide, the City of Nantes and Nantes Métropole launched the Nantes Creative Generations (NCG) Forum in 2009. The organizers are convinced that young Europeans and their projects represent the Europe of the future, and they are encouraging and supporting their initiatives.

Today, Nantes Creative Generations is made up of different components, which give young people an opportunity to meet, exchange ideas and to take further steps to reinforce the concept of citizenship and “living together”. It is also a means of recognising their involvement, validating their initiatives in a changing Europe, and fostering the desire to work together.

The Forum of Nantes Creative Generations, which will take place on 28-31 October 2015 in Nantes, France, aims to bring together young people to present their innovative and inspirational projects linked to citizenship.

In addition, this is a forum for dialogue about the realities affecting young people in Europe, and also a time for work and thinking – a genuine melting pot of ideas and cultures. As well as showcasing their own projects, participants will have the chance to learn from peers across Europe and to gain better understanding of the European dimension of local projects.

Over the course of 3 days in Nantes, participants from every background are invited to:

 • Present a project or initiative;
 • Share best practice;
 • Develop skills in setting up projects in Europe;
 • Meet potential future partners with a view to setting up across-border projects which could be funded by the Cooperation Prize;
 • Have discussions with other young Europeans;
 • Take part in cultural and social events.

The programme will include:

 • Plenary sessions, to present projects to other participants, take part in discussions and public radio shows, and summarise the work carried out in workshops;
 •  Workshops, to discuss specific themes in small groups and gain skills in setting up projects, in particular cross-border projects (methods, funding, communications tools, etc.);
 • Informal time, an opportunity to share experiences in more depth during free time.

Eligibility

To apply to the NCG on Forum, you need to:

 • Be between 18 and 30 years old;
 • Live in the Nantes metropolitan area or in a Council of Europe member-state;
 • Have an idea or project for “living together”, which promotes solidarity, fosters cultural exchanges and encourages greater respect for and openness towards others, etc;
 • Reply to the call for application launched every year in the spring.

Costs

Travel, accommodation and food are paid for by Nantes Métropole (Max. 2 participants per project).

Application

If you want to join in, fill in the application form online before 5 June 2015.

Visit the official web-site.

[/betterpay]

Dwutygodniowy program dotyczący pokoju, medytacji na południu Tajlandii

Tajlandia

Miejsce projektu: południowa Tajlandia

Rodzaj projektu: program

Termin aplikowania: 15 czerwca 2015

Aplikowanie: aby mieć dostęp do aplikacji należy być członkiem klubu BiznesFlow. Tutaj można przeczytać, jak do nas dołączyć.

Data rozpoczęcia projektu: 13 października 2015

Data zakończenia projektu: 26 października 2015

Język: angielski

Krótki opis:

Twój program w Tajlandii rozpoczyna się od 42-dniowego samo-rozwojowego programu online na interaktywnej platformie zapewniającej podstawową teorię oraz praktykę; rozwiniesz narzędzia do wewnętrznego spokoju i dowiesz się na temat koncepcji tego wydarzenia: wewnętrzny spokój + zewnętrzny pokój = trwały pokój na świecie. Poprzez specjalne działania online masz środki do dzielenia się prawdziwym pokojem z przyjaciółmi, rodziną i szkołą w ogóle. Nie mniej ważne jest, że ludzie potrzebują brać to światło z powrotem do swoich społeczności, a Twoje zrozumienie pokoju wzrośnie waz z Twoim zobowiązaniem wobec tego pokojowego projektu; zyskasz też niezbędne narzędzia do egzekwowania Twoich propozycji dla tego programu, które będziesz zmieniać, korygować do ostatniego dnia spotkania i będziesz stanowić zwieńczenie Twojego procesu.

Organizatorzy oferują 14-dniowy intensywny program szkoleniowy (13-26 października 2015) zapewniający uczestnikom głębszy wgląd w relację między spokojem wewnętrznym, a trwałym pokojem na świecie oraz zwiększenie ich zdolności do tworzenia pokoju w ich rodzinie, środowisku zawodowym i społecznym.

Oprócz intensywnej praktyki medytacji, uczestnicy zdobędą wiedzę na temat różnorodnych podejść teoretycznych, które obejmują:

 • rozwiązywanie konfliktów i rola podstawowej ludzkiej samodyscypliny
 • znaczenie naszych nawyków w codziennym życiu i jak je polepszyć
 • pięć pokoi życia
 • czynniki, które determinują nasze postrzeganie myślenia, działania i mówienia; relacja między ciałem a umysłem
 • przywództwo: osiem filarów stabilnego pokojowego społeczeństwa
 • poznanie nauki tajskiego buddyzmu

Program ten odbywa się na wyspie w południowej części Tajlandii. Uczestnicy będą cieszyć się medytacją w pogodnej i spokojnej okolicy w pobliżu lasów.

Twój profil:

Warunki uczestnictwa w programie:

 • kandydaci muszą być w wieku 18 – 30 lat w momencie składania wniosku, aby otrzymać dofinansowanie do przelotu
 • kandydaci muszą mieć ukończony 42-dniowy samo-rozwojowy program online. Należy pamiętać, że w celu złożenia formularza aplikacyjnego, kandydaci nie muszą mieć ukończonego programu online (czyli w dniu 15 czerwca nie musisz mieć ukończonego programu online, trzeba mieć ten program ukończony do dnia 27 lipca 2015)
 • kandydaci muszą mieć ukończone co najmniej 1 zadanie w trybie offline (z 5 lub więcej uczestnikami) oraz 1 w trybie online (z 10 lub więcej uczestnikami) (szczegóły zadań są przedstawione, gdy przejdzie się do aplikowania)
 • kandydaci muszą przedstawić swoje propozycje do programu (zawarte w formularzu aplikacyjnym)
 • kandydaci muszą mieć bardzo dobrą znajomość angielskiego w mowie i w piśmie
 • kandydaci powinni być optymistami, być otwarci, wykazywać potencjał przywództwa oraz być zainteresowani tematyką pokoju

Koszty:

Każdy uczestnik otrzyma stypendium, które obejmuje:

częściowe dofinansowanie na przelot, w pełni sfinansowane zakwaterowanie, wyżywienie, transport lokalny.

Pytania i wątpliwości:
Zobacz Najczęściej Zadawane Pytania. Jeśli nie znajdziesz tam odpowiedzi napisz pytanie w komentarzu.

 

[betteroffer]

Aby móc aplikować i mieć dostęp do całości oferty, kliknij w obrazek poniżej i dołącz do klubu BiznesFlow

[/betteroffer][betterpay amount=”” button=”http://biznesflow.pl/wp-content/uploads/2013/10/bf-club.png” description=”” validity=”0″ validity_unit=”d” ids=”0″ redirect_button=”http://biznesflow.pl/czlonkostwo-biznesflow/”]

 

Miasto: Mooktawan Sanctuary, Southern Thailand

Tytuł projektu: Peace Revolution Fellowship in Thailand – Global Peace on The Move

Aplikowanie oraz więcej informacji: TUTAJ – w tym miejscu znajdziesz oficjalne ogłoszenie od organizatorów na temat tego programu oraz kontakt do nich i jak aplikować (m.in. formularz aplikacyjny).

Przeczytaj całość oferty:

_____________________________

 • Deadline: 15 June 2015
  Open to: candidates should be 18-30 years old at the time of submitting the application in order to receive the airfare support
  Venue: Mooktawan Sanctuary, Southern Thailand, 13-26 October 2015

  Description

  Your fellowship program in Thailand first starts with a 42 Days online self-development program on an interactive platform providing you the basic theory and practice; develop the tool for inner peace and learn about the concept of PIPO: INNER PEACE + OUTER PEACE = SUSTAINABLE WORLD PEACE. Through the Online Special OPS you have the means to share true peace to friends, family and school at large. Last but not least, since people need to take this light back to their communities, as your understanding of peace grows together with your commitment to the Peace Revolution Project, you will gain the necessary tools for enforcing your PIPO proposal, which will be editable until the last day and will represent the culmination of your process.

  The fellowship offers a 14-day intensive training program (13-26 October 2015) providing participants with deeper insight in the relationship between inner peace and sustainable world peace and enhancing their ability to create peace within their family, professional and social environment.

  In addition to the intense meditation practice, participants will gain knowledge of various theoretical approaches that include:

  • Conflict resolution and the role of the basic human self-disciplines;
  • The role of our habits in our daily life and how to improve;
  • The 5 Rooms of life;
  • The factors that determine our perception to think, act and speak; relation between body and mind;
  • Leadership: Eight pillars for a stable peaceful society;
  • Thai-Buddhist Studies.

  Presently, the fellowship will take place at Mooktawan Sanctuary in an island at the southern part of Thailand. Participants will enjoy meditating in a serene and peaceful near-forest environment.

  Eligibility

  • Candidates should be 18-30 years old at the time of submitting the application in order to receive the airfare support;
  • Candidates must have completed 42 days of the online self-development program. Note that in order to submit the application form, candidates do not need to have completed the online self-development program;
  • Candidates must have completed at least 1 OFFLINE (with 5 or more participants) and 1 ONLINE (with 10 or more participants) Special Ops;
  • Candidates must have submitted a PIPO Proposal (included in the application form);
  • Candidates have good proficiency in written and spoken English language;
  • Candidates should be optimistic, be open-minded, show leadership potential, and have a genuine interest in peace;
  • Candidates must finish all the above requirements (the self-development program as well as the online Special Ops) before the eligibility deadline of a fellowship which is 27 July 2015.

  Costs

  The Thailand fellowship includes:

  • Partial sponsoring of airfare. Everyone is welcome to join the fellowship but to be eligible for the partial sponsoring of airfare, candidates must be between 18-30 years old;
  • Free accommodation;
  • Free catering;
  • Free local transportation;
  • Free meditation retreat fee.

  Application

  The deadline to apply is 15 June 2015. Proceed with your application HERE.

  Should you need more information about the Fellowship, please contact: fellowship@peacerevolution.net.

  Check the official web-page.

[/betterpay]