Konferencja dla młodzieży we Francji

Franncja

Miejsce projektu: północno – zachodnia Francja, departament Loara Atlantycka

Rodzaj projektu: konferencja

Termin aplikowania: 5 czerwca 2015

Aplikowanie: aby mieć dostęp do aplikacji należy być członkiem klubu BiznesFlow. Tutaj można przeczytać, jak do nas dołączyć.

Data rozpoczęcia projektu: 28 października 2015

Data zakończenia projektu: 31 października 2015

Język: angielski

Krótki opis:

W odpowiedzi na kreatywne zdolności młodych ludzi we Francji i w całej Europie, organizatorzy rozpoczęli w 2009 roku tworzyć ‘konferencję kreatywnych pokoleń’. Są oni przekonani, że młodzi Europejczycy i ich projekty reprezentują Europę przyszłości, a zatem zachęcają młodzież i wspierają w ich inicjatywach. Dzisiaj wydarzenie składa się z różnych elementów, które dają młodym ludziom możliwość spotkania się, wymiany pomysłów oraz podjęcia dalszych kroków w celu wzmocnienia koncepcji obywatelstwa i “życia razem”. To jest również sposób na uznanie ich zaangażowania, weryfikację ich inicjatyw w zmieniającej się Europie oraz wspieranie chęci do współpracy. Konferencja odbędzie się w dniach 28 – 31 października 2015 i ma na celu zebranie młodych ludzi, aby zaprezentowali swoje innowacyjne i inspirujące projekty związane z obywatelstwem. Ponadto, jest to wydarzenie na temat realiów mających wpływ na młodzież w Europie, a także będzie to czas na pracę i zastanowienie się – prawdziwy tygiel pomysłów i kultur. Uczestnicy zaprezentują również własne projekty, będą mieli szansę uczyć się od rówieśników z całej Europy oraz dowiedzieć się na temat europejskiego wymiaru lokalnych projektów. W ciągu trzech dni trwania spotkania, uczestnicy z każdego środowiska są zaproszeni do:

 • przedstawienia projektu albo inicjatywy
 • dzielenia się dobrymi praktykami
 • rozwijania umiejętności w tworzeniu projektów
 • nawiązywania potencjalnych przyszłych partnerstw z myślą o tworzeniu projektów międzynarodowych
 • rozmów z innymi młodymi Europejczykami
 • wzięcia udziału w wydarzeniach kulturalnych i społecznych

Program będzie zawierał:

 • sesje plenarne, aby przedstawić swoje projekty innym uczestnikom, wziąć udział w dyskusjach i publicznych programach radiowych i podsumować prace prowadzone podczas warsztatów
 • warsztaty, aby omówić konkretne tematy w małych grupach i zdobyć umiejętności w tworzeniu projektów, szczególnie międzynarodowych (metody, fundusze, narzędzia komunikacyjne itp.)
 • czas nieformalny, aby mieć okazję do głębszej wymiany doświadczeń w wolnym czasie

Twój profil:

Konferencja jest dla osób, które:

 • są w wieku 18 – 30 lat
 • mieszkają w kraju członkowskim (Polska jest takim krajem)
 • mają pomysł lub projekt w temacie “życia razem”, który promuje solidarność, wspiera wymianę kulturową zachęca do większego poszanowania i otwartości wobec innych itp.

Koszty:

konferencji, zakwaterowania, wyżywienia pokrywają organizatorzy.

Zakwalifikowany uczestnik jest zobowiązany do samodzielnego kupna biletów do i z Francji.

Koszty podróży do 400 PLN zostaną zakwalifikowanym uczestnikom po zakończeniu szkolenia, dlatego należy zachować WSZYSTKIE bilety oraz dokumenty z podróży!

Pytania i wątpliwości:
Zobacz Najczęściej Zadawane Pytania. Jeśli nie znajdziesz tam odpowiedzi napisz pytanie w komentarzu.

 

[betteroffer]

Aby móc aplikować i mieć dostęp do całości oferty, kliknij w obrazek poniżej i dołącz do klubu BiznesFlow

[/betteroffer][betterpay amount=”” button=”http://biznesflow.pl/wp-content/uploads/2013/10/bf-club.png” description=”” validity=”0″ validity_unit=”d” ids=”0″ redirect_button=”http://biznesflow.pl/czlonkostwo-biznesflow/”]

 

Miasto: Nantes, France

Tytuł projektu: Nantes Creative Generation Forum for European Young Citizens

Aplikowanie oraz więcej informacji:  –> TUTAJ <– w tym miejscu znajdziesz oficjalne zaproszenie na konferencję od organizatorów, a także kontakt do nich i formularz aplikacyjny.

Przeczytaj całość oferty:

_____________________________

Deadline: 5 June 2015
Open to: participants aged 18-30 from Council of Europe member-states working on projects promoting living-together
Venue: 28-31 October 2015, Nantes, France

Description

In response to this creative abilities of young people in Nantes and Europe-wide, the City of Nantes and Nantes Métropole launched the Nantes Creative Generations (NCG) Forum in 2009. The organizers are convinced that young Europeans and their projects represent the Europe of the future, and they are encouraging and supporting their initiatives.

Today, Nantes Creative Generations is made up of different components, which give young people an opportunity to meet, exchange ideas and to take further steps to reinforce the concept of citizenship and “living together”. It is also a means of recognising their involvement, validating their initiatives in a changing Europe, and fostering the desire to work together.

The Forum of Nantes Creative Generations, which will take place on 28-31 October 2015 in Nantes, France, aims to bring together young people to present their innovative and inspirational projects linked to citizenship.

In addition, this is a forum for dialogue about the realities affecting young people in Europe, and also a time for work and thinking – a genuine melting pot of ideas and cultures. As well as showcasing their own projects, participants will have the chance to learn from peers across Europe and to gain better understanding of the European dimension of local projects.

Over the course of 3 days in Nantes, participants from every background are invited to:

 • Present a project or initiative;
 • Share best practice;
 • Develop skills in setting up projects in Europe;
 • Meet potential future partners with a view to setting up across-border projects which could be funded by the Cooperation Prize;
 • Have discussions with other young Europeans;
 • Take part in cultural and social events.

The programme will include:

 • Plenary sessions, to present projects to other participants, take part in discussions and public radio shows, and summarise the work carried out in workshops;
 •  Workshops, to discuss specific themes in small groups and gain skills in setting up projects, in particular cross-border projects (methods, funding, communications tools, etc.);
 • Informal time, an opportunity to share experiences in more depth during free time.

Eligibility

To apply to the NCG on Forum, you need to:

 • Be between 18 and 30 years old;
 • Live in the Nantes metropolitan area or in a Council of Europe member-state;
 • Have an idea or project for “living together”, which promotes solidarity, fosters cultural exchanges and encourages greater respect for and openness towards others, etc;
 • Reply to the call for application launched every year in the spring.

Costs

Travel, accommodation and food are paid for by Nantes Métropole (Max. 2 participants per project).

Application

If you want to join in, fill in the application form online before 5 June 2015.

Visit the official web-site.

[/betterpay]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *