Konkurs – zgłoś pomysł lub projekt biznesowy i wygraj wycieczkę do Niemiec

1

Miejsce projektu: online

Termin aplikowania: 30 czerwca 2014

Język: angielski

Rodzaj wyjazdu: konkurs

Krótki opis projektu:

Ten konkurs jest nową okazją, aby rozwijać własne innowacyjne pomysły i projekty tworzenia pozytywnych zmian w swojej społeczności i na świecie. Ze wsparciem i informacjami zwrotnymi od rówieśników z całego świata, możesz przeobrazić Twoje zamiłowanie do poprawy świata na lepsze w rzeczywistość.

Jest to międzynarodowy konkurs, który przewiduje globalną platformę dla młodych przedsiębiorców, którzy dążą do realizowania pozytywnych zmian w swoich społecznościach. Wyróżniając najlepsze przykłady przedsiębiorczości młodzieży, konkurs ma na celu wzmocnienie pozycji młodego pokolenia do podjęcia inicjatywy w dziedzinie innowacji społecznej i stanie się pionierami w budowaniu harmonijnego i zrównoważonego społeczeństwa.

Wszyscy uczestnicy otrzymają bezpłatne szkolenie w kampusie przedsiębiorczości online. Szkolenie to dostarcza metod i technik rozwijania pomysłów w trwałe modele biznesowe, aby włączyć początkujący pomysł w pełni opracowaną koncepcję lub poprawić istniejący model biznesowy.

 

Każdy ma potencjał, aby stać się przedsiębiorcą:

– nie musisz się urodzić jako przedsiębiorca

– nie musisz pracować 12 godzin dziennie

– nie potrzeba patentu ani dużego kapitału

– te potrzeba nawet szczegółowej wiedzy z zakresu zarządzania biznesem, spraw prawnych, marketingu lub finansów

– trzeba tylko uruchomić firmę z wcześniej istniejących elementów lub poprzez pracę zespołową uzupełnić brakujące elementy, nie wszystko musisz robić sam

– nie jest to łatwe, ale możesz to zrobić!

– masz moc, aby stać się przedsiębiorcą z sukcesem!

 

Zwycięzcy zostaną zaproszeni na galę wręczenia nagród podczas szczytu przedsiębiorczości w Berlinie w październiku 2014 roku i tutaj zaprezentują swoje pomysły i działania do publiczności międzynarodowej.

Twój profil:

Jesteś w wieku pomiędzy 15 a 30 lat

Masz innowacyjny pomysł na przedsiębiorstwo, które przyczynia się do zrównoważonego rozwoju społeczności, w takich dziedzinach, jak: (wszystko należy przedstawić w języku angielskim)

środowisko, edukacja, zdrowie, redukcja ubóstwa,budowanie pokoju, różnorodność kulturowa, zrównoważona energia, bezpieczeństwo żywności, zrównoważony handel, starzenie się, równouprawnienie kobiet i młodzieży lub działasz w przedsiębiorstwie. które ma formę biznesu, jest organizacją non profit czy programem nieformalnym.

 

Kryteria kwalifikacyjne:

1. Kandydat ma obowiązek złożyć swój wpis z jednym z dwóch poniższych kategorii: (zgłoszenia zespołów są mile widziane, jednak pomysł może być złożony tylko przez jednego członka zespołu)

– Kategoria najlepsze pomysły

innowacyjne pomysły plany dla przedsiębiorstwa (to musi być nowy i oryginalny pomysł, aby był w pełni wdrożony przez uczestnika lub innych)

– Kategoria najlepszych projektów

już istniejące przedsiębiorstwa, które wykazały wpływ społeczny

2. Możesz złożyć więcej niż jeden pomysł/projekt

3. Zapraszamy do wprowadzania pomysłów lub projektów, które wygrały już inne nagrody lub konkursy

Możesz działać w jednej z poniższych dziedzin:

Administracja & rząd rolnictwo & florystyka & zoologia Architektura & konstruowanie sztuka & Design Biologia & Chemia komputery & IT Ekonomia & Biznes & zarządzanie & Finanse Edukacja Energia inżynieria środowisko Geografia & przestrzeń kosmiczna Historia & Antropologia prawa człowieka sprawy międzynarodowe języki prawo Media & Marketing & PR Medycyna & pielęgniarstwo & Psychologia wojsko & bezpieczeństwo fizyka & Matematyka Polityka Religia Społeczeństwo Sport & Fitness Teatr & Video & fotografia Turystyka Transport & komunikacja

Koszty: w całości pokrywane

 

[betteroffer]

Aby móc aplikować i mieć dostęp do całości oferty, kliknij w obrazek poniżej i dołącz do klubu BiznesFlow

[/betteroffer][betterpay amount=”” button=”http://biznesflow.pl/wp-content/uploads/2013/10/bf-club.png” description=”” validity=”0″ validity_unit=”d” ids=”0″ redirect_button=”http://biznesflow.pl/czlonkostwo-biznesflow/”]

 

Tytuł projektu: Youth Citizens Entrepreneurship: Win a trip to Germany

Aplikowanie oraz więcej informacji: TUTAJ

Przeczytaj całość oferty:

_________________________________

Overview

The Youth Citizen Entrepreneurship Competition is an exciting new opportunity to develop your innovative ideas and projects to create positive change in your community and the world. With support and feedback from peers around the world, you can turn your passion for a better world into reality.

Details

Description:

The Youth Citizen Entrepreneurship Competition is an international contest launched by The Goi Peace Foundation, Stiftung Entrepreneurship (Berlin) and UNESCO. The competition provides a global platform for young entrepreneurs who aspire to create positive change in their communities.

By highlighting the best examples of youth entrepreneurship, the competition aims to empower the young generation to take the initiative in social innovation and become pioneers in building a harmonious and sustainable society. With their innovative ideas and leadership, these global citizens will tackle some of the key challenges of today and offer a model of the entrepreneurial potential that will fuel our future.

All participants will receive free training at the online Entrepreneurship Campus. This training provides methods and techniques for developing ideas into solid business models, to turn a budding idea into a fully developed concept, or to improve on an existing business model.

Everyone has the potential to become an entrepreneur.

You do not have to be born as an entrepreneur,
you do not have to work twelve hours a day,
and you do not need a patent or a lot of capital.
You do not even need detailed knowledge of business management,
legal issues, marketing, or finance.
You only have to start your company from pre-existing components or by working in a team
to complete the missing competencies, instead of building everything yourself.
It is not easy, but you can do it!
You have the power to become a successful entrepreneur!

Eligibility

Requirements:

Candidates from following field (s):

Administration & Government Agriculture & Forestry & Animal Science Architecture & Constructing Arts & Design Biology & Chemistry Computers & IT Economics & Business & Management & Finance Education Energy Engineering Environment Geography & Outer Space History & Anthropology Human Rights International Affairs Languages Law Media & Marketing & PR Medicine & Nursing & Psychology Military & Security Physics & Math Politics Religion Society Sport & Fitness Theater & Video & Photography Tourism Transportation & Communication

Show Less

Description of Ideal Candidate:

 1. You are between the ages of 15 and 30AND
 2. You have an innovative idea for an enterprise which contributes to the sustainable development of your community, in a field such as:You are able to submit your entries and make presentations in English.
  • the environment
  • education
  • health
  • poverty reduction
  • peace building
  • cultural diversity
  • sustainable energy
  • food security
  • sustainable trade
  • the elderly
  • empowerment of women and youth

  OR, You are operating such an enterprise in the form of a business, a non-profit organization, or an informal program

  AND

Entry criteria:

 1. You are requested to submit your entries in one of the following two categories:Submissions from teams are welcome. However, the idea may only be submitted by one team member.
  • Best Ideas Category:
   Innovative ideas and plans for an enterprise (It must be a new and original idea yet to be fully implemented by the entrant or by others.)
  • Best Projects Category:
   Already existing enterprise which has demonstrated social impact
 2. You may submit more than one idea/project entry.
 3. You are welcome to enter ideas or projects which have won other prizes or competitions.

Dates:

Deadline:
June 30, 2014

Cost for a participant:

Fully Funded

Best Ideas Category

Innovative ideas and plans to be implemented (by the entrant or by others).

Best Projects Category

Already existing enterprise which has demonstrated social impact.

Winners will be announced on the competition website, as well as the Goi Peace Foundation and UNESCO websites. Finalists not chosen as prize winners will receive honorable mention.

The Grand Prize winners and the People’s Choice Prize winners will be invited to the award ceremony during the Entrepreneurship Summit in Berlin in October 2014. Here, they will present their ideas and activities to an international audience.

[/betterpay]

Trzytygodniowa konferencja w Nowym Jorku młodych dla liderów

1

Miejsce projektu: Nowy Jork

Termin aplikowania: 30 czerwca 2014

Termin rozpoczęcia projektu: 27 maj 2015

Termin zakończenia projektu: 18 czerwiec 2015

Język: angielski

Rodzaj wyjazdu: konferencja

Krótki opis projektu:

Kandydat musi udowodnić, że on lub ona:

– jest liderem społeczności zaangażowanym w sektorze non profit, zawodowo lub jako wolontariusz

– z powodzeniem zajmuje się kwestiami, które mają wpływ na samopoczucie społeczności; oraz będzie korzystać z intensywnego trzytygodniowego kursu zarządzania non profit w Nowym Jorku

Podczas intensywnego trzytygodniowego pobytu, będą się odbywały zajęcia z zakresu zarządzania organizacją non profit oraz szkolenie umiejętności dla liderów. Program jest uzupełniony w odwiedzanie i poznawanie modeli non profit w Nowym Jorku, a także spotkania z uniwersyteckimi, rządowymi i biznesowymi liderami. Doświadczenie to jest wzmocnione poprzez pobyt w głównej siedzibie organizacji, która jest jednocześnie centrum kulturowym, gdzie przychodzą ludzie z różnych środowisk, religii, narodowości, grup etnicznych i społeczno-ekonomicznych. Ta konferencja jest ogromną szansą dla międzynarodowych liderów społeczności.

Twój profil:

Kandydat musi być w wieku 21 lub powyżej (ten wiek musi być ukończony najpóźniej do czerwca 2015) z kilkuletnim doświadczeniem lidera

Poszukujemy liderów z różnych środowisk, w celu stworzenia grupy osób, która będzie razem pracowała i oferowała różnorodność poglądów i doświadczeń. Kandydaci powinni być liderami, których rozwiązania spraw mogą mieć znaczący, pozytywny wpływ na społeczności w krajach, a co za tym idzie – również na świecie. Oprócz tego osoby aplikujące muszą mieć biegły angielski, ważny paszport oraz stały dostęp do komputera i internetu. Trzeba mieć też zakończone wszelkie inne stypendia i programy.

Możesz działać w jednej z poniższych dziedzin:

Administracja & rząd Polityka Społeczeństwo

Koszty: w całości pokrywane

Przelot, zakwaterowanie, wyżywienie, transport na miejscu, nauka i inne wydatki związane z konferencją pokrywa program, a uczestnicy otrzymują po przyjeździe niewielkie stypendium.

 

[betteroffer]

Aby móc aplikować i mieć dostęp do całości oferty, kliknij w obrazek poniżej i dołącz do klubu BiznesFlow

[/betteroffer][betterpay amount=”” button=”http://biznesflow.pl/wp-content/uploads/2013/10/bf-club.png” description=”” validity=”0″ validity_unit=”d” ids=”0″ redirect_button=”http://biznesflow.pl/czlonkostwo-biznesflow/”]

 

Tytuł projektu: Ford Motor Company International Fellowship

Więcej informacji: TUTAJ formularz aplikacyjny: TUTAJ

Przeczytaj całość oferty:

_________________________________

Overview

Ford Motor Company, a global corporation and world leader in corporate citizenship, and 92nd Street Y, the world’s first global Jewish community and cultural center, are proud to join together for the Ford Motor Company International Fellowship of 92nd Street Y.

Details

Description:

A successful applicant must demonstrate that he or she:

 • is a community leader engaged in the nonprofit sector, either professionally or as a volunteer;
 • is successfully addressing issues that affect the community’s well-being; and
 • would benefit from an intensive three-week nonprofit management training course in New York.
 • During the intensive three-week residency, Ford Fellows take classes in areas including nonprofit management strategy and leadership training at Columbia University’s Picker Center for Executive Education. The academic curriculum is complemented by visits to model nonprofits in New York City and meetings with academic, business and government leaders. The experience is enhanced by Fellows’ residency at 92nd Street Y, the world’s first global Jewish community and cultural center. Founded in 1874 and considered a New York landmark, 92nd Street Y annually serves over 300,000 people of all backgrounds, religions, nationalities, ethnicities, races and socio-economic groups.The Ford Motor Company International Fellowship of 92nd Street Y provides a tremendous opportunity to international community leaders. Please contact Alison Gardy at 212.415.5473 or by email or Mayola Charles at 212.415.5561 or by email if you have any questions.

Eligibility

Requirements:

Candidates should be from:

Brazil China Ghana India Israel Kenya Malaysia Poland Russia

Candidates from following field (s):

Administration & Government Politics Society

Description of Ideal Candidate:

Applicants must be 21 years of age or older, with several years of leadership experience. We seek candidates from a variety of backgrounds with the aim of creating a group of Fellows who will work well together and offer a diversity of views and experiences. Candidates should be emerging leaders addressing issues whose resolution can have a significant positive impact on their communities, on their countries, and—collectively—on the world.
Applicants must demonstrate fluency in English, have valid passports, and have regular access to a computer and the Internet. They may not be current recipients of other fellowships.

Dates:

Deadline:
June 30, 2014
Program Starts:
May 27, 2015
Program Ends:
June 18, 2015

Cost for a participant:

Fully Funded

Airfare, accommodations, food, transportation, instruction and other program-related expenses are included in the fellowship, and participants receive a small stipend upon arrival.

[/betterpay]

Roczny wyjazd EVS do Grecji

1

Miejsce wyjazdu: Grecja, Morze Egejskie

Termin aplikowania: 30/06/2014

Rozpoczęcie projektu: 01/09/2014

Zakończenie projektu: 31/08/2015

Język: podstawowa znajomość języka angielskiego będzie pomocna – poza tym brak innych wymagań

Rodzaj projektu: Wolontariat europejski ( EVS )

Profil wolontariusza:

– wiek pomiędzy 18 – 30 lat

– chętny do uczenia się nowego, działania na rzecz innych i współpracy

– plusem będzie, jeśli lubi pracować przy komputerze oraz ma doświadczenie w żeglowaniu na jachcie lub chciałby się tego nauczyć

– zainteresowanie tematami lub którymś z tematów: kultura i sztuka, ochrona środowiska, równość szans, wykluczenie społeczne, polityka młodzieżowa, sporty młodzieżowe, media i komunikacja, świadomość europejska

Zadania wolontariusza:

– prace przy komputerze – tworzenie programów i prezentacji o sporcie, edukacji i kulturze

– wykorzystanie nowych technologii – tworzenie projektów turystycznych, sportowych, np. nauka żeglowania

– działalność w radio internetowym, m.in. realizacja i rozwój nagrań, miksowanie dźwięku, wywiady, aktualności i inne

– pomoc w organizacji i realizacji projektów młodzieżowych, szkolnych, np. w szkołach podstawowych

– pomoc przy pracach tłumaczeniowych z angielskiego lub greckiego na swój ojczysty język

– uczestniczenie w różnych działaniach społecznych

 

Czym jest wyjazd EVS (European Voluntary Service) oraz co ma zapewnione i finansowane wolontariusz można przeczytać TUTAJ

W wyjazdach EVS wolontariusz ma (między innymi) zapewnione:

1. pokrycie 90% kosztów podróży
2. wsparcie w nauce języka (od nauki języka w tandemie z lokalnym wolontariuszem [świetna okazja do poznania „prawdziwego”, „mówionego” języka] po renomowany kurs w szkole językowej.
3. Zakwaterowanie
4. Wyżywienie
5. Kieszonkowe w wysokości 95 euro miesięcznie
6. Szkolenia
7. Ubezpieczenia
8. Opiekę mentora
9. Certyfikaty potwierdzające nabyte umiejętności.

Pytania i wątpliwości:
W razie potrzeby pytanie zostawić można w komentarzach.

 

[betteroffer]

Aby mieć dostęp do danych niezbędnych do aplikowania o ten wyjazd, kliknij w obrazek poniżej i dołącz do klubu BiznesFlow

[/betteroffer][betterpay amount=”” button=”http://biznesflow.pl/wp-content/uploads/2013/10/bf-club.png” description=”” validity=”0″ validity_unit=”d” ids=”0″ redirect_button=”http://biznesflow.pl/czlonkostwo-biznesflow/”]

Miasto: Vrontados

Tytuł projektu: Media and Sport Adventure in Chios Island

Organizator: Experimental Technology Education Sports

Aplikowanie: zainteresowane osoby prosimy o skontaktowanie się z organizacją goszczącą poprzez wiadmość email wysłaną na adres info@chios.com w celu uzyskania kwestionariusza, w którym trzeba będzie odpowiedzieć na pytania, które pomogą organizacji zrozumieć motywację kandydata do projektu. Selekcja będzie bazowała na odpowiedziach w kwestionariuszu i CV kandydata.

[/betterpay]

Projekt dla blogerów na Malcie

1

Miejsce projektu: Malta

Termin aplikowania: 1 lipca 2014

Termin rozpoczęcia projektu: 1 listopada 2014

Język: angielski

Rodzaj wyjazdu: projekt

Krótki opis projektu:

Jest to projekt, gdzie w ciągu 12 tygodni gromadzi się na Malcie 70 blogerów z całego świata. Każdy z nich spędzi 5 niesamowitych dni, doświadczając wszystkiego co Wyspy Maltańskie mają do zaoferowania. Projekt jest podzielony na dwa etapy, pierwszy zaczął się w kwietniu i kończy w maju, a drugi będzie trwał w miesiącach październik – listopad 2014. Każdy etap podzielony jest na okres pięciu dni, w czasie których czworo blogerów będzie goszczonych przez organizatorów, którzy zapewnią im dwie ciekawe aktywności. Reszta czasu będzie do dyspozycji blogerów, gdzie będą mogli rozgościć się i podziwiać wyspę.

Twój profil:

Jesteś blogerem ze sporą liczbą obserwatorów? Piszesz o podróżach, przygodach, historii, kulturze lub jedzeniu? Skontaktuj się z organizacją i powiedz czego chciałbyś doświadczyć na Malcie.

Możesz działać w jednej z poniższych dziedzin:

sztuka i projektowanie/tworzenie, media, marketing, PR

Koszty: częściowo pokrywane

Każdy zaproszony bloger otrzyma darmowy lot powrotny, bezpłatne zakwaterowanie. Ponadto każdy bloger otrzyma 150 Euro kieszonkowego, aby spróbować lokalnej kuchni maltańskiej, podróżowanie po wyspach, zwiedzanie zabytków i po prostu dobrą zabawę. Oprócz tego uczestnik otrzyma specjalną kartę, dzięki której będzie miał dostęp do mnóstwa atrakcji turystycznych.

 

[betteroffer]

Aby móc aplikować i mieć dostęp do całości oferty, kliknij w obrazek poniżej i dołącz do klubu BiznesFlow

[/betteroffer][betterpay amount=”” button=”http://biznesflow.pl/wp-content/uploads/2013/10/bf-club.png” description=”” validity=”0″ validity_unit=”d” ids=”0″ redirect_button=”http://biznesflow.pl/czlonkostwo-biznesflow/”]

 

Tytuł projektu: Enjoy Malta – Blog Island #MaltaisMore project

Aplikowanie oraz więcej informacji: TUTAJ

Przeczytaj całość oferty:

_________________________________

Overview

Blog Island #MaltaisMore project will bring together 70 bloggers over 12 weeks from all over the world. Each blogger will spend 5 amazing days experiencing all that the Maltese Islands have to offer travelers.

Details

Description:

Following the success of the Emilia Romagna Blogville project, the Malta Tourism Authority has decided to team up with the iambassador team and organise the #MaltaisMore project. The project welcomes bloggers from around the world and will be split into two phases.

The first phase will be from 8th April 2014 until the 25th May 2014. Each phase will be divided into five-day periods. During each period, four bloggers will be hosted by the Malta Tourism Authority who will organise two cool activities for the bloggers. The rest of the period will be free for each blogger to roam and enjoy the island.

The second phase will take place for 6 weeks during the period of October – November 2014.

The Malta Tourism Authority, together with the iambassador team have found a gorgeous Palazzo in Valletta – Palazzo Prince D’Orange, which will be the accommodation for the first phase of #MaltaisMore.

Description of Ideal Candidate:

Are you a blogger with a great following ? Do you write about travel, adventure, food, culture or history? Get in touch with us. We would love to hear what you would like to experience in Malta.

Cost for a participant:

Each invited blogger will receive a free return flight, departing from an airport served by Air Malta. The accommodation is free of charge. Furthermore, we will provide each blogger with 150€ pocket money to savour the local Maltese cuisine, travel around the islands, enter historical sites and just experience the destination. We will also give each blogger a #Maltaismore card, which will give bloggers access to loads of local visitor attractions.

[/betterpay]

Stypendium na studia na Słowacji

Nazwa: NSP – National Scholarship Programme for university students

Termin aplikowania: 

30 kwietnia 2014 – na rok akademicki 2014/2015

31 października 2014 – na semestr letni roku akademickiego 2014/2015

Dla kogo: absolwenci studiów licencjackich

Przedmiot: Stypendium na studia na Słowacji

Czas trwania: 1 lub 2 semestry

Język: aplikacja w języku słowackim, angielskim, francuskim, hiszpańskim lub rosyjskim

____________________________

The National Scholarship Programme of the Slovak Republic jest programem stypendialnym ufundowanym przez Ministra Edukacji, Nauki, Badań i Sportu Republiki Słowacji. Ma on na celu wspieranie mobilności studentów, doktorantów, a także nauczycieli akademickich i badaczy wszystkich kierunków i dziedzin.

Wymagania wobec kandydatów:

 • tytuł licencjata;
 • obywatelstwo jednego z krajów zaproszonych do programu, w tym Polski;
 • kandydaci nie mogą ubiegać się o całościowy program studiów magisterskich;
 • kandydaci nie mogą być uczestnikami innego stypendium (Erasmus, CEEPUS, Stypendium Wyszehradzkie itp.).

Oferta stypendialna obejmuje:

 • świadczenie pieniężne w wysokości 350 € miesięcznie;
 • koszty związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem podczas przebywania na stypendium;
 • stypendyści mogą ubiegać się o pomoc w zakresie znalezienia miejsca zakwaterowania, uzyskanie odpowiednich dokumentów;
 • stypendium nie pokrywa kosztów podróży.

Formularz aplikacyjny oraz więcej informacji o stypendium TUTAJ

foto: abroadstudy.net


Stypendium dla studentów na semestr studiów w Niemczech

Nazwa: GFPS – Polska Stypendium naukowe w Niemczech

Termin aplikowania: 

31 marca 2014 na semestr zimowy 2014/2015

14 listopada 2014 na semestr letni 2014/2015

Dla kogo: studenci

Przedmiot: Stypendium w dla studentów na semestr studiów w Niemczech

Czas trwania: 

5 miesięcy w dwóch terminach:

letni: od kwietnia do sierpnia

zimowy: od października do lutego

Język: niemiecki

____________________________

GFPS to trzy ściśle ze sobą współpracujące stowarzyszenia – w Polsce, Niemczech i w Czechach. Za cel stawiają sobie wspieranie międzynarodowej wymiany naukowej i kulturalnej oraz budowanie tą drogą porozumienia między społeczeństwami Europy Środkowej i Wschodniej. Działalność GFPS opiera się na bezinteresownej pracy członków i sympatyków w ramach wspólnych projektów. Programy stypendialne obejmują obustronną wymianę między Niemcami i Polską oraz Niemcami i Czechami. Do Niemiec wyjeżdża także co semestr dwoje stypendystów z Białorusi.

GFPS-Polska, w ramach programu stypendialnego, rekrutuje polskich stypendystów do Niemiec oraz opiekuje się niemieckimi stypendystami w Polsce. Semestralne stypendia do Niemiec przyznawane są polskim studentom i doktorantom wspólnie przez GFPS-Polska i Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej.

Wymagania wobec kandydatów:

 • o stypendium mogą ubiegać się obywatele polscy: studenci studiów dziennych od II roku (do ukończenia 26 roku życia) oraz asystenci i słuchacze studium doktoranckiego (do ukończenia 30 roku życia);
 • kandydaci powinni wykazać wyróżniające wyniki w nauce, zainteresowania oraz przedstawić ciekawy projekt naukowy, poparty pasją badawczą;
 • mile widziana jest gotowość do działania na rzecz zbliżenia między Polską a Niemcami;
 • od kandydatów oczekuje się dobrej znajomości języka niemieckiego w mowie i piśmie, a także gotowości do aktywnego włączenia się w życie naukowe, kulturalne i towarzyskie wspólnoty akademickiej podczas studiów w Niemczech;
 • mile widziani będą kandydaci mogący udokumentować zarówno swoje zaangażowanie społeczne (działalność na rzecz organizacji pozarządowych, udział w inicjatywach obywatelskich) jak i szczególne osiągnięcia naukowe (uczestnictwo w konferencjach, działalność w kołach naukowych);preferowani są również kandydaci, którzy nie przebywali dotychczas na stypendium za granicą.

Oferta GFPS nie jest skierowana do osób immatrykulowanych na uczelniach zagranicznych.

Wartość stypendium przyznawanego przez GFPS-Polska obejmuje:

 • miesięczne stypendium w wys. 580 euro;
 • pomoc w znalezieniu miejsca w akademiku lub na kwaterze prywatnej;
 • udział w dwóch czterodniowych seminariach (seminarium integracyjno-powitalne „Dni Miast” na początku semestru oraz seminarium podsumowujące pod koniec semestru pobyt tzw. „Stip-Seminar”).

W nowym miejscu studiów stypendysta może liczyć na pomoc i wsparcie członków GFPS przy immatrykulacji i organizacji pobytu oraz w nawiązaniu kontaktów naukowych i kulturalnych.

 

Formularz aplikacyjny oraz więcej informacji o stypendium TUTAJ

foto: gfps.p


Praktyki w Niemczech w Europejskim Centrum ds. Mniejszości

1

[betterpay amount=”” button=”http://biznesflow.pl/wp-content/uploads/2014/03/app.png” description=”” validity=”0″ validity_unit=”d” ids=”” redirect_button=”http://biznesflow.pl/czlonkostwo-biznesflow/”]

Nazwa: Praktyki w Europejskim Centrum ds. Mniejszości

Formularz aplikacyjny oraz więcej informacji o stypendium TUTAJ

[/betterpay]

`

Termin aplikowania: 

31 marca 2014 na praktyki w terminie lipiec – wrzesień 2014

30 czerwca 2014 na praktyki w terminie październik – grudzień 2014

30 września 2014 na praktyki w terminie styczeń – marzec 2015.

Dla kogo: studenci studiów magisterskich

Przedmiot: Praktyki w Niemczech w Europejskim Centrum ds. Mniejszości

Czas trwania: 3 miesiące

____________________________

Europejskie Centrum ds. Mniejszości organizuje praktyki studenckie. Praktyki studenckie mają na celu dostarczenie wiedzy na temat problematyki poruszanej w codziennej pracy instytucji. Oferta skierowana jest do studentów ostatniego roku studiów magisterskich, którzy w swojej pracy naukowej poruszają kwestię związane z mniejszościami i dyskryminacją.

Wymagania wobec kandydatów:

 • znajomość języka angielskiego;
 • status studenta studiów magisterskich – specjalizacja tematycznie powiązana z problematyką ECMI.

Praktyki w ECMI są oferta praktyk bezpłatnych.

Istnieje możliwość ubiegania się o pomoc w znalezieniu zakwaterowania na czas praktyk oraz w sfinansowaniu kosztów podróży.

Kandydaci zobowiązani są do uiszczenia opłaty wstępnej w wysokości 100 euro.

foto: wmeritum.pl
źródło: www.skrzydlatestudia.pl


Stypendium na studia w Niemczech dla studentów i absolwentów kierunków ścislych

Nazwa: Stypendia Fundacji Bayer Science & Education

Termin aplikowania:    od 1 czerwca do 15 lipca 2014 r

Dla kogo: studenci i absolwenci nauk ścisłych

Przedmiot: stypendia na pobyty naukowe w Niemczech

 


Stypendia na pobyty naukowe w Niemczech dla studentów i absolwentów kierunków biologicznych, chemicznych, farmaceutycznych i fizycznych.

Dofinansowane działania:
Stypendia przeznaczone m.in. na projekty studyjne, staże, kursy letnie, kursy przygotowawcze i uzupełniające, studia doktoranckie przyznawane są w następujących dziedzinach:

   • biologia, biochemia, biotechnologia, inżynieria bioprocesowa
   • chemia, inżynieria chemiczna
   • farmaceutyka
   • fizyka

Fundacja Bayer Science & Education przyznaje 20 stypendiów rocznie. W pierwszej kolejności rozpatrywane są wnioski niemieckich studentów planujących studia za granicą oraz zagranicznych studentów planujących studia w Niemczech.

Niemiecka Fundacja przynaje również dofinansowania w dziedzinie medycyny (stypendia Carla Duisberga) i kształcenia przyszłych nauczycieli (stypendia Kurta Hansena).

Kto może ubiegać się o fundusze:
Stypendium adresowane jest do studentów i absolwentów (najpóźniej dwa lata od ukończenia studiów), którzy wyróżniają się w nauce i przedstawią plan pobytu studyjnego w Niemczech.

Wysokość dofinansowania:
Stypendium ma na celu pokrycie kosztów życia, podróży i wydatków związanych z nauką w Niemczech.

Terminy składania wniosków : od 1 czerwca do 15 lipca 2014 r.

Więcej informacji na stronie: http://www.bayer-foundations.com/en/bayer-fellowship-program.aspx

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu +49 214 30 41111 oraz pisząc na adres scholarships@bayer-stiftungen.de.

DANE ORGANIZATORA:

Fundacja Bayer Science & Education
51368 Leverkusen
Niemcy
Tel.: Tel. +49 214 30-50100
Email: scholarships@bayer-stiftungen.de
Strona www

 

foto: de.wikipedia.org

Stypendia na studia w Nowej Zelandii

Nazwa: Międzynarodowe Nowozelandzkie Stypendia Doktoranckie

Termin aplikowania:   15-07-2014

Dla kogo: osoby pomiędzy 18-25 lat

Przedmiot: studia w Nowej Zelandii – stypendium na odbycie studiów doktoranckich

 


Międzynarodowe Nowozelandzkie Stypendia Doktoranckie to wsparcie finansowe dla studentów z wybranych państw pragnących odbyć studia doktoranckie w Nowej Zelandii.

Stypendia, ufundowane przez rząd Nowej Zelandii i administrowane przez jej ministerstwo edukacji, mają na celu:

   • przyciągnąć do Nowej Zelandii najlepszych studentów z całego świata
   • poprawić poziom naukowy uczelni nowozelandzkich
   • zbudować więzi naukowe z innymi krajami i regionam
   • poprawić wizerunek i reputację nowozelandzkiego szkolnictwa wyższego w świecie

W ramach stypendium studenci otrzymują:

   • czesne na trzyletnie studia doktoranckie
   • 25000 dolarów nowozelandzkich rocznie (2083,33) miesięcznie na pokrycie kosztów utrzymania
   • maksymalnie 600 dolarów nowozelandzkich rocznie na pokrycie kosztów ubezpieczenia
   • zdrowotnego
   • 2000 dolarów nowozelandzkich (na trzy lata) na pokrycie kosztów podróży związanych z badaniami i uczestnictwem w konferencjach naukowych
   • 800 dolarów nowozelandzkich (na trzy lata) na książki i publikacje naukowe
   • 500 dolarów nowozelandzkich wypłacanych jednorazowo jako pomoc na osiedlenie się dla studentów przybywających specjalnie do Nowej Zelandii w celu odbycia studiów doktoranckich
   • ta kwota nie jest przyznawana studentom już mieszkającym w Nowej Zelandii. Nie przewidziano dodatkowych funduszy na utrzymanie osób towarzyszących.

Kwalifikujący się studenci:

   • posiadają status studenta
   • posiadają najwyższą średnią ze studiów (“A” lub odpowiednik)
   • spełniają wymagania stawiane przed kandydatami do studiów doktoranckich na uniwersytecie w Nowej Zelandii
   • dostarczą Educational Credential Evaluation Certificate (ECE)
   • udowodnią, że kontaktowali się z odpowiednim wydziałem wybranej przez siebie uczelni w celu przedyskutowania programu badań, zainteresowań naukowych i odpowiedniego nadzoru
   • posiadają certyfikat potwierdzający biegła znajomość języka angielskiego zdobyty na przestrzeni ostatnich dwóch lat przed zgłoszeniem.

Termin nadsyłana zgłoszeń: 15 lipca każdego roku
Jeżeli 15 lipca wypada w weekend, zgłoszenia będą przyjmowane do poniedziałku wypadającego po danym weekendzie, do godziny 17.

DANE ORGANIZATORA:

Międzynarodowe Nowozelandzkie Stypendia Doktoranckie
Education New Zealand Trust
PO Box 10-500 Wellington
New Zealand 6143
Tel.: +64 4 472 0788
Fax: +64 4 471 2828
Email: scholarships@educationnz.org.nz
Strona www
Scholarships Manager
foto: vagabondquest.com

Ważne dokumenty:

New Zealand International Doctoral Research Scholarships (NZIDRS ) – Homepage

NZIDRS Application Form

NZIDRS Terms and conditions

Roczne stypendia na studia w USA

Nazwa: Georgia Rotary Student Program

Termin aplikowania:   01-10-2014

Dla kogo: osoby pomiędzy 18-25 lat

Przedmiot: roczne stypendia na studia w USA

 


Stypendium na roczny pobyt w USA na jednym z uniwersytetów w stanie Georgia.

Dofinansowane działania:
Trzy amerykańskie Dystrykty Rotary fundują co roku ok. 80 stypendiów dla kandydatów z całego świata na roczne studia na jednym z uniwersytetów w Georgia .

Kto może się ubiegać o fundusze:
O stypendium mogą się ubiegać osoby stanu wolnego w wieku 18-25 lat, które nie studiowały wcześniej w USA. Wymagana jest rekomendacja Prezydenta Klubu Rotary lub Gubernatora Dystryktu, w którego skład wchodzi Polska. Stypendia GRSP są dostępne także dla dzieci i krewnych Rotarian.

Wysokość dofinansowania:
Stypendium pokrywa czesne, koszt podręczników, zakwaterowanie i wyżywienie. Stypendysta musi sam ponieść koszty za przelot samolotem w obie strony oraz za roczne ubezpieczenie.

Termin składania wniosków: 1 października 2014 r.
O terminie kolejnej edycji programu poinformujemy niezwłocznie po jego ogłoszeniu przez organizatora.

Więcej informacji na stroniehttp://www.grsp.org/

 

DANE ORGANIZATORA:

Klub Rotariański
Email: jkarasinski@formator.pl
Strona www
Jerzy Karasiński

FUNDATOR

Fundacja Rotariańska
The Rotary Foundation – Education Program
One Rotary Center
1560 Sherman Avenue
Evanston
IL 60201-3698 USA
Tel.: + 847-866-3000
Fax: +847-328-8554 or+847-328-8281
Strona www

foto: athensbusiness.org