Szkolenie w Hiszpanii – doświadczenie projektów wymian młodzieżowych

1

Miejsce projektu: Hiszpania (dokładna lokalizacja zostanie podana niebawem)

Rodzaj projektu: szkolenie

Termin aplikowania: 31 maja 2015

Aplikowanie: aby mieć dostęp do aplikacji należy być członkiem klubu BiznesFlow. Tutaj można przeczytać, jak do nas dołączyć.

Wyniki kwalifikacji: 23 czerwca 2015

Data rozpoczęcia projektu: 5 października 2015

Data zakończenia projektu: 9 października 2015

Język: angielski

Krótki opis:

Szkolenie ma na celu dać silne pozytywne pierwsze doświadczenie w międzynarodowej pracy z młodzieżą oraz zmotywować uczestników do korzystania z europejskich programów młodzieżowych. Cel ten streszcza całą ideę spotkania – dać poczucie, co to znaczy pracować z młodymi ludźmi w międzynarodowym środowisku. Pozostawiając wszelkie wyjaśnienia i wiedzę z boku, to szkolenie jest po to, aby dać przestrzeń uczestnikom do odkrywania zalet “międzynarodowości” przez ich samych.

To wydarzenie jest zaprojektowane zgodnie z następującymi celami:

 • zasmakować poza formalnej i międzykulturowej edukacji
 • cieszyć się pierwszym doświadczeniem międzykulturowego projektu młodzieżowego
 • wymieniać lokalne działania młodzieży w kontekst międzynarodowy
 • odkryć możliwości wsparcia dla międzynarodowych działań młodzieżowych oferowanych przez europejskie programy młodzieżowe
 • analiza przykładów jakościowych projektów młodzieżowych wspieranych przez europejskie programy młodzieżowe
 • dowiedzieć się jak korzystać z kontekstu międzynarodowego w praktyce lokalnych działań uczestników

Twój profil:

W seminarium mogą wziąć udział osoby:

 • zainteresowane współpracą międzynarodową, a nie mających jeszcze dużego doświadczenia w tym zakresie,
 • reprezentujące organizacje pracujące z młodzieżą,
 • chcące w przyszłości realizować projekty w ramach międzynarodowej współpracy młodzieży,
 • mówiące w języku angielskim w stopniu komunikatywnym,
 • mające ukończone 18 lat.

Koszty:

szkolenia, zakwaterowania, wyżywienia pokrywają organizatorzy.

Zakwalifikowany uczestnik jest zobowiązany do samodzielnego kupna biletów do i z Hiszpanii.

Koszty podróży do 2100 PLN zostaną zakwalifikowanym uczestnikom po zakończeniu szkolenia, dlatego należy zachować WSZYSTKIE bilety oraz dokumenty z podróży!

Pytania i wątpliwości:
Zobacz Najczęściej Zadawane Pytania. Jeśli nie znajdziesz tam odpowiedzi napisz pytanie w komentarzu.

 

[betteroffer]

Aby móc aplikować i mieć dostęp do całości oferty, kliknij w obrazek poniżej i dołącz do klubu BiznesFlow

[/betteroffer][betterpay amount=”” button=”http://biznesflow.pl/wp-content/uploads/2013/10/bf-club.png” description=”” validity=”0″ validity_unit=”d” ids=”0″ redirect_button=”http://biznesflow.pl/czlonkostwo-biznesflow/”]

 

Miasto: Spain (jakie miasto dokładnie dowiemy się niebawem)

Tytuł projektu: APPETISER – An introduction on how to use the ‘Erasmus+ Youth in Action’ Programme for international youth work

Aplikowanie oraz więcej informacji:  –> TUTAJ <– w tym miejscu znajdziesz formularz aplikacyjny na seminarium. Najpierw trzeba się zarejestrować na stronie. Będziesz również potrzebował/ła znaleźć organizację wysyłającą, powinna to być organizacja z którą się współpracuje lub chce współpracować i rozwijać projekty młodzieżowe (tutaj BAZA różnych organizacji).

Osoby kontaktowe w razie pytań: María Espallargas, e-mail: tca@injuve.es (organizator hiszpański), Karolina Suchecka, e-mail: ksuchecka@frse.org.pl (organizator polski)

Do pobrania: Infopack

Przeczytaj całość oferty:

_____________________________

Training Course

5-9 October 2015 | Spain

Giving a strong positive first experience of international youth projects to motivate the participants to use the Erasmus+ Youth in Action Programme.

Appetiser aimes to give a strong positive first experience of international youth work and motivate participants to use Erasmus+ Youth in Action Programme.

This aim summarises the entire idea of the seminar – to give a feeling, what it means to work with young people in an international setting. Leaving all explanations and knowledge aside it is about giving a space for participants to explore the advantage of “internationality” themselves.

“Appetiser” is designed according to the following objectives:
• To taste non-formal and intercultural learning
• To enjoy the first intercultural youth project experience
• To exchange local youth activities in the international context
• To explore possibilities of support available for international youth activities offered by the Erasmus+ Youth in Action Programme
• To analyse examples of qualitative youth projects supported by the Erasmus+ Youth in Action Programme
• To see how to benefit from international context in participants local work practice.

The network of National Agencies for “Youth in Action” organises severl Appetiser TCs per year. You’ll find an overview at http://www.salto-youth.net/Appetiser/.

[/betterpay]

Konferencja dla młodzieży we Francji

Franncja

Miejsce projektu: północno – zachodnia Francja, departament Loara Atlantycka

Rodzaj projektu: konferencja

Termin aplikowania: 5 czerwca 2015

Aplikowanie: aby mieć dostęp do aplikacji należy być członkiem klubu BiznesFlow. Tutaj można przeczytać, jak do nas dołączyć.

Data rozpoczęcia projektu: 28 października 2015

Data zakończenia projektu: 31 października 2015

Język: angielski

Krótki opis:

W odpowiedzi na kreatywne zdolności młodych ludzi we Francji i w całej Europie, organizatorzy rozpoczęli w 2009 roku tworzyć ‘konferencję kreatywnych pokoleń’. Są oni przekonani, że młodzi Europejczycy i ich projekty reprezentują Europę przyszłości, a zatem zachęcają młodzież i wspierają w ich inicjatywach. Dzisiaj wydarzenie składa się z różnych elementów, które dają młodym ludziom możliwość spotkania się, wymiany pomysłów oraz podjęcia dalszych kroków w celu wzmocnienia koncepcji obywatelstwa i “życia razem”. To jest również sposób na uznanie ich zaangażowania, weryfikację ich inicjatyw w zmieniającej się Europie oraz wspieranie chęci do współpracy. Konferencja odbędzie się w dniach 28 – 31 października 2015 i ma na celu zebranie młodych ludzi, aby zaprezentowali swoje innowacyjne i inspirujące projekty związane z obywatelstwem. Ponadto, jest to wydarzenie na temat realiów mających wpływ na młodzież w Europie, a także będzie to czas na pracę i zastanowienie się – prawdziwy tygiel pomysłów i kultur. Uczestnicy zaprezentują również własne projekty, będą mieli szansę uczyć się od rówieśników z całej Europy oraz dowiedzieć się na temat europejskiego wymiaru lokalnych projektów. W ciągu trzech dni trwania spotkania, uczestnicy z każdego środowiska są zaproszeni do:

 • przedstawienia projektu albo inicjatywy
 • dzielenia się dobrymi praktykami
 • rozwijania umiejętności w tworzeniu projektów
 • nawiązywania potencjalnych przyszłych partnerstw z myślą o tworzeniu projektów międzynarodowych
 • rozmów z innymi młodymi Europejczykami
 • wzięcia udziału w wydarzeniach kulturalnych i społecznych

Program będzie zawierał:

 • sesje plenarne, aby przedstawić swoje projekty innym uczestnikom, wziąć udział w dyskusjach i publicznych programach radiowych i podsumować prace prowadzone podczas warsztatów
 • warsztaty, aby omówić konkretne tematy w małych grupach i zdobyć umiejętności w tworzeniu projektów, szczególnie międzynarodowych (metody, fundusze, narzędzia komunikacyjne itp.)
 • czas nieformalny, aby mieć okazję do głębszej wymiany doświadczeń w wolnym czasie

Twój profil:

Konferencja jest dla osób, które:

 • są w wieku 18 – 30 lat
 • mieszkają w kraju członkowskim (Polska jest takim krajem)
 • mają pomysł lub projekt w temacie “życia razem”, który promuje solidarność, wspiera wymianę kulturową zachęca do większego poszanowania i otwartości wobec innych itp.

Koszty:

konferencji, zakwaterowania, wyżywienia pokrywają organizatorzy.

Zakwalifikowany uczestnik jest zobowiązany do samodzielnego kupna biletów do i z Francji.

Koszty podróży do 400 PLN zostaną zakwalifikowanym uczestnikom po zakończeniu szkolenia, dlatego należy zachować WSZYSTKIE bilety oraz dokumenty z podróży!

Pytania i wątpliwości:
Zobacz Najczęściej Zadawane Pytania. Jeśli nie znajdziesz tam odpowiedzi napisz pytanie w komentarzu.

 

[betteroffer]

Aby móc aplikować i mieć dostęp do całości oferty, kliknij w obrazek poniżej i dołącz do klubu BiznesFlow

[/betteroffer][betterpay amount=”” button=”http://biznesflow.pl/wp-content/uploads/2013/10/bf-club.png” description=”” validity=”0″ validity_unit=”d” ids=”0″ redirect_button=”http://biznesflow.pl/czlonkostwo-biznesflow/”]

 

Miasto: Nantes, France

Tytuł projektu: Nantes Creative Generation Forum for European Young Citizens

Aplikowanie oraz więcej informacji:  –> TUTAJ <– w tym miejscu znajdziesz oficjalne zaproszenie na konferencję od organizatorów, a także kontakt do nich i formularz aplikacyjny.

Przeczytaj całość oferty:

_____________________________

Deadline: 5 June 2015
Open to: participants aged 18-30 from Council of Europe member-states working on projects promoting living-together
Venue: 28-31 October 2015, Nantes, France

Description

In response to this creative abilities of young people in Nantes and Europe-wide, the City of Nantes and Nantes Métropole launched the Nantes Creative Generations (NCG) Forum in 2009. The organizers are convinced that young Europeans and their projects represent the Europe of the future, and they are encouraging and supporting their initiatives.

Today, Nantes Creative Generations is made up of different components, which give young people an opportunity to meet, exchange ideas and to take further steps to reinforce the concept of citizenship and “living together”. It is also a means of recognising their involvement, validating their initiatives in a changing Europe, and fostering the desire to work together.

The Forum of Nantes Creative Generations, which will take place on 28-31 October 2015 in Nantes, France, aims to bring together young people to present their innovative and inspirational projects linked to citizenship.

In addition, this is a forum for dialogue about the realities affecting young people in Europe, and also a time for work and thinking – a genuine melting pot of ideas and cultures. As well as showcasing their own projects, participants will have the chance to learn from peers across Europe and to gain better understanding of the European dimension of local projects.

Over the course of 3 days in Nantes, participants from every background are invited to:

 • Present a project or initiative;
 • Share best practice;
 • Develop skills in setting up projects in Europe;
 • Meet potential future partners with a view to setting up across-border projects which could be funded by the Cooperation Prize;
 • Have discussions with other young Europeans;
 • Take part in cultural and social events.

The programme will include:

 • Plenary sessions, to present projects to other participants, take part in discussions and public radio shows, and summarise the work carried out in workshops;
 •  Workshops, to discuss specific themes in small groups and gain skills in setting up projects, in particular cross-border projects (methods, funding, communications tools, etc.);
 • Informal time, an opportunity to share experiences in more depth during free time.

Eligibility

To apply to the NCG on Forum, you need to:

 • Be between 18 and 30 years old;
 • Live in the Nantes metropolitan area or in a Council of Europe member-state;
 • Have an idea or project for “living together”, which promotes solidarity, fosters cultural exchanges and encourages greater respect for and openness towards others, etc;
 • Reply to the call for application launched every year in the spring.

Costs

Travel, accommodation and food are paid for by Nantes Métropole (Max. 2 participants per project).

Application

If you want to join in, fill in the application form online before 5 June 2015.

Visit the official web-site.

[/betterpay]

9-mc projekt EVS w Rumunii dotyczący jeżdżenia na rowerze w lokalnej okolicy

Rumunia2

Miejsce wyjazdu: zachodnia Rumunia, region Kriszana

Rodzaj projektu: wolontariat europejski (EVS)

Termin aplikowania: 15 września 2015

Aplikowanie: aby mieć dostęp do aplikacji należy być członkiem klubu BiznesFlow. Tutaj można przeczytać, jak do nas dołączyć.

Rozpoczęcie projektu: 1 listopada 2015

Zakończenie projektu: 31 lipca 2016

Język: komunikatywna znajomość języka angielskiego

Profil wolontariusza:

 • wiek 18 – 30 lat
 • silna motywacja, aby spędzić 9 miesięcy w wielokulturowym środowisku w Rumunii
 • lubić jeździć na rowerze, gdyż jest to główna aktywność sportowa na tym projekcie
 • silna wiara w poza formalną drogę edukacji oraz uczenie się poprzez sport
 • zdolność do koncentracji oraz pracy wolontariackiej w pełnym wymiarze godzin

Opis wolontariatu:

Główną ideą tego projektu jest promocja roweru jako narzędzia w wielu wymiarach oraz jazdy na rowerze, jako aktywności w lokalnym sąsiedztwie miasta. Wolontariusze EVS będą mieli za zadanie zachęcić 150 nowych osób do jazdy na rowerze w ciągu 9 miesięcy trwania projektu. Te 150 osób, wraz z lokalnymi wolontariuszami, zespołem koordynującym i samymi wolontariuszami EVS stworzą lokalną społeczność rowerzystów skupionych wokół organizacji goszczącej. Celem projektu będzie też, aby wolontariusze zdobyli 5 stałych partnerstw z lokalnymi władzami, organizacjami pozarządowymi lub prywatnymi spółkami, aby poradzić sobie z problemem znalezionym w procesie identyfikacji potrzeb lokalnej okolicy dotyczących korzystania z roweru jako narzędzia w wybranych obszarach. W związku z tymi działaniami, głównymi zadaniami i celami projektu są:

 1. rozwój niezbędnych umiejętności do jazdy na rowerze w ciągu 9 miesięcy trwania projektu
 2. uzyskanie kompetencji planowania, realizacji i oceny tego wydarzenia rowerowego
 3. rozwój wiedzy, umiejętności i postaw w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, gdy jeździmy na rowerze
 4. realizacja kampanii zwiększających świadomość poprzez organizację co najmniej 18 warsztatów dla lokalnej publiczności dotyczących bezpieczeństwa na drodze podczas jazdy na rowerze oraz promowanie roweru jako narzędzia w trzech wymiarach
 5. aktualizacja, zarządzanie i moderowanie wirtualnej społeczności rowerzystów skupionych wokół działań organizacji goszczącej

 

Czym jest wyjazd EVS (European Voluntary Service) oraz co ma zapewnione i finansowane wolontariusz można przeczytać TUTAJ.

W wyjazdach EVS wolontariusz ma (między innymi) zapewnione:

1. pokrycie 100% kosztów podróży (do pewnej kwoty)

2. wsparcie w nauce języka (od nauki języka w tandemie z lokalnym wolontariuszem [świetna okazja do poznania „prawdziwego”, „mówionego” języka] po renomowany kurs w szkole językowej.

3. Zakwaterowanie

4. Wyżywienie

5. Kieszonkowe

6. Szkolenia

7. Ubezpieczenia

8. Opiekę mentora

9. Certyfikaty potwierdzające nabyte umiejętności.

Pytania i wątpliwości:
Zobacz Najczęściej Zadawane Pytania. Jeśli nie znajdziesz tam odpowiedzi napisz pytanie w komentarzu.

 

[betteroffer]

Aby móc aplikować i mieć dostęp do całości oferty, kliknij w obrazek poniżej i dołącz do klubu BiznesFlow

[/betteroffer][betterpay amount=”” button=”http://biznesflow.pl/wp-content/uploads/2013/10/bf-club.png” description=”” validity=”0″ validity_unit=”d” ids=”0″ redirect_button=”http://biznesflow.pl/czlonkostwo-biznesflow/”]

 

Miasto: Arad, Romania

Tytuł projektu: Many faces of the bicycle

Organizacja: Multisport Experience Sports Club (organizacja goszcząca w Rumunii)

Strona organizacji: https://www.salto-youth.net/tools/otlas-partner-finding/organisation/clubul-sportiv-experienta-multisport.6273/

Ważne: Organizacją wysyłającą na ten EVS jest Semper Avanti, tutaj strona internetowa organizacji: http://semperavanti.org/

Aplikowanie oraz więcej informacji: Osoby zainteresowane tym wolontariatem proszone są o wysłanie CV i listu motywacyjnego, w którym proszony jesteś, aby określić sposób Twojego zaangażowania się w działalność podczas projektu. Oba dokumenty należy napisać w języku angielskim i wysłać pod adres hanna.darafeichyk@semperavanti.org.

[/betterpay]

Konkurs fotograficzny – wygraj podróż!

foto

Miejsce projektu: online

Rodzaj projektu: konkurs

Termin aplikowania: 30 czerwca 2015, 12:00 p.m. czasu nowojorskiego

Ogłoszenie zwycięzców: 3 sierpnia 2015

Aplikowanie: aby mieć dostęp do aplikacji należy być członkiem klubu BiznesFlow. Tutaj można przeczytać, jak do nas dołączyć.

Język: angielski

Krótki opis:

Wykorzystaj moc fotografii i podziel się swoimi wspaniałymi doświadczeniami z podróży po świecie i przyślij je do nas. Pokaż swoje najlepsze zdjęcia, w dowolnej lub we wszystkich kategoriach.

Kategorie:

 • portrety z podróży
 • sceny plenerowe
 • sens miejsca
 • momenty spontaniczne

Twój profil:

Ten konkurs jest otwarty dla wszystkich osób pełnoletnich z całego świata.

Koszty:

15 $ za każde załączone zdjęcie

Nagrody:

za 1 miejsce: w pełni fundowana ośmiodniowa ekspedycja fotograficzna: Kostaryka i Kanał Panamski z przelotem dla dwóch osób

za 2 miejsce: sześciodniowa ekspedycja fotograficzna: zimowa dzika przyroda w Yellowstone dla dwóch osób (zakwaterowanie opłacone, samolot opłaca się samodzielnie)

za 3 miejsce: sześciodniowy rejs statkiem po północno-wschodnim wybrzeżu USA dla dwóch osób (samolot i posiłki opłaca się samodzielnie)

Zostanie również przyznanych 7 wyróżnień. Osoby wyróżnione otrzymają:

bon upominkowy na 200$ do sklepu fotograficznego, kurs fotograficzny na DVD.

 

Wszystkie zwycięskie prace zostaną pokazane na stronie organizatorów konkursu.

 

Źródło zdjęcia: http://blog.traveleze.co.uk/destinations/top-6-tips-for-better-travel-photography/

Pytania i wątpliwości:
Zobacz Najczęściej Zadawane Pytania. Jeśli nie znajdziesz tam odpowiedzi napisz pytanie w komentarzu.

 

[betteroffer]

Aby móc aplikować i mieć dostęp do całości oferty, kliknij w obrazek poniżej i dołącz do klubu BiznesFlow

[/betteroffer][betterpay amount=”” button=”http://biznesflow.pl/wp-content/uploads/2013/10/bf-club.png” description=”” validity=”0″ validity_unit=”d” ids=”0″ redirect_button=”http://biznesflow.pl/czlonkostwo-biznesflow/”]

 

Tytuł projektu: National Geographic Traveler Photo Contest 2015

Aplikowanie oraz więcej informacji: TUTAJ – to jest główna strona konkursu, na której znajdziesz dokładny regulamin, szczegółowe informacje związane z tematem, wymaganiami formatu oraz jak aplikować.

Przeczytaj całość oferty:

____________________________________

Deadline: 30 June 2015
Open to:
anyone who have reached the age of majority in their jurisdiction and who do not reside in Cuba, Iran, North Korea, Sudan or Syria
Prizes:
an eight-day National Geographic Photo Expedition to Costa Rica and Panama Canal for two, a six-day National Geographic photo expedition covering Winter Wildlife in Yellowstone for two and a six-day Schooners Heritage and American Eagle Cruise for two

Description

The National Geographic Society has been inspiring people to care about the planet since 1888. It is one of the largest nonprofit scientific and educational institutions in the world. Its interests include geography, archaeology and natural science, and the promotion of environmental and historical conservation. As a leader in capturing our world through brilliant imagery, National Geographic sets the standard for photographic excellence.

The 27th annual National Geographic Traveler Photo Contest is now accepting submissions. Harness the power of photography and share your stunning travel experiences from around the globe with us. Send National Geographic your best shots in any of categories. Please submit images that accurately reflect the captured moment in time.

The categories for entries are:

 • Travel Portraits;
 • Outdoor Scenes;
 • Sense of Place;
 • Spontaneous Moments;

Eligibility

Contest is open only to individuals who have reached the age of majority in their jurisdiction of residence at the time of entry and who do NOT reside in Cuba, Iran, North Korea, Sudan or Syria. Employees of National Geographic Society, and its subsidiaries and affiliates, and their immediate family members (spouse, parent, child, sibling and their respective spouses, regardless of where they live) or persons living in the same households of such employees, whether or not related are not eligible.

Prizes

 • 1ST  Prize – An eight-day National Geographic Photo Expedition: Costa Rica and the Panama Canal with airfare for two;
 • 2ND Prize – A six-day National Geographic Photo Expedition: Winter Wildlife in Yellowstone for two;
 • 3RD Prize – A six-day cruise from Schooner American Eagle and Heritage for two;

Seven merit prizes will be awarded as well. The merit prizes winners will receive:

 • a $200 gift certificate to B&H Photo;
 • National Geographic Masters of Photography course on DVD;

All winners will receive a one-year subscription to Traveler magazine. The winning images will be also featured in the November 2015 edition of National Geographic Traveler and on the National Geographic Traveler photo contest website.

How to apply?

There is a fee of US$15 per entry. There is no limit on the number of entries per person. To enter, you must be registered. Click HERE to log in or to create a new account. After that, you are to complete an entry form with the required information, including your name, address, telephone number, email address, and photo caption; and submit along with your photograph and fee in accordance with the instructions that follow. All digital files must be 20 megabytes or smaller, must be in JPEG format, and must be at least 1,600 pixels wide or tall (depending if horizontal or vertical).

The submission period ends on 30 June 2015, 12:00:00 p.m. US Eastern Daylight Time.

For more information please check the official web-site.

[/betterpay]

Dwutygodniowy program dotyczący pokoju, medytacji na południu Tajlandii

Tajlandia

Miejsce projektu: południowa Tajlandia

Rodzaj projektu: program

Termin aplikowania: 15 czerwca 2015

Aplikowanie: aby mieć dostęp do aplikacji należy być członkiem klubu BiznesFlow. Tutaj można przeczytać, jak do nas dołączyć.

Data rozpoczęcia projektu: 13 października 2015

Data zakończenia projektu: 26 października 2015

Język: angielski

Krótki opis:

Twój program w Tajlandii rozpoczyna się od 42-dniowego samo-rozwojowego programu online na interaktywnej platformie zapewniającej podstawową teorię oraz praktykę; rozwiniesz narzędzia do wewnętrznego spokoju i dowiesz się na temat koncepcji tego wydarzenia: wewnętrzny spokój + zewnętrzny pokój = trwały pokój na świecie. Poprzez specjalne działania online masz środki do dzielenia się prawdziwym pokojem z przyjaciółmi, rodziną i szkołą w ogóle. Nie mniej ważne jest, że ludzie potrzebują brać to światło z powrotem do swoich społeczności, a Twoje zrozumienie pokoju wzrośnie waz z Twoim zobowiązaniem wobec tego pokojowego projektu; zyskasz też niezbędne narzędzia do egzekwowania Twoich propozycji dla tego programu, które będziesz zmieniać, korygować do ostatniego dnia spotkania i będziesz stanowić zwieńczenie Twojego procesu.

Organizatorzy oferują 14-dniowy intensywny program szkoleniowy (13-26 października 2015) zapewniający uczestnikom głębszy wgląd w relację między spokojem wewnętrznym, a trwałym pokojem na świecie oraz zwiększenie ich zdolności do tworzenia pokoju w ich rodzinie, środowisku zawodowym i społecznym.

Oprócz intensywnej praktyki medytacji, uczestnicy zdobędą wiedzę na temat różnorodnych podejść teoretycznych, które obejmują:

 • rozwiązywanie konfliktów i rola podstawowej ludzkiej samodyscypliny
 • znaczenie naszych nawyków w codziennym życiu i jak je polepszyć
 • pięć pokoi życia
 • czynniki, które determinują nasze postrzeganie myślenia, działania i mówienia; relacja między ciałem a umysłem
 • przywództwo: osiem filarów stabilnego pokojowego społeczeństwa
 • poznanie nauki tajskiego buddyzmu

Program ten odbywa się na wyspie w południowej części Tajlandii. Uczestnicy będą cieszyć się medytacją w pogodnej i spokojnej okolicy w pobliżu lasów.

Twój profil:

Warunki uczestnictwa w programie:

 • kandydaci muszą być w wieku 18 – 30 lat w momencie składania wniosku, aby otrzymać dofinansowanie do przelotu
 • kandydaci muszą mieć ukończony 42-dniowy samo-rozwojowy program online. Należy pamiętać, że w celu złożenia formularza aplikacyjnego, kandydaci nie muszą mieć ukończonego programu online (czyli w dniu 15 czerwca nie musisz mieć ukończonego programu online, trzeba mieć ten program ukończony do dnia 27 lipca 2015)
 • kandydaci muszą mieć ukończone co najmniej 1 zadanie w trybie offline (z 5 lub więcej uczestnikami) oraz 1 w trybie online (z 10 lub więcej uczestnikami) (szczegóły zadań są przedstawione, gdy przejdzie się do aplikowania)
 • kandydaci muszą przedstawić swoje propozycje do programu (zawarte w formularzu aplikacyjnym)
 • kandydaci muszą mieć bardzo dobrą znajomość angielskiego w mowie i w piśmie
 • kandydaci powinni być optymistami, być otwarci, wykazywać potencjał przywództwa oraz być zainteresowani tematyką pokoju

Koszty:

Każdy uczestnik otrzyma stypendium, które obejmuje:

częściowe dofinansowanie na przelot, w pełni sfinansowane zakwaterowanie, wyżywienie, transport lokalny.

Pytania i wątpliwości:
Zobacz Najczęściej Zadawane Pytania. Jeśli nie znajdziesz tam odpowiedzi napisz pytanie w komentarzu.

 

[betteroffer]

Aby móc aplikować i mieć dostęp do całości oferty, kliknij w obrazek poniżej i dołącz do klubu BiznesFlow

[/betteroffer][betterpay amount=”” button=”http://biznesflow.pl/wp-content/uploads/2013/10/bf-club.png” description=”” validity=”0″ validity_unit=”d” ids=”0″ redirect_button=”http://biznesflow.pl/czlonkostwo-biznesflow/”]

 

Miasto: Mooktawan Sanctuary, Southern Thailand

Tytuł projektu: Peace Revolution Fellowship in Thailand – Global Peace on The Move

Aplikowanie oraz więcej informacji: TUTAJ – w tym miejscu znajdziesz oficjalne ogłoszenie od organizatorów na temat tego programu oraz kontakt do nich i jak aplikować (m.in. formularz aplikacyjny).

Przeczytaj całość oferty:

_____________________________

 • Deadline: 15 June 2015
  Open to: candidates should be 18-30 years old at the time of submitting the application in order to receive the airfare support
  Venue: Mooktawan Sanctuary, Southern Thailand, 13-26 October 2015

  Description

  Your fellowship program in Thailand first starts with a 42 Days online self-development program on an interactive platform providing you the basic theory and practice; develop the tool for inner peace and learn about the concept of PIPO: INNER PEACE + OUTER PEACE = SUSTAINABLE WORLD PEACE. Through the Online Special OPS you have the means to share true peace to friends, family and school at large. Last but not least, since people need to take this light back to their communities, as your understanding of peace grows together with your commitment to the Peace Revolution Project, you will gain the necessary tools for enforcing your PIPO proposal, which will be editable until the last day and will represent the culmination of your process.

  The fellowship offers a 14-day intensive training program (13-26 October 2015) providing participants with deeper insight in the relationship between inner peace and sustainable world peace and enhancing their ability to create peace within their family, professional and social environment.

  In addition to the intense meditation practice, participants will gain knowledge of various theoretical approaches that include:

  • Conflict resolution and the role of the basic human self-disciplines;
  • The role of our habits in our daily life and how to improve;
  • The 5 Rooms of life;
  • The factors that determine our perception to think, act and speak; relation between body and mind;
  • Leadership: Eight pillars for a stable peaceful society;
  • Thai-Buddhist Studies.

  Presently, the fellowship will take place at Mooktawan Sanctuary in an island at the southern part of Thailand. Participants will enjoy meditating in a serene and peaceful near-forest environment.

  Eligibility

  • Candidates should be 18-30 years old at the time of submitting the application in order to receive the airfare support;
  • Candidates must have completed 42 days of the online self-development program. Note that in order to submit the application form, candidates do not need to have completed the online self-development program;
  • Candidates must have completed at least 1 OFFLINE (with 5 or more participants) and 1 ONLINE (with 10 or more participants) Special Ops;
  • Candidates must have submitted a PIPO Proposal (included in the application form);
  • Candidates have good proficiency in written and spoken English language;
  • Candidates should be optimistic, be open-minded, show leadership potential, and have a genuine interest in peace;
  • Candidates must finish all the above requirements (the self-development program as well as the online Special Ops) before the eligibility deadline of a fellowship which is 27 July 2015.

  Costs

  The Thailand fellowship includes:

  • Partial sponsoring of airfare. Everyone is welcome to join the fellowship but to be eligible for the partial sponsoring of airfare, candidates must be between 18-30 years old;
  • Free accommodation;
  • Free catering;
  • Free local transportation;
  • Free meditation retreat fee.

  Application

  The deadline to apply is 15 June 2015. Proceed with your application HERE.

  Should you need more information about the Fellowship, please contact: fellowship@peacerevolution.net.

  Check the official web-page.

[/betterpay]

Półroczny projekt EVS w Portugalii

Portugalia2

Miejsce wyjazdu: środkowo – zachodnia Portugalia, hrabstwo Porto de Mós

Rodzaj projektu: wolontariat europejski (EVS)

Termin aplikowania: 11 grudnia 2015

Aplikowanie: aby mieć dostęp do aplikacji należy być członkiem klubu BiznesFlow. Tutaj można przeczytać, jak do nas dołączyć.

Rozpoczęcie projektu: 15 czerwca 2016

Zakończenie projektu: 15 grudnia 2016

Język: komunikatywna znajomość języka angielskiego

Profil wolontariusza:

 • wiek 18 – 30 lat
 • osoby z dużym entuzjazmem oraz dobrymi umiejętnościami komunikacyjnymi
 • samodzielność i motywacja do wzięcia udziału w tym projekcie
 • miłość do przyrody i ochrony środowiska
 • chęć do bycia pomocnym, użytecznym
 • osoby, które cieszy komunikacja z innymi oraz zdobywanie nowych umiejętności i kompetencji
 • zainteresowanie pracą w zespole
 • tolerancja wobec różnic wśród ludzi
 • elastyczność, zdolność przystosowania się do nowych, różnych sytuacji
 • traktowanie przeszkód jako wyzwania
 • czynniki takie jak płeć, wiek, religia lub poglądy polityczne NIE SĄ czynnikami warunkującymi dostanie się na ten wolontariat

Zadania wolontariusza:

Jako wolontariusz będziesz pomagać członkom organizacji goszczącej w działaniach związanych z przyrodą:

 • zbieranie informacji (praca w terenie) w odniesieniu do dóbr naturalnych (geomorfologia, wodorotlenowe zasoby, fauna, flora, etc.)

W połączeniu ze zbieraniem informacji, będziesz miał również takie zadania jak:

 • mapowanie informacji (kartografia)
 • fotografowanie, filmowanie, nagrywanie dźwięków
 • identyfikowanie przeróbki i magazynowania tych informacji poprzez narzędzia i wyposażenie (materiały informatyczne i bazy danych)

Zajęcia na świeżym powietrzu:

 • badanie obszarów naturalnego parku z działaniami animacyjnymi ze szkolnymi i nieformalnymi grupami, poprzez przygotowanie, organizację i określenie konkretnych działań, takich jak:
  • odbiór grup – spacery , w celu obserwacji oraz interpretowania natury
  • przejażdżki rowerowe
  • badanie jaskiń (speleologia), topografia jaskiń
  • topografia gór (skalowanie, wspinaczka)
  • obserwacja i identyfikacja ptaków
  • konserwacja stosowanych do zajęć materiałów

 

Czym jest wyjazd EVS (European Voluntary Service) oraz co ma zapewnione i finansowane wolontariusz można przeczytać TUTAJ.

W wyjazdach EVS wolontariusz ma (między innymi) zapewnione:

1. pokrycie 100% kosztów podróży (do pewnej kwoty)

2. wsparcie w nauce języka (od nauki języka w tandemie z lokalnym wolontariuszem [świetna okazja do poznania „prawdziwego”, „mówionego” języka] po renomowany kurs w szkole językowej.

3. Zakwaterowanie

4. Wyżywienie

5. Kieszonkowe

6. Szkolenia

7. Ubezpieczenia

8. Opiekę mentora

9. Certyfikaty potwierdzające nabyte umiejętności.

Pytania i wątpliwości:
Zobacz Najczęściej Zadawane Pytania. Jeśli nie znajdziesz tam odpowiedzi napisz pytanie w komentarzu.

 

[betteroffer]

Aby móc aplikować i mieć dostęp do całości oferty, kliknij w obrazek poniżej i dołącz do klubu BiznesFlow

[/betteroffer][betterpay amount=”” button=”http://biznesflow.pl/wp-content/uploads/2013/10/bf-club.png” description=”” validity=”0″ validity_unit=”d” ids=”0″ redirect_button=”http://biznesflow.pl/czlonkostwo-biznesflow/”]

 

Miasto: Arrimal, Portugal

Organizacja: Vertigem (organizacja goszcząca w Portugalii)

Strona organizacji: http://www.vertigem-app.pt/

Ważne: Przed rozpoczęciem projektu należy znaleźć organizacje wysyłającą z Polski – BAZA ORGANIZACJI (wszystkie organizacje z akredytacją “Sending organisation” są odpowiednie).

Aplikowanie oraz więcej informacji: Osoby zainteresowane tym wolontariatem proszone są o skontaktowanie się z Rui Cordeiro poprzez adres mailowy: info@vertigem-app.pt

Do pobrania: formularz aplikacyjny, info1, info2

[/betterpay]

Krótkoterminowy EVS w Macedonii

Macedonia

Miejsce wyjazdu: Macedonia

Rodzaj projektu: wolontariat europejski (EVS)

Termin aplikowania: 30 maja 2015

Aplikowanie: aby mieć dostęp do aplikacji należy być członkiem klubu BiznesFlow. Tutaj można przeczytać, jak do nas dołączyć.

Rozpoczęcie projektu: 1 lipca 2015

Zakończenie projektu: 31 lipca 2015

Język: komunikatywna znajomość języka angielskiego

Profil wolontariusza:

 • wiek 17 – 30 lat
 • osoba, która nigdy nie uczestniczyła w długoterminowym projekcie EVS
 • osoba zmotywowana, optymistycznie nastawiona, pełna pozytywnej energii, otwarta na inne kultury oraz lubiąca uczyć się nowych rzeczy i zdobywać nowe doświadczenia

Zadania wolontariusza:

W czasie pobytu w Macedonii wolontariusz będzie działał na organicznej farmie utworzonej i prowadzonej przez lokalnych wolontariuszy organizacji goszczącej. Celem akcji jest pokazanie młodym ludziom możliwości istniejących na macedońskim rynku pracy, promowanie działalności farmy organicznej i zachęcenie młodych do zakładania własnego biznesu, a tym samym zmniejszanie bezrobocia.

Zakres pracy wolontariusza będzie w dużej mierze zależał od warunków pogodowych, ale głównymi działaniami będzie: zajmowanie się pszczołami i produkcja miodu, produkcja lnu i wełny, a także uprawa warzyw organicznych i wytwarzanie z nich różnych rodzajów past i konserw.

 

Czym jest wyjazd EVS (European Voluntary Service) oraz co ma zapewnione i finansowane wolontariusz można przeczytać TUTAJ.

W wyjazdach EVS wolontariusz ma (między innymi) zapewnione:

1. pokrycie 100% kosztów podróży (do pewnej kwoty)

2. wsparcie w nauce języka (od nauki języka w tandemie z lokalnym wolontariuszem [świetna okazja do poznania „prawdziwego”, „mówionego” języka] po renomowany kurs w szkole językowej.

3. Zakwaterowanie

4. Wyżywienie

5. Kieszonkowe

6. Szkolenia

7. Ubezpieczenia

8. Opiekę mentora

9. Certyfikaty potwierdzające nabyte umiejętności.

Pytania i wątpliwości:
Zobacz Najczęściej Zadawane Pytania. Jeśli nie znajdziesz tam odpowiedzi napisz pytanie w komentarzu.

 

[betteroffer]

Aby móc aplikować i mieć dostęp do całości oferty, kliknij w obrazek poniżej i dołącz do klubu BiznesFlow

[/betteroffer][betterpay amount=”” button=”http://biznesflow.pl/wp-content/uploads/2013/10/bf-club.png” description=”” validity=”0″ validity_unit=”d” ids=”0″ redirect_button=”http://biznesflow.pl/czlonkostwo-biznesflow/”]

 

Miasto: Kavadarci, Macedonia

Organizacja: Youth Center CreACTiv (organizacja goszcząca w Macedonii)

Strona organizacji: http://mckreaktiv.org/

Ważne: Organizacją wysyłającą na ten projekt EVS jest Semper Avanti (klikając na nazwę przechodzisz na jej stronę internetową).

Aplikowanie oraz więcej informacji: wszelkie pytania oraz zgłoszenia w postaci CV i listu motywacyjnego w języku angielskim, prosimy kierować na semperavanti.evs@gmail.com do dnia 30.05.2015.

[/betterpay]

Konkurs na esej – do wygrania nagrody pieniężne oraz wyjazd do Tokio!

Tokyo

Miejsce projektu: online, Japonia (zwycięzca otrzymuje m.in. zaproszenie na rozdanie nagród w Tokio)

Rodzaj projektu: konkurs

Termin aplikowania: 15 czerwca 2015

Ogłoszenie zwycięzców: październik 2015

Wysłanie nagród do laureatów: listopad 2015

Uroczystości rozdania nagród w Tokio: grudzień 2015

Aplikowanie: aby mieć dostęp do aplikacji należy być członkiem klubu BiznesFlow. Tutaj można przeczytać, jak do nas dołączyć.

Język: angielski

Krótki opis:

Jest to konkurs na esej na temat “budowania pokoju w naszych sercach i umysłach”. Jako że dzisiejsi młodzi ludzie są niezwykle istotni dla kształtowania naszej przyszłości, konieczne jest, aby zostali oni włączeni w rozwój swojego pełnego potencjału. Celem jest pomóc wzmocnić młodych ludzi i zapewnić, że ich wysiłki są brane pod uwagę. Ten coroczny konkurs na esej jest organizowany, aby dążyć do wykorzystania energii, wyobraźni i inicjatywy młodzieży z całego świata do promowania kultury pokoju oraz zrównoważonego rozwoju. Konkurs ma również na celu inspirować społeczeństwo uczyć się od młodych umysłów i zastanowić się jak każdy z nas może zrobić różnicę w świecie. Dokładny temat brzmi: co dla Ciebie oznacza budowanie pokoju w naszych sercach i umysłach? Jak to się ma do otaczającego nas świata? Aby wziąć udział w konkursie trzeba zilustrować swoje pomysły z osobistego doświadczenia.

Twój profil:

Ten konkurs jest otwarty dla wszystkich młodych osób z całego świata:

 • pierwsza kategoria wiekowa: dzieci (do 14 roku życia)
 • druga kategoria wiekowa: młodzież (od 15 do 25 roku życia)

Koszty:

Brak opłat za udział w konkursie.

Nagrody:

 • 1 miejsce: certyfikat i nagroda pieniężna w wysokości 100 000 YEN (około 840 $) plus zwycięzca zostanie zaproszony na uroczystości wręczenia nagród w Tokio w Japonii, które są planowane na grudzień 2015 (koszty podróży zostaną pokryte przez organizatorów).
 • 2 miejsce: certyfikat i nagroda pieniężna w wysokości 50 000 YEN (około 420 $)
 • 3 miejsce: certyfikat i prezent
 • Wyróżnienie: certyfikat i prezent

Pytania i wątpliwości:
Zobacz Najczęściej Zadawane Pytania. Jeśli nie znajdziesz tam odpowiedzi napisz pytanie w komentarzu.

 

[betteroffer]

Aby móc aplikować i mieć dostęp do całości oferty, kliknij w obrazek poniżej i dołącz do klubu BiznesFlow

[/betteroffer][betterpay amount=”” button=”http://biznesflow.pl/wp-content/uploads/2013/10/bf-club.png” description=”” validity=”0″ validity_unit=”d” ids=”0″ redirect_button=”http://biznesflow.pl/czlonkostwo-biznesflow/”]

 

Tytuł projektu: The Goi Peace Foundation Essay Competition

Aplikowanie oraz więcej informacji: TUTAJ – to jest główna strona konkursu, na której znajdziesz dokładny regulamin, szczegółowe informacje związane z tematem, wymaganiami formatu oraz jak aplikować.

Przeczytaj całość oferty:

____________________________________

The Goi Peace Foundation Essay Competition

Deadline: 15 June, 2015
Open to: anyone up to 25 years old (as of June 15, 2015)
Prizes: cash prizes of US $840 and US $420, plus first place winner will be invited to the award ceremony in Tokyo, Japan

Description

The Goi Peace Foundation organizes an essay competition on the theme ”Building Peace in Our Hearts and Minds”. The competition is endorsed by the Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology of Japan, Japanese National Commission for UNESCO, Japan Private High School Federation, Tokyo Metropolitan Board of Education, Japan Broadcasting Corporation and Nikkei Inc.

As today’s young people are crucial for the shaping of our future, it is imperative that they are enabled to develop to their full potential. UNESCO’s objective is to help empower young people and ensure that their contributions are taken into account. This annual essay contest is organized in an effort to harness the energy, imagination and initiative of the world’s youth in promoting a culture of peace and sustainable development. It also aims to inspire society to learn from the young minds and to think about how each of us can make a difference in the world. Marking the 70th anniversary of UNESCO, the theme of this year’s contest is “Building Peace in Our Hearts and Minds.”

Supported by FELISSIMO CORPORATION UNESCO was created 70 years ago to build peace in the minds of men and women as a way to attain lasting peace in the world. What does it mean to build peace in our hearts and minds? How does it relate to the world around us? To participate in the competition you need to illustrate your ideas with your personal experience.

Eligibility

Essays may be submitted by anyone up to 25 years old (as of June 15, 2015) in one of the following age categories:

 • Children (ages up to 14);
 • Youth (ages 15 – 25).

Prize

 • First Place: Certificate and prize of 100,000 Yen (approx. US $840) plus winner will be invited to the award ceremony in Tokyo, Japan scheduled for December 2015 (travel expenses will be covered by the organizer)
 • Second Place: Certificate and prize of 50,000 Yen (approx. US $420);
 • Third Place: Certificate and gift;
 • Honorable mention: Certificate and gift.

Additional awards may feature Recognition for Effort, Best School Award, School Incentive Award, if applicable. All prize winners will be announced by the end of October 2015 on the Goi Peace Foundation web site (www.goipeace.or.jp). Certificates and gifts will be mailed to the winners in November 2015.

Application

Essays must be 700 words or less in English, French, Spanish or German, or 1600 characters or less in Japanese, excluding essay title. Essays may be typed or printed.

Essays must have a cover page indicating (1) category (Children or Youth) (2) essay title (3) your name (4) address (5) phone number (6) e-mail (7) nationality (8) age as of June 15, 2015 (9) gender (10) school name (if applicable) (11) word count.
Teachers and youth directors may submit a collection of essays from their class or group.
Please enclose a list of participants’ names, ages and the name and contact information of the submitting teacher or director.
* Entries missing any of the above information will not be considered.
* Please note that the organizer is unable to confirm receipt of essays or answer individual inquiries concerning contest results.

Essays can be sent by post or online HERE along with your personal information. Essays must be original and unpublished and submitted by individual author, not co-authored.

For more information please also see the official webpage.

[/betterpay]

Konkurs fotograficzny – wygraj 2000$!

1

Miejsce projektu: online

Rodzaj projektu: konkurs

Termin aplikowania: 23 października 2015

Ogłoszenie zwycięzców: 12 listopada 2015

Aplikowanie: aby mieć dostęp do aplikacji należy być członkiem klubu BiznesFlow. Tutaj można przeczytać, jak do nas dołączyć.

Język: angielski

Krótki opis:

Jest to konkurs fotograficzny, gdzie fotografowie z całego świata, na konkretnej stronie przesyłają i promują swoje zdjęcia. Fotograf ma wówczas możliwość wejścia w wystawę obrazów corocznie publikowaną na stronie organizatorów. Konkurs ten prezentuje i świętuje najlepsze fotografie w pięciu kategoriach: portret, natura i krajobrazy, sztuka i kultura, newsy i zdjęcia reportażowe, obszary miejskie.

Twój profil:

Ten konkurs jest otwarty dla wszystkich fotografów z całego świata (profesjonalistów, studentów, amatorów)

Koszty:

1 x wejście obrazu = 16 dolarów

2 wpisy x obrazu = 25 dolarów

3 wpisy x obrazu = 32 dolarów

4 wpisy x obrazu = 38 dolarów

5 wpisów x obrazu = 43 dolarów

Nagrody:

Do 50 finalistów będzie miało ich zdjęcia wysyłane do świata mediów i przemysłów kreatywnych

Wszyscy finaliści otrzymają Certyfikat Zasługi za osiągnięcia

Zwycięzcy z pięciu kategorii otrzymają trofeum

Fotograf roku otrzyma 2000 dolarów w gotówce i trofeum

Pytania i wątpliwości:
Zobacz Najczęściej Zadawane Pytania. Jeśli nie znajdziesz tam odpowiedzi napisz pytanie w komentarzu.

 

[betteroffer]

Aby móc aplikować i mieć dostęp do całości oferty, kliknij w obrazek poniżej i dołącz do klubu BiznesFlow

[/betteroffer][betterpay amount=”” button=”http://biznesflow.pl/wp-content/uploads/2013/10/bf-club.png” description=”” validity=”0″ validity_unit=”d” ids=”0″ redirect_button=”http://biznesflow.pl/czlonkostwo-biznesflow/”]

 

Tytuł projektu: World In Photo Competition 2015

Aplikowanie oraz więcej informacji: TUTAJ – to jest główna strona konkursu, na której znajdziesz dokładny regulamin, szczegółowe informacje związane z tematem, wymaganiami formatu oraz jak aplikować.

Przeczytaj całość oferty:

____________________________________

Overview

World In Photo is an online publication where photographers from around the world upload and promote their images. The photographer then has the option to enter the images into our annual competition, which showcases and celebrates the best photography in five different categories, Portrait, Nature & Landscape, Arts & Culture, Editorial, and Urban. Alongside this, we publish our online magazine, a showcase of the very best photographers, photo magazines & blogs from around the globe – which also interacts with viewers to submit their own photography news and favorites.

Details

Description:

CATEGORY DETAILS

PORTRAIT

Photographing a person in any kind of way among their environment.

NEWS & EDITORIAL

Pictures that capture news, news features and general editorial photography of conflicts, politics, crime, disaster, incidents, captured action and more.

NATURE & LANDSCAPE

Images of landscapes, people in nature, fashion in nature, wildlife, still-life, sky-scapes, weather, micro, marine world, travel and more.

URBAN

All photography around towns and cities such as people, working people, urban fashion, streets, cityscapes, city life, observations, architecture, transport, nocturnal, travel and more.

ARTS & CULTURE

Images of people in the arts, fashion, music, festival, theatre, traditions, celebration, celebrities in the arts, travel and more.

Eligibility

Requirements:

Candidates from following field (s):

Dates:

Deadline:
October 23, 2015

Cost for a participant:

Fully Funded

World in Photo’s Photographer of the Year: $2000 and trophy

[/betterpay]

Wyjazd EVS na Węgry

1

Miejsce wyjazdu: Węgry

Termin aplikowania: 3 lipca 2014

Wyniki rekrutacji: początek sierpnia 2014

Aplikowanie: aby mieć dostęp do aplikacji należy być członkiem klubu BiznesFlow. Tutaj można przeczytać, jak do nas dołączyć.

Rozpoczęcie projektu: od lutego 2015 na rok czasu

Język: preferowana biegła znajomość języka angielskiego oraz / lub węgierskiego

Rodzaj projektu: Wolontariat europejski ( EVS )

Profil wolontariusza:

– wiek 18 – 30 lat

– umiejętności w grafice komputerowej (np. edycja stron internetowych czy broszur przy użyciu Photoshopa, Illustrator, Indesign lub podobnych programów) będą zaletą

– umiejętności w fotografowaniu / tworzeniu video oraz znajomość social media / pisania biuletynów i artykułów będą zaletą

– zdolność do organizowania własnych projektów będzie mile widziana

– organizatorzy będą jeszcze bardziej zadowoleni jeśli interesujesz się ogrodnictwem, rękodziełem oraz/lub turystyką pieszą.

Zadania wolontariusza:

Poniżej jest opis co wolontariusze zazwyczaj robią na projektach organizacji goszczącej. Jest to rodzaj ‘menu’ – kiedy się projekt zaczyna, konsultuje się z wolontariuszem, aby dowiedzieć się jakie są jej/jego zainteresowania oraz jakie zadania może ona/on podjąć. Spójrz na poniższe punkty jak na listę możliwości i powiedz w swojej aplikacji czym byś była/był zainteresowany oraz dlaczego ty będziesz w tym dobra/bry. Jeśli masz własny pomysł odnośnie projektu, powiedz nam (organizacji goszczącej) o tym.

– wolontariusz może być odpowiedzialny za zarządzanie zawartością strony internetowej organizacji goszczącej / profilem na Facebooku / zielonym newsletterem / oraz pisaniem bloga. Ona/on pomaga w pracy administracji biurowej i oferuje wsparcie dla naszych koordynatorów w planowaniu i wypuszczaniu zielonych kampanii komunikacyjnych.

– wolontariusz może być odpowiedzialny za wspieranie obecnych warsztatów organizacji goszczącej oraz projektów edukacyjnych, które prowadzi. Możesz również pomóc w tworzeniu nowych warsztatów dotyczących zrównoważonego życia miejskiego. Ona/on może uczestniczyć w programach edukacyjnych, które obejmują wykłady i szkolenia w dziedzinie środowiska.

– wolontariusz może również pomagać w codziennych działaniach organizacji goszczącej. Będziesz mieć możliwość do przyłączenia się innych projektów w stowarzyszeniu.

Wybrani wolontariusz będą mogli rozwijać pomysły na projekty oraz koordynować własne projekty.

Dodatkowe informacje: poszukiwanych jest 2 wolontariuszy

 

Czym jest wyjazd EVS (European Voluntary Service) oraz co ma zapewnione i finansowane wolontariusz można przeczytać TUTAJ

W wyjazdach EVS wolontariusz ma (między innymi) zapewnione:

1. pokrycie 90% kosztów podróży
2. wsparcie w nauce języka (od nauki języka w tandemie z lokalnym wolontariuszem [świetna okazja do poznania „prawdziwego”, „mówionego” języka] po renomowany kurs w szkole językowej.
3. Zakwaterowanie
4. Wyżywienie
5. Kieszonkowe w wysokości
6. Szkolenia
7. Ubezpieczenia
8. Opiekę mentora
9. Certyfikaty potwierdzające nabyte umiejętności.

Pytania i wątpliwości:
W razie potrzeby pytanie zostawić można w komentarzach.

 

[betteroffer]

Aby mieć dostęp do danych niezbędnych do aplikowania o ten wyjazd, kliknij w obrazek poniżej i dołącz do klubu BiznesFlow

[/betteroffer][betterpay amount=”” button=”http://biznesflow.pl/wp-content/uploads/2013/10/bf-club.png” description=”” validity=”0″ validity_unit=”d” ids=”0″ redirect_button=”http://biznesflow.pl/czlonkostwo-biznesflow/”]

 

Miasto: Budapeszt

Organizator: Messzelátó Egyesület

Ważne: Przed rozpoczęciem projektu należy znaleźć organizacje wysyłającą z Polski – BAZA ORGANIZACJI (wszystkie organizacje z akredytacją “Sending organisation” są odpowiednie).

Aplikowanie oraz więcej informacji: osoby zainteresowane tym wolontariatem, prosimy o wypełnienie formularza dostępnego –> TUTAJ <–, organizacja nie chce, aby kandydaci pisali listy motywacyjne, tylko całą swoją motywacje i zaangażowanie opisali w powyższym formularzu. Zamiast regularnego CV organizacja prosi o zrobienie niedługiego video o sobie i wklejenie linków do formularza. Kandydaci są także proszeni o wysłanie referencji jeśli mają taką możliwość  (linki możesz wysłać w formularzu). Jeśli znasz węgierski, prosimy napisz kilka zdań na dowolny temat w tym języku.

Wybrani kandydaci będą zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną na Skype w dniach 07.07.-10.07.2014

W razie pytań możesz wysłać wiadomość na adres evs@messzelato.hu wpisując w temacie maila “EVS Messzelátó 2015”

[/betterpay]