Stypendium na studia na Słowacji

Nazwa: NSP – National Scholarship Programme for university students

Termin aplikowania: 

30 kwietnia 2014 – na rok akademicki 2014/2015

31 października 2014 – na semestr letni roku akademickiego 2014/2015

Dla kogo: absolwenci studiów licencjackich

Przedmiot: Stypendium na studia na Słowacji

Czas trwania: 1 lub 2 semestry

Język: aplikacja w języku słowackim, angielskim, francuskim, hiszpańskim lub rosyjskim

____________________________

The National Scholarship Programme of the Slovak Republic jest programem stypendialnym ufundowanym przez Ministra Edukacji, Nauki, Badań i Sportu Republiki Słowacji. Ma on na celu wspieranie mobilności studentów, doktorantów, a także nauczycieli akademickich i badaczy wszystkich kierunków i dziedzin.

Wymagania wobec kandydatów:

 • tytuł licencjata;
 • obywatelstwo jednego z krajów zaproszonych do programu, w tym Polski;
 • kandydaci nie mogą ubiegać się o całościowy program studiów magisterskich;
 • kandydaci nie mogą być uczestnikami innego stypendium (Erasmus, CEEPUS, Stypendium Wyszehradzkie itp.).

Oferta stypendialna obejmuje:

 • świadczenie pieniężne w wysokości 350 € miesięcznie;
 • koszty związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem podczas przebywania na stypendium;
 • stypendyści mogą ubiegać się o pomoc w zakresie znalezienia miejsca zakwaterowania, uzyskanie odpowiednich dokumentów;
 • stypendium nie pokrywa kosztów podróży.

Formularz aplikacyjny oraz więcej informacji o stypendium TUTAJ

foto: abroadstudy.net


Stypendium dla artystów na Słowacji

Nazwa: NSP – National Scholarship Programme for researchers or artists

Termin aplikowania:

30 kwietnia 2014 – na rok akademicki 2014/2015

31 października 2014 – na semestr letni roku akademickiego 2014/2015

Dla kogo: absolwenci, doktoranci

Przedmiot: Stypendium dla artystów na Słowacji

Czas trwania: 1 do 12 miesięcy

Język: aplikacja w języku słowackim, angielskim, francuskim, hiszpańskim lub rosyjskim

____________________________

The National Scholarship Programme of the Slovak Republic jest programem stypendialnym ufundowanym przez Ministra Edukacji, Nauki, Badań i Sportu Republiki Słowacji. Ma on na celu wspieranie mobilności studentów, doktorantów, a także nauczycieli akademickich i badaczy wszystkich kierunków i dziedzin.

Oferta stypendium adresowana jest do badaczy i artystów na pobyty badawcze, artystyczne oraz na prowadzenie wykładów w instytucjach publicznych, prywatnych i państwowych na Słowacji.

Wymagania wobec kandydatów:

 • stopień doktora nie jest wymagany;
 • obywatelstwo jednego z krajów zaproszonych do programu, w tym Polski;
 • kandydaci nie mogą ubiegać się o całościowy program studiów doktoranckich;
 • kandydaci nie mogą być uczestnikami innego stypendium (Erasmus, CEEPUS, Stypendium Wyszehradzkie itp.).

Oferta stypendialna obejmuje:

 • świadczenie pieniężne, którego wysokość uzależniona jest od stażu badawczego i posiadanego stopnia naukowego:
  • naukowiec lub artysta bez stopnia doktora, z doświadczeniem krótszym niż 4 lata – 580 €;
  • naukowiec lub artysta ze stopniem doktora lub doświadczeniem dłuższym niż 4 lata – 850 €
  • naukowiec lub artysta ze stopniem doktora oraz doświadczeniem dłuższym niż 10 lat – 1 000 €
 • koszty związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem podczas przebywania na stypendium;
 • stypendyści mogą ubiegać się o pomoc w zakresie znalezienia miejsca zakwaterowania, uzyskanie odpowiednich dokumentów;
 • stypendium nie pokrywa kosztów podróży.

Formularz aplikacyjny oraz więcej informacji o stypendium TUTAJ

foto: http://2013.caro.org/


Stypendium dla studentów na semestr studiów w Niemczech

Nazwa: GFPS – Polska Stypendium naukowe w Niemczech

Termin aplikowania: 

31 marca 2014 na semestr zimowy 2014/2015

14 listopada 2014 na semestr letni 2014/2015

Dla kogo: studenci

Przedmiot: Stypendium w dla studentów na semestr studiów w Niemczech

Czas trwania: 

5 miesięcy w dwóch terminach:

letni: od kwietnia do sierpnia

zimowy: od października do lutego

Język: niemiecki

____________________________

GFPS to trzy ściśle ze sobą współpracujące stowarzyszenia – w Polsce, Niemczech i w Czechach. Za cel stawiają sobie wspieranie międzynarodowej wymiany naukowej i kulturalnej oraz budowanie tą drogą porozumienia między społeczeństwami Europy Środkowej i Wschodniej. Działalność GFPS opiera się na bezinteresownej pracy członków i sympatyków w ramach wspólnych projektów. Programy stypendialne obejmują obustronną wymianę między Niemcami i Polską oraz Niemcami i Czechami. Do Niemiec wyjeżdża także co semestr dwoje stypendystów z Białorusi.

GFPS-Polska, w ramach programu stypendialnego, rekrutuje polskich stypendystów do Niemiec oraz opiekuje się niemieckimi stypendystami w Polsce. Semestralne stypendia do Niemiec przyznawane są polskim studentom i doktorantom wspólnie przez GFPS-Polska i Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej.

Wymagania wobec kandydatów:

 • o stypendium mogą ubiegać się obywatele polscy: studenci studiów dziennych od II roku (do ukończenia 26 roku życia) oraz asystenci i słuchacze studium doktoranckiego (do ukończenia 30 roku życia);
 • kandydaci powinni wykazać wyróżniające wyniki w nauce, zainteresowania oraz przedstawić ciekawy projekt naukowy, poparty pasją badawczą;
 • mile widziana jest gotowość do działania na rzecz zbliżenia między Polską a Niemcami;
 • od kandydatów oczekuje się dobrej znajomości języka niemieckiego w mowie i piśmie, a także gotowości do aktywnego włączenia się w życie naukowe, kulturalne i towarzyskie wspólnoty akademickiej podczas studiów w Niemczech;
 • mile widziani będą kandydaci mogący udokumentować zarówno swoje zaangażowanie społeczne (działalność na rzecz organizacji pozarządowych, udział w inicjatywach obywatelskich) jak i szczególne osiągnięcia naukowe (uczestnictwo w konferencjach, działalność w kołach naukowych);preferowani są również kandydaci, którzy nie przebywali dotychczas na stypendium za granicą.

Oferta GFPS nie jest skierowana do osób immatrykulowanych na uczelniach zagranicznych.

Wartość stypendium przyznawanego przez GFPS-Polska obejmuje:

 • miesięczne stypendium w wys. 580 euro;
 • pomoc w znalezieniu miejsca w akademiku lub na kwaterze prywatnej;
 • udział w dwóch czterodniowych seminariach (seminarium integracyjno-powitalne „Dni Miast” na początku semestru oraz seminarium podsumowujące pod koniec semestru pobyt tzw. „Stip-Seminar”).

W nowym miejscu studiów stypendysta może liczyć na pomoc i wsparcie członków GFPS przy immatrykulacji i organizacji pobytu oraz w nawiązaniu kontaktów naukowych i kulturalnych.

 

Formularz aplikacyjny oraz więcej informacji o stypendium TUTAJ

foto: gfps.p


It`s ok to fail

W sierpniu tego roku opublikowano słynny Szanghajski Ranking najlepszych uczelni świata. Z 20 pierwszych miejsc 17 jest okupowanych przez szkoły z USA. Uniwersytet Warszawski oraz Uniwersytet Jagielloński (najlepsze polskie uniwersytety) zajmują miejsca w czwartej setce. Co jest przyczyną tej kosmicznej dysproporcji i co ma z tym wspólnego tytuł tego artykułu?

Dlaczego USA włada światem?

Rozważania nad tym zagadnieniem doprowadziły mnie do ważnego wniosku. Polskę i Stany Zjednoczone (a co za tym idzie również ich uczelnie wyższe) różnią możliwości finansowe – to fakt, któremu nie sposób zaprzeczyć. Jednak prawdziwa przepaść pomiędzy naszymi narodami leży w umysłach. Powiedzieć, że Polacy i Amerykanie różnią się mentalnością byłoby niedopowiedzeniem. Według mnie to zupełnie inne światy patrzenia na rzeczywistość. Z tego też względu to za oceanem, a nie nad Wisłą tą rzeczywistość się kreuje. Najbardziej znane marki, największe odkrycia technologiczne, korporacje z dochodem większym niż państwa – to wszystko dzieje się niestety po drugiej stronie Atlantyku. Dlaczego właśnie tam?

Autorytet nie musi mieć racji

Na amerykańskich uczelniach zachęca się młodych ludzi do poddawania w wątpliwość wiedzy swoich wykładowców. Możecie sobie wyobrazić podobną sytuację w Polsce? Pan Profesor uparcie namawiający swoich studentów,a żeby udowodnili mu, że nie ma racji? Z własnego doświadczenia na uniwersytecie wiem, jak rzadko coś takiego się zdarza. Nie dyskutuj, wkuj materiał, zdaj egzamin i zapomnij – oto polski przepis na umysłowy beton.

To nic złego, że tym razem przegrałeś.

Stany Zjednoczone słyną z zachęcania młodzieży, do rozwijania własnych pomysłów. Próbuj, upadaj, podnieś się i spróbuj raz jeszcze. Następnie upadnij jeszcze sto razy i sto razy się podnieś. Każda porażka to powód do dumy, ponieważ świadczy o tym, że walczysz. Klęski przybliżają Cię do sukcesu bardziej niż cokolwiek innego i nauczą Cię więcej, niż jakikolwiek profesor. Ideał amerykańskiego snu ucieleśnia Thomas Edison i jego żartobliwe słowa na temat tysięcy nieudanych prób stworzenia żarówki: „Nie odniosłem porażki. Po prostu odkryłem 10 000 sposobów, jak nie wynaleźć żarówki”.

Wstawaj i walcz dalej

Nawet z miliardami dotacji z Unii Europejskiej ciężko będzie w Polsce zmienić coś na lepsze, jeśli nie zmienimy naszego postrzegania rzeczywistości. Dopóki nie zaczniemy akceptować porażek jako naturalnych elementów na ścieżce do sukcesu, dopóty żadnych przełomów w Polsce nie dokonamy. Cieszmy się drogą, bądźmy dumni z naszej walki i pamiętajmy – it`s ok to fail!

Autor: Michał Szymański

Stypendium na studia w Niemczech dla studentów i absolwentów kierunków ścislych

Nazwa: Stypendia Fundacji Bayer Science & Education

Termin aplikowania:    od 1 czerwca do 15 lipca 2014 r

Dla kogo: studenci i absolwenci nauk ścisłych

Przedmiot: stypendia na pobyty naukowe w Niemczech

 


Stypendia na pobyty naukowe w Niemczech dla studentów i absolwentów kierunków biologicznych, chemicznych, farmaceutycznych i fizycznych.

Dofinansowane działania:
Stypendia przeznaczone m.in. na projekty studyjne, staże, kursy letnie, kursy przygotowawcze i uzupełniające, studia doktoranckie przyznawane są w następujących dziedzinach:

   • biologia, biochemia, biotechnologia, inżynieria bioprocesowa
   • chemia, inżynieria chemiczna
   • farmaceutyka
   • fizyka

Fundacja Bayer Science & Education przyznaje 20 stypendiów rocznie. W pierwszej kolejności rozpatrywane są wnioski niemieckich studentów planujących studia za granicą oraz zagranicznych studentów planujących studia w Niemczech.

Niemiecka Fundacja przynaje również dofinansowania w dziedzinie medycyny (stypendia Carla Duisberga) i kształcenia przyszłych nauczycieli (stypendia Kurta Hansena).

Kto może ubiegać się o fundusze:
Stypendium adresowane jest do studentów i absolwentów (najpóźniej dwa lata od ukończenia studiów), którzy wyróżniają się w nauce i przedstawią plan pobytu studyjnego w Niemczech.

Wysokość dofinansowania:
Stypendium ma na celu pokrycie kosztów życia, podróży i wydatków związanych z nauką w Niemczech.

Terminy składania wniosków : od 1 czerwca do 15 lipca 2014 r.

Więcej informacji na stronie: http://www.bayer-foundations.com/en/bayer-fellowship-program.aspx

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu +49 214 30 41111 oraz pisząc na adres scholarships@bayer-stiftungen.de.

DANE ORGANIZATORA:

Fundacja Bayer Science & Education
51368 Leverkusen
Niemcy
Tel.: Tel. +49 214 30-50100
Email: scholarships@bayer-stiftungen.de
Strona www

 

foto: de.wikipedia.org

Stypendia na studia w Nowej Zelandii

Nazwa: Międzynarodowe Nowozelandzkie Stypendia Doktoranckie

Termin aplikowania:   15-07-2014

Dla kogo: osoby pomiędzy 18-25 lat

Przedmiot: studia w Nowej Zelandii – stypendium na odbycie studiów doktoranckich

 


Międzynarodowe Nowozelandzkie Stypendia Doktoranckie to wsparcie finansowe dla studentów z wybranych państw pragnących odbyć studia doktoranckie w Nowej Zelandii.

Stypendia, ufundowane przez rząd Nowej Zelandii i administrowane przez jej ministerstwo edukacji, mają na celu:

   • przyciągnąć do Nowej Zelandii najlepszych studentów z całego świata
   • poprawić poziom naukowy uczelni nowozelandzkich
   • zbudować więzi naukowe z innymi krajami i regionam
   • poprawić wizerunek i reputację nowozelandzkiego szkolnictwa wyższego w świecie

W ramach stypendium studenci otrzymują:

   • czesne na trzyletnie studia doktoranckie
   • 25000 dolarów nowozelandzkich rocznie (2083,33) miesięcznie na pokrycie kosztów utrzymania
   • maksymalnie 600 dolarów nowozelandzkich rocznie na pokrycie kosztów ubezpieczenia
   • zdrowotnego
   • 2000 dolarów nowozelandzkich (na trzy lata) na pokrycie kosztów podróży związanych z badaniami i uczestnictwem w konferencjach naukowych
   • 800 dolarów nowozelandzkich (na trzy lata) na książki i publikacje naukowe
   • 500 dolarów nowozelandzkich wypłacanych jednorazowo jako pomoc na osiedlenie się dla studentów przybywających specjalnie do Nowej Zelandii w celu odbycia studiów doktoranckich
   • ta kwota nie jest przyznawana studentom już mieszkającym w Nowej Zelandii. Nie przewidziano dodatkowych funduszy na utrzymanie osób towarzyszących.

Kwalifikujący się studenci:

   • posiadają status studenta
   • posiadają najwyższą średnią ze studiów (“A” lub odpowiednik)
   • spełniają wymagania stawiane przed kandydatami do studiów doktoranckich na uniwersytecie w Nowej Zelandii
   • dostarczą Educational Credential Evaluation Certificate (ECE)
   • udowodnią, że kontaktowali się z odpowiednim wydziałem wybranej przez siebie uczelni w celu przedyskutowania programu badań, zainteresowań naukowych i odpowiedniego nadzoru
   • posiadają certyfikat potwierdzający biegła znajomość języka angielskiego zdobyty na przestrzeni ostatnich dwóch lat przed zgłoszeniem.

Termin nadsyłana zgłoszeń: 15 lipca każdego roku
Jeżeli 15 lipca wypada w weekend, zgłoszenia będą przyjmowane do poniedziałku wypadającego po danym weekendzie, do godziny 17.

DANE ORGANIZATORA:

Międzynarodowe Nowozelandzkie Stypendia Doktoranckie
Education New Zealand Trust
PO Box 10-500 Wellington
New Zealand 6143
Tel.: +64 4 472 0788
Fax: +64 4 471 2828
Email: scholarships@educationnz.org.nz
Strona www
Scholarships Manager
foto: vagabondquest.com

Ważne dokumenty:

New Zealand International Doctoral Research Scholarships (NZIDRS ) – Homepage

NZIDRS Application Form

NZIDRS Terms and conditions

Chcesz się poczuć jak w Hogwarcie? Wyjedź na studia do Szkocji

Scotland

United Kingdom, czyli Zjednoczone Królestwo, posiada bardzo szeroką ofertę edukacyjną. Do wyboru mamy: Anglię i Szkocję. Co wybrać? Czym się kierować? Jakie są podstawowe różnice?

Studia w całej Wielkiej Brytanii są bardzo prestiżowe, a posiadanie dyplomu brytyjskiego przyprawia o dumę każdego absolwenta. Edukacja brytyjska jest uznawana na całym świecie jako jedna z najlepszych, a pracodawcy sami zgłaszają się do studentów, oferując ciekawe i dobrze płatne posady.


Studia w Anglii

Studia w Anglii są płatne, a wysokość czesnego zależna jest od kraju, z jakiego pochodzimy. Polska jest w Unii Europejskiej, dlatego nasze czesne będzie najniższe, choć wciąż wysokie. Dla przykładu, rok studiowania na UCL – University College London (4. miejsce na świecie) to koszt 9.000 funtów, czyli 45 000 PLN. Dużo? A to tylko jeden rok! Aspirując na wykształcenie na poziomie MA (Master’s Degree – Magister) musimy przygotować się na koszty rzędu ok. 270 000 PLN! Możemy ubiegać się o przyznanie student’s loan – czyli kredytu studenckiego. Ale kto chce prosto po studiach mieć na barkach kredyt wartości dwupokojowego mieszkania?

Studia w Szkocji

Studia w Szkocji nie różnią się niczym jeśli chodzi o edukację. Dyplom ze szkockiej uczelni jest tak samo prestiżowy i chwalony, co angielski. Z tą tylko różnicą, że studia tu są bezpłatne dla wszystkich z Unii Europejskiej. Koszt pokrywa SAAS – Student Awards Agency for Scotland. Studenci overseas (spoza Europy) oraz z Anglii, za edukację w Szkocji słono płacą – nawet 7 000 funtów rocznie! Szkoci fundują nam studia, więc czemu by nie przyjechać!

studia w uk

Jak się przygotować?

Jeżeli podejmiemy już ostateczną decyzję, warto zastanowić się nad faktycznymi predyspozycjami językowymi. W końcu jedziemy studiować, musimy więc zrozumieć wykładowcę i zrobić notatki. Potrzebny będzie bogaty zasób słownictwa oraz śmiałość w mowie. Jeśli tego zabraknie, nie poradzimy sobie i jedyny kontakt werbalny, jaki zdoła nam się nawiązać, będzie pomiędzy miotłą a podłogą. A przecież jedziemy po dyplom! Poza tym, uniwersytety zazwyczaj życzą sobie dowodu na to, że jesteśmy na odpowiednim poziomie językowym. Międzynarodowym testem językowym, uznawanym w Wielkiej Brytanii jest IELTS – International English Language Testing System. Jest on płatny, a certyfikat ważny jest przez okres dwóch lat. Ma on swoje reguły, dlatego nie wystarczy “dobrze mówić”, aby uzyskać odpowiedni poziom. Nie jest to też test, który “można zaliczyć”. Uniwersytet daje nam konkretne wymaganie, a my musimy je spełnić. Dla przykładu podam University of Glasgow, które życzy sobie 7.0 punktów z IELTS.
Mamy już chęć do wyjazdu, dobrze napisaną maturę i wyniki z IELTS. Co dalej? Teraz musimy wziąć się za pisanie Personal Statement, w skrócie ładnie opisanej autoprezentacji. Mamy na to czas do 15 stycznia (za wyjątkiem University of Oxford & University of Cambridge), bo wtedy zamyka się aplikacja online na studia. Czym jest PS? W wolnym tłumaczeniu osobista wypowiedź, czyli zareklamowanie siebie z jak najlepszej strony i wyjaśnienie, dlaczego to właśnie my jesteśmy najlepszymi kandydatami na dany kierunek studiów. Nie odnosimy się tu nigdy to konkretnych Uniwersytetów, bo piszemy tylko jeden PS, a trafia on do kilku uczelni. W kilkuset zdaniach musimy się przedstawić i pokazać, że kierunek, na jaki startujemy, fascynował nas jeszcze w okresie płodowym. Toż to nie lada wyzwanie!

   

University of Oxford & University of Cambridge
studia w uk

Dla bardzo ambitnych, chcących podjąć próbę studiowania na powyższych dwóch najlepszych Uniwersytetach, przedstawiam kilka podstawowych informacji.

Aplikacja na studia zamyka się dużo wcześniej, niż do wszystkich pozostałych, bo 15 października. Tutaj również obowiązuje zasada trzech przedmiotów rozszerzonych, a overall* z matury oscyluje zawsze w granicach 90%. Ale uwaga! Polityka uczelni nie zezwala startować na oba Uniwersytety jednocześnie. Tylko na jeden! Dodatkowo możemy być zaproszeni na interview, czyli rozmowę kwalifikacyjną, przeprowadzaną na miejscu – musimy więc liczyć się z kosztami wyjazdu do Anglii. Dla zdeterminowanych – powodzenia!
*overall – średnia podliczona ze wszystkich przedmiotów maturalnych
   
Czym się różnią studia w UK od tych w Polsce?
Różnic jest jest bardzo wiele. Nie od dziś wiadomo, że system akademicki w Polsce podupada, ponieważ nie ulega nieustannej modernizacji, tak jak dzieje się to w innych krajach. Przede wszystkim system akademicki w Wielkiej Brytanii nastawiony jest bardziej na dobro studenta, dlatego Uniwersytety, które nas do siebie przyjęły, będą dokładały wszelkich starań, abyśmy na nich pozostali. Wynika to z faktu, że będąc w brytyjskim systemie uniwersyteckim, łatwo ubiegać się można o przeniesienie na inny Uniwersytet, startując na nieco innych warunkach i zasadach, niżeli będąc maturzystą. Zdobywając dobre wyniki na studiach mamy więc szansę zawalczyć o wymarzony Uniwersytet, jeśli nie udało nam się na niego dostać za pierwszym razem!
To, co jest najważniejszą różnicą, to sposób nauczania, który nastawiony jest bardziej na praktykę studenta, niż na teorię. Oczywiście studiując prawo, musimy “wykuć” kawałek książki, ale zostaniemy też nauczeni sztuki prezentacji, tak aby później, na przykład pracując jako adwokat, posiadać umiejętność wystąpień publicznych. Dodatkowo, w pierwszym semestrze będziemy mieć okazję bliżej zapoznać się z zasadami obowiązującymi przy pisaniu esejów, robieniu prezentacji, wyszukiwaniu informacji, korzystaniu ze źródeł naukowych, książek i biblioteki. Nikt nie wymaga tego od nas, dopóki nie zdobędziemy takiej wiedzy!
1
 W pierwszym roku studiów, zostanie przedstawiony nam Personal Tutor, czyli osoba, która przez cały okres trwania studiów odpowiedzialna będzie w pewnym stopniu za nasze sukcesy i porażki. Kiedy mamy jakiś problem (niekoniecznie natury mentalnej), nasz opiekun pomoże wskazać właściwą drogę, podpowie, nauczy i cierpliwie będzie czekał, aż nam się to uda. Czegoś takiego nie ma w Polsce, a szkoda, bo taka osoba to nasza akademicka podpora, która nieraz nas uratuje i wybroni. Pierwszego dnia poznamy również naszego Programme Leader. Ta osoba odpowiedzialna jest za funkcjonowanie wszystkiego, co związane z kierunkiem studiów. Jeżeli nasz Personal Tutor nie jest w stanie nam pomóc, często zwraca się właśnie do Programme Leader! Jakby tego było mało, w na każdym Uniwersytecie znajduje się tak zwany Student Link, zajmujący się wszelkimi sprawami poza akademickimi, jak przydzielenie Council Tax Exemption, wyrobieniem legitymacji studenckiej i choćby wydrukowaniem nam planu zajęć. Myślę, że z takim sztabem pomocników, ciężko nie odnieść sukcesu!
Studiując na Uniwersytecie Warszawskim nigdy nie zauważyłam, by ktoś był mi choć w najmniejszym stopniu pomocny. Kiedy szłam do dziekanatu na pięć minut przed zamknięciem, natknęłam się na jedną z pań tam pracujących. Ze szczerym, szerokim uśmiechem wykrzyczała “Ale ja już mam wolne! Jestem po pracy! Do jutra! Haha” W Wielkiej Brytanii ten rodzaj chamstwa nie jest na porządku dziennym. Kiedyś poszłam do Admissions Office i pani siedziała ze mną pół godziny po skończonej pracy, żeby pomóc mi uzyskać Council Tax. Przecież to nie była jej sprawa, przecież była już po pracy, przecież mogła już odgrzewać kotlety w zaciszu domowym…
Jak już wcześniej pisałam, brytyjski system akademicki nastawiony jest bardziej na praktykę. Studiując każdy kierunek biznesowy, do przygotowania będzie kilkadziesiąt samodzielnych prezentacji rocznie. Będziesz zdenerwowany, bardziej zdenerwowany, będzie Ci ciężko złapać oddech, ale za trzydziestym razem wyjdziesz i zaprezentujesz temat tak, jakbyś opowiadał o krojeniu pomidorów. Kiedy już zostaniesz tym biznesmenem, warto byłoby posiadać umiejętność zareklamowania produktu, a nie jedynie gruntowną wiedzę o jego składzie. I właśnie do tego przygotują Cię studia w Wielkiej Brytanii.
Czy studia w UK są dla Ciebie? Jeśli tu jesteś, to znaczy, że o tym myślisz. Może mniej, może bardziej, ale coś tam Ci po głowie chodzi. Więc jeśli sam sobie zadajesz to pytanie – to uważam, że tak, studia w UK są dla Ciebie i dla każdego, kto marzy o zdobyciu najlepszej możliwej edukacji, wspięciu się na szczyt kariery, zdobyciu doświadczenia, poznaniu wielu kultur i możliwości i to za darmo! Osobiście uważam, że wyjazd tutaj był najlepszą decyzją w moim życiu i chcę podzielić się tym ze wszystkimi. Możesz stworzyć własną historię – to zależy tylko od Ciebie.
Artykuł nadesłany przez Zuzannę. Zachęcamy do odwiedzenia jej bloga:  http://www.scotlaand.blogspot.co.uk/

Studiuj na europejskim Manhattanie

Dlaczego warto studiować we Frankfurcie? To przede wszystkim jeden z najsilniejszych ekonomicznie obszarów świata, gdzie problem bezrobocia jest znikomy, a płace są najwyższe w całych Niemczech. Renomowane uczelnie oferują bogatą ofertę kształcenia dla zagranicznych studentów na licznych, prestiżowych kierunkach. Co najważniejsze, wszystkie szkoły zorientowane są na praktyczne nauczanie i przygotowanie absolwentów do potrzeb rynku pracy. Studiuje się najczęściej w systemie dualnym – połowa zajęć realizowana jest na uczelni, a drugą połowę student spędza pracując w zawodzie, jednocześnie otrzymując za to atrakcyjne wynagrodzenie. Prawdziwe marzenie polskiego studenta.

Wiele osób nie wierzy, że poza imponującymi drapaczami chmur we Frankfurcie istnieje studenckie życie. Jednak najważniejsze centrum finansowe Europy ma znacznie więcej do zaoferowania niż tylko oferty bankowe. To międzynarodowa i wielokulturowa metropolia, która daje nieograniczone możliwości dla młodych ludzi.

frankfurt

Frankfurt w skrócie:

Frankfurt jest jednym z niewielu europejskich miast z panoramą w prawdziwie amerykańskim stylu. Większość z frankfurckich wieżowców powstało w wyniku pełnienia roli finansowej stolicy Niemiec. Znajduje się tutaj ponad 300 banków z Europejskim Bankiem Centralnym na czele oraz około 150 zagranicznych instytucji finansowych. Frankfurcka giełda, zaraz po Nowym Yorku, wykonuje najwięcej na świecie obrotów papierami wartościowymi. Ogromna siła ekonomiczna tego miasta pozwala jego mieszkańcom wybierać pracę według swoich kompetencji i zainteresowań spośród imponującej oferty.

Frankfurt jest miastem niezwykle dynamicznym. Natężenie ruchu jest tutaj największe w Niemczech, a lotnisko oraz dworzec kolejowy znajdują się wśród najbardziej ruchliwych na świecie. Biorąc jeszcze pod uwagę okrążającą go autostradę ma się wrażenie, że Frankfurt żyje z niewiarygodną wręcz prędkością. Międzynarodowi mieszkańcy dodają miastu atmosfery kosmopolitycznej, dynamicznej metropolii. Jedna trzecia zamieszkałych tutaj osób pochodzi spoza Niemiec.

Poza dżunglą ze szkła i stali, wyszukanymi klubami i barami sushi Frankfurt posiada także swoją drugą stronę, która zapewnia mieszkańcom wysoką jakość życia. W ciągu ostatnich dziesięciu lat miasto zrewitalizowało wybrzeże Menu, dzięki czemu Frankfurtczycy mogą cieszyć się długą na 7 kilometrów zieloną przestrzenią wzdłuż rzeki – prawdziwym rajem dla spacerowiczów i biegaczy. Nie jest to jedyne zielone miejsce we Frankfurcie gdzie można cieszyć się kawałkiem natury. Miasto dysponuje imponującą liczbą ponad 8000 hektarami parków oraz lasów.

Rzut oka na frankfurckie uczelnie wyższe

Johann Wolfgang Goethe – Universität

Założony w 1914 roku zalicza się do wiodących ośrodków badawczych w Niemczech. Dzisiaj, na 16 specjalnościach studiuje studiuje tutaj ponad 39 000 młodych ludzi. Szczególnie renomowany jest tutejszy program studiów dla kierunków prawa, historii, gospodarki oraz nauk biologicznych. Międzynarodowe uznanie posiada tutejszy Instytut Nauk Społecznych. Na uniwersytecie Goethego powstała także tak zwana Frankfurcka Szkoła czyli jeden z najważniejszych prądów filozofii i socjologii w XX wieku.

Wyższa szkoła zawodowa we Frankfurcie nad Menem.

Uczelnia oferuje szeroki wachlarz kierunków, od architektury i studiów inżynierskich, po pracę socjalną. 10 000 studentów z ponad 100 krajów korzystają z praktycznego nauczania i wiedzy wykładowców, mających bogate doświadczenia zawodowe.

Uczelnia utrzymuje ścisłe kontakty pomiędzy różnymi przedsiębiorstwami, dzięki czemu już podczas studiów studenci otrzymują liczne możliwości pracy. Dodatkowo możliwy jest udział w różnorodnych, międzynarodowych programach studenckich.

Städelschule

Tą międzynarodową szkołę artystyczną w 1817 roku założył frankfurcki kupiec Johann Friedrich Staedel. Także dzisiaj akademia jest mocno zorientowaną międzynarodowo instytucją. Około 40% studiujących pochodzi z zagranicy. Oprócz szkoły wyższej Städelschule posiada także swoje własne muzeum oraz przestrzeń wystawową. Szczególnie warta podkreślenia jest niezwykle korzystna proporcja profesorów wobec studiujących, która wynosi 150:10 .

Hochschule für Musik und Darstellende Kunst.

Na tej uczelni około 400 wykładowców naucza zaledwie 900 studentów. Dzięki tej niezwykle korzystnej proporcji atmosfera na akademii jest intymna, a jednocześnie niezwykle żywa. Stworzono tutaj idealne warunki, a żeby studiujący mogli swoje umiejętności z zakresu muzyki, teatru i tańca doprowadzić do perfekcji.

Studia w Niemczech to jedna z najlepszych opcji dla młodych ludzi w Polsce. Największa europejska gospodarka opiera się kolejnym falom kryzysu i nieustannie się rozwija, a bezrobocie młodych osiągnęło poziom tak niski, że cała Unia Europejska spogląda z zazdrością.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o studiach w Niemczech przeczytaj koniecznie artykuł http://biznesflow.pl/studiuj-w-niemczech/ .

 Przydatne linki:

The city’s website 
Tourist Office 
Student Union Frankfurt 
prinz.defrankfurt-interaktivinside-city.de – życie nocne we Frankfurcie.

Źródło informacji: https://www.study-in.de/de/leben/kultur-reisen/staedte-info/–11829

 Autor: Michał Szymański

Roczne stypendia na studia w USA

Nazwa: Georgia Rotary Student Program

Termin aplikowania:   01-10-2014

Dla kogo: osoby pomiędzy 18-25 lat

Przedmiot: roczne stypendia na studia w USA

 


Stypendium na roczny pobyt w USA na jednym z uniwersytetów w stanie Georgia.

Dofinansowane działania:
Trzy amerykańskie Dystrykty Rotary fundują co roku ok. 80 stypendiów dla kandydatów z całego świata na roczne studia na jednym z uniwersytetów w Georgia .

Kto może się ubiegać o fundusze:
O stypendium mogą się ubiegać osoby stanu wolnego w wieku 18-25 lat, które nie studiowały wcześniej w USA. Wymagana jest rekomendacja Prezydenta Klubu Rotary lub Gubernatora Dystryktu, w którego skład wchodzi Polska. Stypendia GRSP są dostępne także dla dzieci i krewnych Rotarian.

Wysokość dofinansowania:
Stypendium pokrywa czesne, koszt podręczników, zakwaterowanie i wyżywienie. Stypendysta musi sam ponieść koszty za przelot samolotem w obie strony oraz za roczne ubezpieczenie.

Termin składania wniosków: 1 października 2014 r.
O terminie kolejnej edycji programu poinformujemy niezwłocznie po jego ogłoszeniu przez organizatora.

Więcej informacji na stroniehttp://www.grsp.org/

 

DANE ORGANIZATORA:

Klub Rotariański
Email: jkarasinski@formator.pl
Strona www
Jerzy Karasiński

FUNDATOR

Fundacja Rotariańska
The Rotary Foundation – Education Program
One Rotary Center
1560 Sherman Avenue
Evanston
IL 60201-3698 USA
Tel.: + 847-866-3000
Fax: +847-328-8554 or+847-328-8281
Strona www

foto: athensbusiness.org