Program stypendialny w Berlinie dla absolwentów i młodych naukowców

Berlin

Miejsce projektu: Berlin, Niemcy

Rodzaj projektu: program stypendialny

Termin aplikowania: 31 lipca 2015

Aplikowanie: aby mieć dostęp do aplikacji należy być członkiem klubu BiznesFlow. Tutaj można przeczytać, jak do nas dołączyć.

Data rozpoczęcia projektu: program trwa od jednego do trzech miesięcy w 2016 roku

Język: angielski (znajomość niemieckiego na pewno będzie przydatna)

Krótki opis:

Rozpoczęty w 2009 roku program stypendialny oferuje uczonym z całego świata możliwość spędzenia od jednego do trzech miesięcy w Berlinie, biorąc udział w programie badawczym Muzeum Narodowego w Berlinie. Program wspiera projekty badawcze, które niosą bezpośrednią relację do różnorodnych instytucji i bogatych zbiorów w muzeum. Wydarzenie ma na celu wzmocnienie pozycji muzeum w międzynarodowej sieci naukowej, a zatem jest skierowane szczególnie do zagranicznych uczonych, którzy nie mieszkają w Niemczech. Program szczególnie wspiera młodych naukowców. Stypendia pozwalają młodym naukowcom pracować nad swoimi projektami oraz zawierać zawodowe kontakty w muzeum. W wyniku tego, stypendyści będą mogli również uczestniczyć w życiu naukowym i kulturalnym muzeum oraz fundacji dziedzictwa narodowego.

Twój profil:

Ten międzynarodowy program jest otwarty dla absolwentów, obecnych doktorantów oraz młodych naukowców, którzy mają już ukończony doktorat, a także profesorów, którzy nie mieszkają w Niemczech. Kandydat musi posiadać minimum stopień licencjata w momencie aplikowania.

Koszty:

Absolwenci oraz doktoranci (z dyplomem licencjata) otrzymują stypendium 900€ miesięcznie.

Młodzi habilitowani naukowcy i doktoraci (lub osoby z porównywalnymi kwalifikacjami) otrzymują stypendium 1200 € miesięcznie.

Ponadto można otrzymać jednorazową pomoc na podróż do i z Berlina w wysokości 500 €, po przedstawieniu odpowiednich dowodów.

UWAGA: aplikując należy wysłać m.in. dwa listy polecające od nauczycieli akademickich, listę swoich publikacji i dotychczasowych osiągnięć naukowych.

Pytania i wątpliwości:
Zobacz Najczęściej Zadawane Pytania. Jeśli nie znajdziesz tam odpowiedzi napisz pytanie w komentarzu.

 

[betteroffer]

Aby móc aplikować i mieć dostęp do całości oferty, kliknij w obrazek poniżej i dołącz do klubu BiznesFlow

[/betteroffer][betterpay amount=”” button=”http://biznesflow.pl/wp-content/uploads/2013/10/bf-club.png” description=”” validity=”0″ validity_unit=”d” ids=”0″ redirect_button=”http://biznesflow.pl/czlonkostwo-biznesflow/”]

 

Miasto: Berlin, Niemcy, Staatliche Museen zu Berlin

Tytuł projektu: International Scholarship Programme at National Museum in Berlin

Aplikowanie oraz więcej informacji: TUTAJ – w tym miejscu znajdziesz oficjalne ogłoszenie od organizatorów na temat tego programu oraz kontakt do nich, wytyczne i formularz aplikacyjny. Dokumenty, które trzeba będzie wysłać to: uzupełniony formularz aplikacyjny, tabelaryczne CV, dwa listy polecające od nauczycieli akademickich, listę Twoich publikacji, kopie dyplomów poświadczających uzyskanie przez Ciebie stopni uniwersyteckich, szczegółowe przedstawienie Twoich dotychczasowych osiągnięć naukowych.

Przeczytaj całość oferty:

_____________________________

Deadline: 31 July 2015
Open to: candidates with at least bachelor degree
Fellowship: for graduate and/or doctoral candidate 900 Euros/month; for post-doctoral research grants 1,200 Euros/month + allowance for travelling to Berlin

Description

Launched in 2009, the International Scholarship Programme offers scholars from around the world the opportunity to spend one to three months on a research residency at the Staatliche Museen zu Berlin. The programme supports research projects that bear direct relation to the diverse institutions and rich collections of the Staatliche Museen zu Berlin. It aims to strengthen the Staatliche Museen zu Berlin’s position within the international scholarly network and is therefore aimed specifically at foreign scholars who do not reside in Germany. The programme especially promotes young researchers. The scholarships allow researchers to work on their project and make professional contacts at the Staatliche Museen zu Berlin. As a result, they also get to participate in the scholarly and cultural life within the Staatliche Museen zu Berlin and Stiftung Preussischer Kulturbesitz.

Eligibility

The programme is open for graduate scholars, postgraduates and doctoral candidates as well as post-docs and professors who do not have their residence in Germany. The applicants must hold at least bachelor degree at the time of application.

Fellowship

Amounts of monthly grants are:

 • Graduate and/or doctoral-candidate grants with a bachelor degree: 900 Euros per month;
 • for post-doctoral research grants holding a doctorate or comparable qualification: 1,200 Euros per month;

In addition, a one time allowance for traveling from and to Berlin for up to 500 Euros may be granted upon presentation of the appropriate proofs.

How to apply?

The application for a grant for 2016 has to be handed in by 31 July 2015. The application has to be submitted directly to the general director of the SMB. The following application documents must be submitted:

 • Completed application form;
 • Tabular CV;
 • Two letters of recommendation from university teachers about the candidate’s academic qualification (only for graduates/doctoral-candidates);
 • List of publications;
 • Copies of college/university diplomas and of certificates indicating the conferral of academic degrees;
 • Detailed exposition of the project with statements concerning the overall aim, method and the preparatory work already achieved.

The application shall be send via e-mail to forschung@smb.spk-berlin.de or as unbound/untacked papers not later than 31 July 2015 to the following address:

Staatliche Museen zu Berlin
Der Generaldirektor
Stauffenbergstr. 41
D – 10785 Berlin

For more information please check the official website.

[/betterpay]

Stypendium na studia na Słowacji

Nazwa: NSP – National Scholarship Programme for university students

Termin aplikowania: 

30 kwietnia 2014 – na rok akademicki 2014/2015

31 października 2014 – na semestr letni roku akademickiego 2014/2015

Dla kogo: absolwenci studiów licencjackich

Przedmiot: Stypendium na studia na Słowacji

Czas trwania: 1 lub 2 semestry

Język: aplikacja w języku słowackim, angielskim, francuskim, hiszpańskim lub rosyjskim

____________________________

The National Scholarship Programme of the Slovak Republic jest programem stypendialnym ufundowanym przez Ministra Edukacji, Nauki, Badań i Sportu Republiki Słowacji. Ma on na celu wspieranie mobilności studentów, doktorantów, a także nauczycieli akademickich i badaczy wszystkich kierunków i dziedzin.

Wymagania wobec kandydatów:

 • tytuł licencjata;
 • obywatelstwo jednego z krajów zaproszonych do programu, w tym Polski;
 • kandydaci nie mogą ubiegać się o całościowy program studiów magisterskich;
 • kandydaci nie mogą być uczestnikami innego stypendium (Erasmus, CEEPUS, Stypendium Wyszehradzkie itp.).

Oferta stypendialna obejmuje:

 • świadczenie pieniężne w wysokości 350 € miesięcznie;
 • koszty związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem podczas przebywania na stypendium;
 • stypendyści mogą ubiegać się o pomoc w zakresie znalezienia miejsca zakwaterowania, uzyskanie odpowiednich dokumentów;
 • stypendium nie pokrywa kosztów podróży.

Formularz aplikacyjny oraz więcej informacji o stypendium TUTAJ

foto: abroadstudy.net


Stypendium dla artystów na Słowacji

Nazwa: NSP – National Scholarship Programme for researchers or artists

Termin aplikowania:

30 kwietnia 2014 – na rok akademicki 2014/2015

31 października 2014 – na semestr letni roku akademickiego 2014/2015

Dla kogo: absolwenci, doktoranci

Przedmiot: Stypendium dla artystów na Słowacji

Czas trwania: 1 do 12 miesięcy

Język: aplikacja w języku słowackim, angielskim, francuskim, hiszpańskim lub rosyjskim

____________________________

The National Scholarship Programme of the Slovak Republic jest programem stypendialnym ufundowanym przez Ministra Edukacji, Nauki, Badań i Sportu Republiki Słowacji. Ma on na celu wspieranie mobilności studentów, doktorantów, a także nauczycieli akademickich i badaczy wszystkich kierunków i dziedzin.

Oferta stypendium adresowana jest do badaczy i artystów na pobyty badawcze, artystyczne oraz na prowadzenie wykładów w instytucjach publicznych, prywatnych i państwowych na Słowacji.

Wymagania wobec kandydatów:

 • stopień doktora nie jest wymagany;
 • obywatelstwo jednego z krajów zaproszonych do programu, w tym Polski;
 • kandydaci nie mogą ubiegać się o całościowy program studiów doktoranckich;
 • kandydaci nie mogą być uczestnikami innego stypendium (Erasmus, CEEPUS, Stypendium Wyszehradzkie itp.).

Oferta stypendialna obejmuje:

 • świadczenie pieniężne, którego wysokość uzależniona jest od stażu badawczego i posiadanego stopnia naukowego:
  • naukowiec lub artysta bez stopnia doktora, z doświadczeniem krótszym niż 4 lata – 580 €;
  • naukowiec lub artysta ze stopniem doktora lub doświadczeniem dłuższym niż 4 lata – 850 €
  • naukowiec lub artysta ze stopniem doktora oraz doświadczeniem dłuższym niż 10 lat – 1 000 €
 • koszty związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem podczas przebywania na stypendium;
 • stypendyści mogą ubiegać się o pomoc w zakresie znalezienia miejsca zakwaterowania, uzyskanie odpowiednich dokumentów;
 • stypendium nie pokrywa kosztów podróży.

Formularz aplikacyjny oraz więcej informacji o stypendium TUTAJ

foto: http://2013.caro.org/


Stypendium dla studentów na semestr studiów w Niemczech

Nazwa: GFPS – Polska Stypendium naukowe w Niemczech

Termin aplikowania: 

31 marca 2014 na semestr zimowy 2014/2015

14 listopada 2014 na semestr letni 2014/2015

Dla kogo: studenci

Przedmiot: Stypendium w dla studentów na semestr studiów w Niemczech

Czas trwania: 

5 miesięcy w dwóch terminach:

letni: od kwietnia do sierpnia

zimowy: od października do lutego

Język: niemiecki

____________________________

GFPS to trzy ściśle ze sobą współpracujące stowarzyszenia – w Polsce, Niemczech i w Czechach. Za cel stawiają sobie wspieranie międzynarodowej wymiany naukowej i kulturalnej oraz budowanie tą drogą porozumienia między społeczeństwami Europy Środkowej i Wschodniej. Działalność GFPS opiera się na bezinteresownej pracy członków i sympatyków w ramach wspólnych projektów. Programy stypendialne obejmują obustronną wymianę między Niemcami i Polską oraz Niemcami i Czechami. Do Niemiec wyjeżdża także co semestr dwoje stypendystów z Białorusi.

GFPS-Polska, w ramach programu stypendialnego, rekrutuje polskich stypendystów do Niemiec oraz opiekuje się niemieckimi stypendystami w Polsce. Semestralne stypendia do Niemiec przyznawane są polskim studentom i doktorantom wspólnie przez GFPS-Polska i Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej.

Wymagania wobec kandydatów:

 • o stypendium mogą ubiegać się obywatele polscy: studenci studiów dziennych od II roku (do ukończenia 26 roku życia) oraz asystenci i słuchacze studium doktoranckiego (do ukończenia 30 roku życia);
 • kandydaci powinni wykazać wyróżniające wyniki w nauce, zainteresowania oraz przedstawić ciekawy projekt naukowy, poparty pasją badawczą;
 • mile widziana jest gotowość do działania na rzecz zbliżenia między Polską a Niemcami;
 • od kandydatów oczekuje się dobrej znajomości języka niemieckiego w mowie i piśmie, a także gotowości do aktywnego włączenia się w życie naukowe, kulturalne i towarzyskie wspólnoty akademickiej podczas studiów w Niemczech;
 • mile widziani będą kandydaci mogący udokumentować zarówno swoje zaangażowanie społeczne (działalność na rzecz organizacji pozarządowych, udział w inicjatywach obywatelskich) jak i szczególne osiągnięcia naukowe (uczestnictwo w konferencjach, działalność w kołach naukowych);preferowani są również kandydaci, którzy nie przebywali dotychczas na stypendium za granicą.

Oferta GFPS nie jest skierowana do osób immatrykulowanych na uczelniach zagranicznych.

Wartość stypendium przyznawanego przez GFPS-Polska obejmuje:

 • miesięczne stypendium w wys. 580 euro;
 • pomoc w znalezieniu miejsca w akademiku lub na kwaterze prywatnej;
 • udział w dwóch czterodniowych seminariach (seminarium integracyjno-powitalne „Dni Miast” na początku semestru oraz seminarium podsumowujące pod koniec semestru pobyt tzw. „Stip-Seminar”).

W nowym miejscu studiów stypendysta może liczyć na pomoc i wsparcie członków GFPS przy immatrykulacji i organizacji pobytu oraz w nawiązaniu kontaktów naukowych i kulturalnych.

 

Formularz aplikacyjny oraz więcej informacji o stypendium TUTAJ

foto: gfps.p


Stypendium na studia w Niemczech dla studentów i absolwentów kierunków ścislych

Nazwa: Stypendia Fundacji Bayer Science & Education

Termin aplikowania:    od 1 czerwca do 15 lipca 2014 r

Dla kogo: studenci i absolwenci nauk ścisłych

Przedmiot: stypendia na pobyty naukowe w Niemczech

 


Stypendia na pobyty naukowe w Niemczech dla studentów i absolwentów kierunków biologicznych, chemicznych, farmaceutycznych i fizycznych.

Dofinansowane działania:
Stypendia przeznaczone m.in. na projekty studyjne, staże, kursy letnie, kursy przygotowawcze i uzupełniające, studia doktoranckie przyznawane są w następujących dziedzinach:

   • biologia, biochemia, biotechnologia, inżynieria bioprocesowa
   • chemia, inżynieria chemiczna
   • farmaceutyka
   • fizyka

Fundacja Bayer Science & Education przyznaje 20 stypendiów rocznie. W pierwszej kolejności rozpatrywane są wnioski niemieckich studentów planujących studia za granicą oraz zagranicznych studentów planujących studia w Niemczech.

Niemiecka Fundacja przynaje również dofinansowania w dziedzinie medycyny (stypendia Carla Duisberga) i kształcenia przyszłych nauczycieli (stypendia Kurta Hansena).

Kto może ubiegać się o fundusze:
Stypendium adresowane jest do studentów i absolwentów (najpóźniej dwa lata od ukończenia studiów), którzy wyróżniają się w nauce i przedstawią plan pobytu studyjnego w Niemczech.

Wysokość dofinansowania:
Stypendium ma na celu pokrycie kosztów życia, podróży i wydatków związanych z nauką w Niemczech.

Terminy składania wniosków : od 1 czerwca do 15 lipca 2014 r.

Więcej informacji na stronie: http://www.bayer-foundations.com/en/bayer-fellowship-program.aspx

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu +49 214 30 41111 oraz pisząc na adres scholarships@bayer-stiftungen.de.

DANE ORGANIZATORA:

Fundacja Bayer Science & Education
51368 Leverkusen
Niemcy
Tel.: Tel. +49 214 30-50100
Email: scholarships@bayer-stiftungen.de
Strona www

 

foto: de.wikipedia.org

Stypendia na studia w Nowej Zelandii

Nazwa: Międzynarodowe Nowozelandzkie Stypendia Doktoranckie

Termin aplikowania:   15-07-2014

Dla kogo: osoby pomiędzy 18-25 lat

Przedmiot: studia w Nowej Zelandii – stypendium na odbycie studiów doktoranckich

 


Międzynarodowe Nowozelandzkie Stypendia Doktoranckie to wsparcie finansowe dla studentów z wybranych państw pragnących odbyć studia doktoranckie w Nowej Zelandii.

Stypendia, ufundowane przez rząd Nowej Zelandii i administrowane przez jej ministerstwo edukacji, mają na celu:

   • przyciągnąć do Nowej Zelandii najlepszych studentów z całego świata
   • poprawić poziom naukowy uczelni nowozelandzkich
   • zbudować więzi naukowe z innymi krajami i regionam
   • poprawić wizerunek i reputację nowozelandzkiego szkolnictwa wyższego w świecie

W ramach stypendium studenci otrzymują:

   • czesne na trzyletnie studia doktoranckie
   • 25000 dolarów nowozelandzkich rocznie (2083,33) miesięcznie na pokrycie kosztów utrzymania
   • maksymalnie 600 dolarów nowozelandzkich rocznie na pokrycie kosztów ubezpieczenia
   • zdrowotnego
   • 2000 dolarów nowozelandzkich (na trzy lata) na pokrycie kosztów podróży związanych z badaniami i uczestnictwem w konferencjach naukowych
   • 800 dolarów nowozelandzkich (na trzy lata) na książki i publikacje naukowe
   • 500 dolarów nowozelandzkich wypłacanych jednorazowo jako pomoc na osiedlenie się dla studentów przybywających specjalnie do Nowej Zelandii w celu odbycia studiów doktoranckich
   • ta kwota nie jest przyznawana studentom już mieszkającym w Nowej Zelandii. Nie przewidziano dodatkowych funduszy na utrzymanie osób towarzyszących.

Kwalifikujący się studenci:

   • posiadają status studenta
   • posiadają najwyższą średnią ze studiów (“A” lub odpowiednik)
   • spełniają wymagania stawiane przed kandydatami do studiów doktoranckich na uniwersytecie w Nowej Zelandii
   • dostarczą Educational Credential Evaluation Certificate (ECE)
   • udowodnią, że kontaktowali się z odpowiednim wydziałem wybranej przez siebie uczelni w celu przedyskutowania programu badań, zainteresowań naukowych i odpowiedniego nadzoru
   • posiadają certyfikat potwierdzający biegła znajomość języka angielskiego zdobyty na przestrzeni ostatnich dwóch lat przed zgłoszeniem.

Termin nadsyłana zgłoszeń: 15 lipca każdego roku
Jeżeli 15 lipca wypada w weekend, zgłoszenia będą przyjmowane do poniedziałku wypadającego po danym weekendzie, do godziny 17.

DANE ORGANIZATORA:

Międzynarodowe Nowozelandzkie Stypendia Doktoranckie
Education New Zealand Trust
PO Box 10-500 Wellington
New Zealand 6143
Tel.: +64 4 472 0788
Fax: +64 4 471 2828
Email: scholarships@educationnz.org.nz
Strona www
Scholarships Manager
foto: vagabondquest.com

Ważne dokumenty:

New Zealand International Doctoral Research Scholarships (NZIDRS ) – Homepage

NZIDRS Application Form

NZIDRS Terms and conditions

Roczne stypendia na studia w USA

Nazwa: Georgia Rotary Student Program

Termin aplikowania:   01-10-2014

Dla kogo: osoby pomiędzy 18-25 lat

Przedmiot: roczne stypendia na studia w USA

 


Stypendium na roczny pobyt w USA na jednym z uniwersytetów w stanie Georgia.

Dofinansowane działania:
Trzy amerykańskie Dystrykty Rotary fundują co roku ok. 80 stypendiów dla kandydatów z całego świata na roczne studia na jednym z uniwersytetów w Georgia .

Kto może się ubiegać o fundusze:
O stypendium mogą się ubiegać osoby stanu wolnego w wieku 18-25 lat, które nie studiowały wcześniej w USA. Wymagana jest rekomendacja Prezydenta Klubu Rotary lub Gubernatora Dystryktu, w którego skład wchodzi Polska. Stypendia GRSP są dostępne także dla dzieci i krewnych Rotarian.

Wysokość dofinansowania:
Stypendium pokrywa czesne, koszt podręczników, zakwaterowanie i wyżywienie. Stypendysta musi sam ponieść koszty za przelot samolotem w obie strony oraz za roczne ubezpieczenie.

Termin składania wniosków: 1 października 2014 r.
O terminie kolejnej edycji programu poinformujemy niezwłocznie po jego ogłoszeniu przez organizatora.

Więcej informacji na stroniehttp://www.grsp.org/

 

DANE ORGANIZATORA:

Klub Rotariański
Email: jkarasinski@formator.pl
Strona www
Jerzy Karasiński

FUNDATOR

Fundacja Rotariańska
The Rotary Foundation – Education Program
One Rotary Center
1560 Sherman Avenue
Evanston
IL 60201-3698 USA
Tel.: + 847-866-3000
Fax: +847-328-8554 or+847-328-8281
Strona www

foto: athensbusiness.org